Ką privalo padaryti Baltijos šalys, kad Maskva mums „atleistų“
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad Lie­tu­vai de­rė­tų at­gai­vin­ti kon­tak­tus su Ru­si­ja. Krem­liaus pro­pa­gan­di­nis por­ta­las ru­bal­tic.ru pa­skel­bė są­ly­gas, ku­rios esą tu­rė­tų bū­ti įvyk­dy­tos, jei Bal­ti­jos ša­lys no­ri ge­res­nių san­ty­kių su Mask­va. Vi­sus rei­ka­la­vi­mus ga­li­ma api­bend­rin­ti vie­nu sa­ki­niu: drau­gau­ti su Ru­si­ja, reiš­kia pri­tar­ti vis­kam, ko ji no­ri.

Propagandinis portalas ėmėsi iniciatyvos sudaryti sąrašą reikalavimų, kuriuos Kremlius turėtų pateikti Baltijos šalims. Nors jį ir sudarė ne Vladimiro Putino ar Sergejaus Lavrovo padėjėjai, sąraše mirga populiariausi apie Baltijos šalis daug metų skleidžiami stereotipai, puikiai iliustruojantys Kremliaus požiūrį į Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Taigi, ko Maskva reikalautų iš mūsų, mainais į „ekonominės blokados“ nutraukimą? Reikalavimai banalūs ir ne sykį girdėti iš Rusijos politikų lūpų ir tuo pat metu absurdiški ir neįgyvendinami.

1. Rusakalbių teisės. Tai bene seniausias Rusijos propagandistų priekaištas Latvijai ir Estijai. Anot rubaltic.ru, šios „etnokratinės“ valstybės turi nedelsiant suteikti pilietybę visiems jų teritorijose gyvenantiems rusams ir jų atsiprašyti. Žinoma, rusų kalba turi tapti valstybine, o moksleiviams garantuota teisė mokytis tik rusų kalba.

2. Kaliningrado „deblokavimas“. Šis reikalavimas skirtas Lietuvai. Rubaltic.ru nuomone, dabar mūsų šalis vykdo pačią tikriausią Kaliningrado srities blokadą ir jei nori vėl eksportuoti pieno produktus į Rusiją, privalo: Rusijos piliečiams taikyti bevizį režimą ir garantuoti visiškai laisvą sausumos tranzitą per Lietuvos teritoriją

3. Nutraukti „antirusišką isteriką“. Į šią sąvoką sutalpinti patys įvairiausi Kremliaus norai. Propagandistai reikalauja, kad Baltijos šalys nustotų elgtis, kaip „buferinė zona“ tarp ES ir Rusijos: netrukdyti deryboms dėl bevizio režimo tarp Rusijos ir ES, nebesudarinėti „juodųjų sąrašų“, neberemti sankcijų Rusijai, nebedrausti rusiškos žiniasklaidos savo teritorijoje, nebesipriešinti dujotiekiui „Nord Stream“ ir kitiems strateginiams Rusijos projektams.

4. Kitokia ES rytų politika. Rubaltic.ru nuomone, Baltijos šalys iškraipė ES rytų politiką ir „Rytų partnerystės“ sampratą. Todėl privalo „paisyti prorusiškų gyventojų grupių interesų“ Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane bei nustoti griauti jų „šimtamečius ryšius su Rusija“. Be to, Lietuva dar turi atgailauti už savo „vaidmenį eskaluojant krizę Ukrainoje“.

5. Istorijos „depolitizavimas“. Kitas senas Rusijos priekaištas. Rubaltic.ru propagandistai reikalauja „palikti istoriją istorikams“ ir pamiršti bet kokius sovietų okupacijos padarytos žalos vertinimus, nes kitaip „biznio“ su Rusija tikrai nebus. Taip pat privalome nustoti lyginti komunizmą su nacizmu ir reikalauti komunistų nusikaltimų pasmerkimo. Savaime suprantama, nebegriauti sovietinių „balvonų“, leisti viešai neigti okupaciją ir paleisti visus suimtuosius Sausio 13 byloje.

6. „Profesionalių rusofobų“ pasitraukimas. Baltijos šalių politikoje turi nebelikti nei vieno žmogaus, „darančio karjerą neapykantos Rusijai dėka“. Kremliaus propagandistų nuomone tokie yra: Linas Linkevičius (nes palygino Vladimirą Putiną su Adolfu Hitleriu), Edgaras Rinkevičius (nes pranašavo Rusijai Trečiojo reicho likimą), Dalia Grybauskaitė (nes pavadino Rusiją teroristine valstybe) ir „kiti veikėjai“.

7. Neutralitetas. Šis reikalavimas bene juokingiausias: jei Baltijos šalys tikisi, kad Rusija leis joms dalyvauti kiniškame „Šilko kelio“ projekte, ar kaip nors kitaip „daryti pinigus“, jos privalo išstoti iš NATO ir paskelbti karinį-politinį neutralitetą.

Pasak dosniųjų ir atlaidžiųjų Kremliaus propagandistų, „daugiau Rusijai nieko nereikia“.