Ką slepia aplinkos viceministras Dalius Krinickas?
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) par­agi­no ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­trą Da­lių Kri­nic­ką iš­slap­tin­ti de­vy­nis pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­tus as­me­nis, ta­čiau jis kol kas tai da­ry­ti at­si­sa­ko, an­tra­die­nį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Deklaracijos priede „Ryšiai su fiziniais asmenimis“ kaip interesų konfliktą galinčius kelti asmenis D. Krinickas nurodė savo pusbrolį, motinos brolį, studijų bendrakursį bei bendrakursę, buvusį dėstytoją, bendraklasę, žmonos brolį, taip pat jos buvusį sutuoktinį bei žmonos pusseserės pažįstamą, tačiau jų vardų ir pavardžių neviešina.

„VTEK vertinimu, visi anksčiau paminėti viceministro deklaruoti asmenys nepriskirtini ypatingiems asmens duomenims. Todėl komisija kreipėsi į viceministrą D. Krinicką, nurodydama patikslinti privačių interesų deklaraciją taip, jog viešintini duomenys nebūtų pažymėti kaip ypatingi asmens duomenys“, – naujienų portalui nurodė laikinasis VTEK vadovas Saulius Katuoka.

Aplinkos viceministras teigė asmenų tapatybes įslaptinęs, nes jų vardų ir pavardžių viešinimas gali prieštarauti įstatymams. D. Krinickas sako papildomai kreipęsis į VTEK, kad ji atsakytų į šį klausimą: „Gavęs VTEK atsakymą, priimsiu sprendimą dėl deklaracijoje nurodytų asmenų vardų ir pavardžių viešinimo“.