Ką mūsų kariai „pamiršo“ Afrikoje?
Ke­lias­de­šimt Lie­tu­vos ka­rių vyks į Ma­lį, kur da­ly­vaus Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mos tarp­tau­ti­nės ka­ri­nės mi­si­jos ope­ra­ci­jo­je prieš su „Al Qae­da“ su­si­ju­sias dži­ha­dis­tų gru­puo­tes. Kaip LŽ sa­kė ka­ry­bos apž­val­gi­nin­kas Aud­rius Ba­čiu­lis, net ir ne­di­de­lis in­dė­lis yra svar­bus pa­lai­kant są­jun­gi­nin­kus konf­lik­tų zo­no­se.

Anot A. Ba­čiu­lio, nors šis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės in­dė­lis į MI­NUS­MA mi­si­ją yra ga­na sim­bo­li­nis, Pra­ncū­zi­ja vis vie­na džiau­gia­si pa­čiu Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mo fak­tu. 2014 me­tais Lie­tu­va taip pat pri­si­dė­jo prie Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mos mi­si­jos Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je, kai bu­vo nu­siųs­tas trans­por­to lėk­tu­vas C-27J „Spar­tan“. Tuo me­tu Par­yžiu­je ši Lie­tu­vos par­ama taip pat bu­vo ge­rai įver­tin­ta.

Kuo dau­giau vals­ty­bių da­ly­vau­ja – tuo res­pek­ta­bi­liau at­ro­do mi­si­ja.

Apž­val­gi­nin­kas pri­me­na, kad Pra­ncū­zi­ja taip pat tei­kia mums ka­ri­nę pa­gal­bą, jos ka­ro lėk­tu­vai jau 5 kar­tus bu­vo dis­lo­kuo­ti Lie­tu­vo­je ir da­ly­va­vo Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės ap­sau­gos mi­si­jo­je. Pra­ncū­zi­ja taip pat įsi­pa­rei­go­jo at­siųs­ti į Lie­tu­vą ir ant­že­mi­nių pa­jė­gų, o tai – aps­kri­tai ga­li­ma va­din­ti „auk­si­ne pra­ncū­zų do­va­na“, sa­kė A. Ba­čiu­lis, ku­ris nuo šios sa­vai­tės ta­po LŽ apž­val­gi­nin­kų ko­man­dos na­riu.

Nors 30 Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mas mi­si­jo­je Ma­ly­je ir nė­ra di­de­lė pa­spir­tis pra­ncū­zams, bet A. Ba­čiu­lio tei­gi­mu, šis žings­nis svar­bus ne tiek ka­ry­bos, kiek ka­ri­nės dip­lo­ma­ti­jos at­žvil­giu. Pra­ncū­zi­ja ren­gia ka­ri­nes mi­si­jas jos bu­vu­sio­se ko­lo­ni­jo­se, ši­taip kel­da­ma sa­vo did­vals­ty­bi­nį pres­ti­žą, ir jai svar­bi bet ku­rios ša­lies par­ama. Kuo dau­giau vals­ty­bių da­ly­vau­ja – tuo res­pek­ta­bi­liau at­ro­do mi­si­ja.

Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas yra sa­kęs, kad Ru­si­jos pa­jė­gų da­ly­va­vi­mas Si­ri­jos ka­re yra ge­riau­sios pra­ty­bos ka­riams.

Pa­klaus­tas, ar Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pa­kan­ka­mai ak­ty­viai da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se ir ar ne­rei­kė­tų gal­vo­ti apie pla­tes­nį da­ly­va­vi­mą, ka­ry­bos eks­per­tas tei­gė, kad ne­tru­kus taip ga­li ir nu­tik­ti, nes vi­sai ti­kė­ti­na, kad teks su­da­ly­vau­ti JAV va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos veiks­muo­se prieš „Is­la­mo vals­ty­bę“. JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ir vals­ty­bės se­kre­to­rius Re­xas Til­ler­so­nas lei­do su­pras­ti, kad ti­ki­si ak­ty­ves­nės są­jun­gi­nin­kų iš NA­TO par­amos.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė, anot LŽ kal­bin­to eks­per­to, tu­ri da­ly­va­vi­mo ko­vi­nė­se mi­si­jo­se pa­tir­ties – Af­ga­nis­ta­ne pui­kiai pa­si­ro­dė mū­sų Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­riai. Jų da­ly­va­vi­mas są­jun­gi­nin­kų mi­si­jo­se yra vie­nas efek­ty­viau­sių įma­no­mų Lie­tu­vos in­dė­lių. Eks­per­to tei­gi­mu, ke­le­to pės­ti­nin­kų siun­ti­mas į tarp­tau­ti­nes ka­ri­nes mi­si­jas nė­ra rim­tas in­dė­lis. Net ir vie­nas trans­por­ti­nis lėk­tu­vas duo­da dau­giau nau­dos, sa­kė apž­val­gi­nin­kas.

Lie­tu­va į tarp­tau­ti­nes ka­ri­nes mi­si­jas nie­ka­da nė­ra siun­tu­si gau­sių pės­ti­nin­kų pa­jė­gų, ki­taip nei pa­vyz­džiui Gru­zi­ja. Ta­čiau, pa­sak A. Ba­čiu­lio, Gru­zi­ja siųs­da­ma gau­sias pa­jė­gas sie­kia ki­to­kių tiks­lų – po­li­ti­nės par­amos sie­kiui pri­si­jung­ti prie NA­TO ir aukš­tos ka­riuo­me­nės mo­ra­lės pa­lai­ky­mo aps­kri­tai.

Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas yra sa­kęs, kad Ru­si­jos pa­jė­gų da­ly­va­vi­mas Si­ri­jos ka­re yra ge­riau­sios pra­ty­bos ka­riams. Ta­čiau, pa­žy­mi A. Ba­čiu­lis, Ru­si­jos ka­ro avia­ci­ja Si­ri­jo­je vei­kia po­li­go­no są­ly­go­mis, t.y. be­pi­gu bom­bar­duo­ti prieš­inin­ką, ku­ris ne­tu­ri prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos. Vi­sai ki­tas rei­ka­las, kai konf­lik­te da­ly­vau­ja ru­sų pės­ti­nin­kai ar tan­kis­tai. Jiems ši pa­tir­tis be abe­jo­nės yra reikš­min­ga. Aps­kri­tai, anot A. Ba­čiu­lio, ka­ri­niai konf­lik­tai ma­žo­se vals­ty­bė­se vi­sa­da yra ge­ra pro­ga įgy­ti pa­tir­ties ir pra­kti­nių įgū­džių juo­se da­ly­vau­jan­čioms di­džių­jų vals­ty­bių ka­ri­nėms pa­jė­goms.

Lie­tu­va į tarp­tau­ti­nes ka­ri­nes mi­si­jas nie­ka­da nė­ra siun­tu­si gau­sių pės­ti­nin­kų pa­jė­gų.

Kaip anks­čiau jau pra­ne­šė LŽ, Lie­tu­va an­tro­je šių me­tų pu­sė­je ke­ti­na siųs­ti į Ma­lį apie 30 sau­su­mos pa­jė­gų ka­rių. Jie pri­si­dės prie Pra­ncū­zi­jos va­do­vau­ja­mų tarp­tau­ti­nių pa­jė­gų pa­stan­gų duo­ti at­kir­tį is­la­mis­tų gru­puo­tėms. Šiuo me­tu ope­ra­ci­jo­je MI­NUS­MA tar­nau­ja 4 Lie­tu­vos ka­ri­nin­kai, o ne­tru­kus prie jų pri­si­jungs dar vie­nas. 2015 me­tais Sei­mas lei­do į šią ope­ra­ci­ją iš­siųs­ti iki 40 Lie­tu­vos ka­rių. Ope­ra­ci­jo­je šiuo me­tu da­ly­vau­ja apie 13 tūkst. ka­rių iš dau­giau kaip šim­to vals­ty­bių.

Pra­ncū­zi­ja 2018 me­tais ža­da at­siųs į Lie­tu­vą ke­lis šim­tus ka­rių su su­nkią­ja ko­vi­ne tech­ni­ka. Šis kon­tin­gen­tas pa­pil­dy­tų mū­sų kraš­te jau dis­lo­kuo­tą Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mą NA­TO ba­ta­lio­ną.