Ką tik pagerbęs žuvusius už Lietuvą, Rusijos ambasadorius pateikė sąskaitą už okupaciją
Ge­gu­žės 8 die­ną Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas vi­sus nu­ste­bi­no pa­dė­jęs gė­les prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę, bet iliu­zi­jos apie ga­li­mai be­si­kei­čian­tį Ru­si­jos po­žiū­rį į san­ty­kius su Lie­tu­vą tru­ko ne­il­gai.  A. Udal­co­vas grį­žo prie Krem­liui įpras­to „re­per­tua­ro“ ir par­eiš­kė, kad Lie­tu­va ne­va sko­lin­ga de­šim­tis mi­li­jar­dų do­le­rių už so­vie­tų in­dė­lį į jos eko­no­mi­ką. Pa­sak Sei­mo na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko, tai tik pa­tvir­ti­na, kad ne­va gra­žūs ges­tai iš tie­sų nie­ko ne­reiš­kia.

Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius esą su­skai­čia­vo, kad Lie­tu­va per so­vie­tų oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pį pra­sis­ko­li­no net 72 mi­li­jar­dus JAV do­le­rių. Da­bar šią su­mą ma­tyt rei­kė­tų su­mo­kė­ti Ru­si­jai, kaip SSRS pa­vel­dė­to­jai. Alek­sand­ras Udal­co­vas fi­nan­si­niais skai­čia­vi­mai pa­si­gy­rė ir Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai – lei­di­niui „Li­tovs­ki kur­jer“.

Duo­da­mas in­ter­viu ru­sa­kal­biam Lie­tu­vos lai­kraš­čiui, be ki­tų „mei­lių“ žo­džių apie Lie­tu­vą, Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius par­eiš­kė, kad iki „įs­to­ji­mo“ į SSRS, Lie­tu­va bu­vo „ ag­ra­ri­nė vals­ty­bė, pra­mo­nės apim­ti­mis 3 kar­tus at­si­li­ku­si nuo SSRS vi­dur­kio ir pa­gal pra­gy­ve­ni­mo ly­gį uži­man­ti vie­ną iš že­miau­sių po­zi­ci­jų Eu­ro­po­je“.

„1940–1990 me­tais Lie­tu­vos eko­no­mi­kos plė­trai bu­vo skir­ti 65 mi­li­jar­dai do­le­rių“, – tei­gė Alek­sand­ras Udal­co­vas, tvir­tin­da­mas, kad iš vi­so Lie­tu­va už šį lai­ko­tar­pį sko­lin­ga 72 mi­li­jar­dus do­le­rių.

Anot Alek­sand­ro Udal­co­vo, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais Lie­tu­vos „ir šis ne­di­de­lis ša­lies so­cia­li­nis-eko­no­mi­nis po­ten­cia­las bu­vo be­veik vi­siš­kai su­nai­kin­tas“. Esą iš­gel­bė­jo Lie­tu­vą tik oku­pa­ci­jos me­tais so­vie­tų val­džios pa­stan­gos kel­ti mū­sų kraš­to ūkį. „1940–1990 me­tais Lie­tu­vos eko­no­mi­kos plė­trai bu­vo skir­ti 65 mi­li­jar­dai do­le­rių“, – tei­gė Alek­sand­ras Udal­co­vas, tvir­tin­da­mas, kad iš vi­so Lie­tu­va už šį lai­ko­tar­pį sko­lin­ga 72 mi­li­jar­dus do­le­rių.

Sei­mo na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas am­ba­sa­do­riaus žo­džius ko­men­ta­vo trum­pai: „jie su­skai­čia­vo lė­šas, ku­rias pa­tys pa­gro­bė iš Lie­tu­vos ir per­va­di­no jas in­ves­ti­ci­jo­mis į Lie­tu­vą. Iš­ve­ži iš Lie­tu­vos, kaip ir bet ku­rios oku­puo­tos te­ri­to­ri­jos tur­tą, o grą­žin­da­mas jį, kad pa­sta­ty­tum ko­kį nors ka­ri­nį fab­ri­kė­lį jau lai­kai tai in­ves­ti­ci­jo­mis“. Pa­sak Sei­mo na­rio, tai pri­me­na „neš­va­rių pi­ni­gų plo­vi­mo me­cha­niz­mą“.

Pa­klaus­tas, ko­dėl po ne­se­niai de­mons­truo­to „po­zi­ty­vu­mo“, kuo­met Alek­sand­ras Udal­co­vas ge­gu­žės 8 die­ną dė­jo gė­les prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos lais­vę, am­ba­sa­do­rius ėmė­si skai­čiuo­ti Lie­tu­vos „sko­las“, Ar­vy­das Anu­šaus­kas LŽ sa­kė, kad tai tik pa­tvir­ti­na jo pa­ties anks­čiau iš­sa­ky­tą tei­gi­nį, kad ge­gu­žę pa­dė­tos gė­lės te­bu­vo nie­ko ne­reiš­kian­tis veiks­mas. Anot Sei­mo na­rio, Mask­va ne­ro­do jo­kių ženk­lų, kad kei­čia po­li­ti­ką Lie­tu­vos at­žvil­giu, ką ir pa­tvir­ti­na Ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus iš­ve­džio­ji­mai apie „sko­lą“.