Ką turi mokėti meras: būti politiku ar įkalti vinį?
Ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se gy­ven­to­jai ti­ki­si, kad me­rai bus ūk­ve­džiais, o did­mies­čiuo­se – in­te­re­sų de­rin­to­jai, tei­gia so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

Per tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis par­tie­čiams pa­siū­lė kel­ti My­ko­lo Ma­jaus­ko kan­di­da­tū­rą į Vil­niaus me­rus, nes šis esą ge­rai iš­ma­no fi­nan­sus.

„Šiaip jis vi­so­kių moks­lų bai­gęs, dir­bęs ir ban­kuo­se, ir fi­nan­suo­se, ir vy­riau­sy­bė­je. Jis nė­ra pės­čias vai­ki­nu­kas. Da­bar to­kie jau­ni vy­rai kai ka­da da­ro la­bai di­de­lius da­ly­kus“, – apie M. Ma­jaus­ką at­si­lie­pė V. Lands­ber­gis.

Ko mies­tie­čiai ti­ki­si iš sa­vo me­rų – kad šie bus ge­ri po­li­ti­kai ar kad bus ge­ri ūk­ve­džiai, iš­ma­nan­tys fi­nan­sus?

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas V. Gai­dys tei­gia, kad apk­lau­sos, ku­rio­je bū­tų at­sa­ky­ta į šį klau­si­mą, ne­at­lik­ta, ta­čiau dau­gu­mai gy­ven­to­jų svar­bu, kad sa­vi­val­dy­bė sėk­min­gai ir ge­rai va­žiuo­tų. „Kas ir kaip su­ka vai­rą, gal­būt ir ne taip svar­bu. Ne­la­bai svar­bu, ar me­ras anks­čiau ėjo prem­je­ro, pre­zi­den­to par­ei­gas. Žmo­nėms svar­bu, kad sa­vi­val­dy­bė, kaip ma­ši­na, ge­rai va­žiuo­tų“, – por­ta­lui LRT.lt aiš­ki­no so­cio­lo­gas.

Jo tei­gi­mu, ma­žes­nė­se sa­vi­val­dy­bė­se me­ras yra ar­čiau tie­sio­gi­nio ūki­nio va­do­va­vi­mo, tuo me­tu did­mies­čiuo­se me­rams esą rei­kia dau­giau in­te­re­sų de­ri­ni­mo sa­vy­bių. „Jei sa­vi­val­dy­bė ma­ža, la­biau ti­ki­si kaip ūk­ve­džio, o, pa­vyz­džiui, Vil­niu­je no­ri la­biau in­te­re­sų de­rin­to­jo. Su­nku įsi­vaiz­duo­ti, kad žmo­gus, va­do­vau­jan­tis Vil­niui, ge­bės kal­ti tik vi­nis“, – LRT.lt kal­bė­jo so­cio­lo­gas V. Gai­dys.

Žmo­nėms at­ro­do, kad ūk­ve­dys su­tvar­kys vi­sus reikalus

Po­li­to­lo­gų ma­ny­mu, me­rai vi­sų pir­ma yra po­li­ti­kai, o ne va­dy­bi­nin­kai. „Kiek­vie­nu at­ve­ju [me­ras] tu­ri bū­ti po­li­ti­kas, tuo­met jis ga­li pa­si­sam­dy­ti de­ra­mus ad­mi­nis­tra­to­rius. Be­veik vi­sur pa­sau­ly­je me­rai yra po­li­ti­kai. Kai me­ras pats ne­ge­ba kaž­ko pa­da­ry­ti, jis su­da­ro ko­man­dą, pa­sam­do vi­so­kius va­dy­bi­nin­kus, fi­nan­si­nin­kus, ku­rie vis­ką tvar­ko, o me­ras nu­sta­to gai­res“, – pa­žy­mi po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius.

Pa­na­šiai kal­ba ir Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) do­cen­tė po­li­to­lo­gė Li­di­ja Ša­ba­je­vai­tė. „Jei me­ras ta­ry­bo­je ne­tu­rės po­li­ti­nės at­ra­mos, ne­la­bai ką ga­lės pa­da­ry­ti. Jei kur nors pre­zi­den­tas stip­riai pri­klau­so­mas nuo par­la­men­to, o ten ne­tu­rės dau­gu­mos, kaip įgy­ven­dins sa­vo po­li­ti­nius už­da­vi­nius?

Vytautas Dumbliauskas. / Vytenio Radžiūno (LRT.lt) nuotrauka

Ko ti­ki­si žmo­nės, yra vie­na. Jiems at­ro­do, kad vis­kas ge­rai, jei ge­ras ūk­ve­dys su­tvar­kys vi­sus mū­sų rei­ka­lus, bet juk yra ir pir­me­ny­bių pa­si­rin­ki­mas, ką pir­miau­sia tvar­ky­ti, kaip pa­skirs­ty­ti fi­nan­sus, iš kur juos gau­ti – tai yra po­li­ti­niai da­ly­kai“, – LRT.lt ko­men­ta­vo L. Ša­ba­je­vai­tė.

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) do­cen­tas po­li­to­lo­gas Vy­tau­tas Dumb­liaus­kas taip pat aiš­ki­na, kad sa­vi­val­da yra po­li­ti­ka: „Ar sta­ty­ti pės­čių til­tą, ar re­no­vuo­ti mies­te mo­kyk­lą. Jei iš­sis­ki­ria žmo­nių nuo­mo­nės, vyks­ta dis­ku­si­ja ir tei­gia­ma, kad rei­kia po­li­ti­nio spren­di­mo, tu­ri nu­spręs­ti ta­ry­ba.“

Pa­sak V. Dumb­liaus­ko, ma­žes­niuo­se mies­tuo­se klau­si­mai yra la­biau kas­die­niai, že­miš­ki, ta­čiau ir čia rei­kia po­li­ti­nių spren­di­mų. „Kai glau­džia­mės prie ra­dia­to­rių ir jie bū­na šal­ti – kei­kia­me po­li­ti­kus. Po­li­ti­ka yra bet kur, kad ir dėl ši­lu­mos ūkio – pa­lik­ti pri­va­tų ar na­cio­na­li­zuo­ti, kad vi­sas bū­tų vals­ty­bės. Klau­si­mas – po­li­ti­nis, nes ne­bus vie­nos nuo­mo­nės. Ūk­ve­dys ga­li bū­ti kaž­koks kar­je­ros tar­nau­to­jas, ku­ris dir­ba nuo­lat. Bet net ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pos­tas yra po­li­ti­nis, nes ski­ria­mas po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo, o įtvir­ti­na dau­gu­ma“, – sa­ko MRU do­cen­tas.

„Me­ras – kaip pre­zi­den­tas, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius – kaip premjeras“

Bu­vęs il­ga­me­tis Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la įsi­ti­ki­nęs, kad me­ras vi­sų pir­ma tu­ri bū­ti po­li­ti­kas.

„Tei­sūs tie, ku­rie sa­ko, kad ne­tu­rė­tų bū­ti kaž­ko­kios vie­nos po­li­ti­nės li­ni­jos at­sto­vas, bet, ki­ta ver­tus, nuo me­ro po­li­ti­kos tu­rė­tų pri­klau­sy­ti vi­sa mies­to vys­ty­mo­si stra­te­gi­ja. Jei me­ras bus ūki­nin­kas, tai koks bus jo už­da­vi­nys? Kad mies­tas bū­tų iš­va­ly­tas, švies­tų stul­pai ir pan.? Me­ras po­li­ti­kas spren­džia, kad, jei mies­tas vys­to­si, lei­džia­ma sta­ty­ti dau­gia­bu­čius, tai ša­lia pri­va­lo at­si­ras­ti ir vai­kų dar­že­lis, ža­lio­ji zo­na, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir pan.

Juras Požela. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Ga­li­ma tu­rė­ti la­bai ge­rą ūk­ve­dį, ku­ris pa­da­ry­tų gy­ve­ni­mą mies­te ne­įma­no­mą – ne­bū­tų ga­li­ma da­ry­ti jo­kių ei­ty­nių, bū­tų drau­džia­mos ki­tos nuo­mo­nės, ne­vyk­tų bend­ri ren­gi­niai, nes tai rei­ka­lau­ja po­li­ti­nio su­ta­ri­mo“, – LRT.lt dės­tė J. Po­že­la.

Po­li­ti­ko ma­ny­mu, me­ras yra kaip ša­lies pre­zi­den­tas, o sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius – kaip mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

„Me­ras tu­rė­tų steng­tis ap­jung­ti vi­sus sa­vo mies­tie­čių in­te­re­sus, pa­ban­dy­ti nu­brėž­ti stra­te­gi­nę mies­to vys­ty­mo­si il­ga­lai­kę kryp­tį. Tuo­met ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius dar­buo­ja­si, kaip ūki­nin­kas, kad ta po­li­ti­nė min­tis, ku­riai at­sto­vau­ja me­ras, bū­tų įgy­ven­din­ta. Šio­je vie­to­je po­li­ti­ką tu­riu ome­ny­je ne kon­ser­va­to­rių, so­cial­de­mo­kra­tą ar li­be­ra­lą, bet pla­čią­ja pra­sme, ku­ris ne duo­bes lo­po, bet už­sii­mi­nė­ja stra­te­gi­niais da­ly­kais“, – LRT.lt kal­bė­jo J. Po­že­la.