Kad tuoktis galėtų kur panorėję
Su­si­tuok­ti pa­no­rę as­me­nys san­tuo­ką šiuo me­tu ga­li re­gis­truo­ti tik to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se yra dek­la­ruo­ta jų pa­čių ar jų tė­vų gy­ve­na­mo­ji vie­ta. Par­la­men­ta­ras Ju­ras Po­že­la siū­lo pa­nai­kin­ti to­kį su­var­žy­mą. Tam pri­ta­ria san­tuo­kų re­gis­tra­to­riai.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nis ko­dek­sas, skir­tin­gai nei dau­ge­lio ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių įsta­ty­mai, tuo­ktis lei­džia tik ten, kur bū­si­mi su­tuok­ti­niai ar jų tė­vai yra dek­la­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Tad, pa­vyz­džiui, pa­ne­vė­žie­tę pa­mi­lęs vil­nie­tis ne­ga­li jos ves­ti Pa­lan­go­je, Tra­kuo­se, Pa­sva­ly­je ar ku­rio­je nors ki­to­je mū­sų ša­lies vie­to­je. Tei­gia­ma, kad toks reg­la­men­ta­vi­mas sau­go tau­tos do­ro­vę, su­si­tuo­ku­siems žmo­nėms ne­lei­džia nu­slėp­ti šei­mi­nės pa­dė­ties ir tuo­ktis dar­syk. Sei­mo na­rys J. Po­žė­la tvir­ti­na, kad drau­di­mas jau­na­ve­džiams tuo­ktis kur pa­no­rė­jus ne­ati­tin­ka šių die­nų rea­li­jų.

Pa­se­nęs įstatymas

“E­su jau­nas žmo­gus, ma­no drau­gai jau­ni. Ne vie­nas jų su­si­dū­rė su prob­le­ma, kai no­rė­jo re­gis­truo­ti san­tuo­ką pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti, nes įsta­ty­mai lei­džia tuo­ktis tik ten, kur gy­ve­ni pats ar gy­ve­na ta­vo tė­vai. Toks rei­ka­la­vi­mas ver­čia gy­ven­ti pa­gal pa­se­nu­sias tra­di­ci­jas“, - LŽ sa­kė J. Po­že­la. Jis tei­gė gir­dė­jęs net apie at­ve­jus, kai san­tuo­kos vie­ta Bal­ti­jos pa­jū­rį pa­si­rin­kę jau­na­ve­džiai ieš­ko­jo, kas juos pri­re­gis­truo­tų Pa­lan­go­je, kad tik ga­lė­tų su­si­tuok­ti gra­žio­je, jiems pa­tin­kan­čio­je ap­lin­ko­je. Par­la­men­ta­ras pa­siū­lė įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­rią pri­ėmus bū­tų už­ti­krin­ta ga­li­my­bė rink­tis bet ku­rią sa­vi­val­dy­bę san­tuo­kai re­gis­truo­ti.

„Sup­ran­tu, kad anks­čiau, kai sa­vi­val­dy­bės ne­bu­vo kom­piu­te­ri­zuo­tos ar kai ne­bu­vo bend­ro gy­ven­to­jų re­gis­tro, ga­lė­jo kil­ti ne­ri­mo, kad žmo­nės ga­li įre­gis­truo­ti ke­lias san­tuo­kas. Bet juk da­bar dir­ba­ma ne­be su po­pie­ri­nė­mis kor­te­lė­mis, o duo­me­nys apie san­tuo­kos su­da­ry­mą pa­ten­ka į Re­gis­trų cen­trą, prie ku­rio leng­vai ga­li prie­iti bet ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­tys už san­tuo­kų re­gis­tra­vi­mą at­sa­kin­gi žmo­nės“, - aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

Jis tvir­ti­no, kad leis­da­ma re­gis­truo­ti san­tuo­kas jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­je sa­vi­val­dy­bė­je vals­ty­bė ti­krai ne­pa­tir­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Vals­ty­bės neapgausi

LŽ do­mė­jo­si, kaip J. Po­že­los siū­ly­mą ver­ti­na ša­lies sa­vi­val­dy­bių ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­rių va­do­vai.

Pa­sva­lio ra­jo­no me­ri­jos Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vi­ta­li­ja Ge­gu­žins­kie­nė pa­sa­ko­jo ne­syk su­si­dū­ru­si su pa­sva­lie­čiais, ku­rie reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl to, kad ne­ga­lė­jo tuo­ktis ki­tur. „Gir­dė­da­ma žmo­nių nuo­skau­das te­ga­lė­jau juos už­jaus­ti. Aš pa­ti ne­ran­du lo­giš­kų ar­gu­men­tų, ko­dėl žmo­nės ne­ga­li tuo­ktis kur pa­no­rė­ję“, - sa­kė ji.

V. Ge­gu­žins­kie­nė pa­tvir­ti­no, jog tvar­ka, ver­čian­ti žmo­nes tuo­ktis ten, kur gy­ve­na, bu­vo pri­im­ta bai­mi­nan­tis, kad vals­ty­bė ne­ga­lės su­kon­tro­liuo­ti san­tuo­kų. „Bet taip bu­vo se­nais lai­kais. Da­bar yra vi­siems prie­ina­ma duo­me­nų ba­zė, tad nei ofi­cia­liai re­gis­truo­tų san­tuo­kų, nei iš­tuo­kų ne­nus­lėp­si“, - pa­žy­mė­jo ji.

Ten­ka nuvilti

Pa­lan­gos mies­to Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jai Vi­dai Bui­vy­die­nei vien šie­met te­ko nu­liū­din­ti dau­giau nei pus­šim­tį as­me­nų, ku­rie no­rė­jo re­gis­truo­ti san­tuo­ką šio­je pa­jū­rio sa­vi­val­dy­bė­je, bet ne­ga­lė­jo to pa­da­ry­ti.

Ve­dė­ja ne­slė­pė, kad iš jos su­tuok­tų po­rų bu­vo to­kių, ku­rios vien tam, kad ga­lė­tų su­si­tuok­ti pa­jū­ry­je, ieš­ko­jo, kur ga­lė­tų pri­si­re­gis­truo­ti Pa­lan­go­je. „Tik pri­si­re­gis­tra­vu­sie­ji ga­lė­jo pa­teik­ti par­eiš­ki­mus tuo­ktis, o pa­skui jiems te­ko lauk­ti mė­ne­sį, nes toks ter­mi­nas bū­ti­nas, kad po par­eiš­ki­mų pa­tei­ki­mo ga­lė­tu­me re­gis­truo­ti san­tuo­ką“, - pa­sa­ko­jo V. Bui­vy­die­nė. Ji pri­ta­rė siū­ly­mui san­tuo­ką re­gis­truo­ti jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­je vie­to­je. „Te­gul žmo­nės tuo­kia­si kur tik no­ri, svar­bu, kad su­si­tuo­kę lai­min­gai gy­ven­tų“, - pri­dū­rė pa­lan­giš­kė.

Tra­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Al­vi­lė Za­lec­kai­tė-Va­si­len­kie­nė ne­abe­jo­jo, kad lei­dus žmo­nėms tuo­ktis bet ku­rio­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­je jai ir jos ko­le­goms dar­bo pa­dau­gė­tų. Ji pri­mi­nė, kad pa­gei­dau­jan­tie­ji bū­ti su­tuok­ti ci­vi­li­nės me­tri­ka­ci­jos sky­riuo­se pri­va­lo vals­ty­bei su­mo­kė­ti 70 li­tų sie­kian­tį žy­mi­nį mo­kes­tį. Tie, ku­rie pa­si­ren­ka tuo­ktis ki­to­se sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­to­se vie­to­se, mo­ka 210 li­tų žy­mi­nį mo­kes­tį.

„Da­bar tie pi­ni­gai pa­ten­ka į vals­ty­bės biu­dže­tą. Tu­riu vil­čių, kad jei at­ei­ty­je bus leis­ta žmo­nėms tuo­ktis kur tik jie pa­gei­dau­ja, dau­giau san­tuo­kų įre­gis­tra­vu­sios sa­vi­val­dy­bės iš vals­ty­bės gaus ir dau­giau lė­šų“, - svars­tė A. Za­lec­kai­tė-Va­si­len­kie­nė.