K. Trečioko malda kol kas neišgirsta
Di­dį­jį ket­vir­ta­die­nį Sei­mo na­riai ap­lin­kos mi­nis­trui „tvar­kie­čiui“ Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui ne­bu­vo gai­les­tin­gi. Ver­dik­tą dėl in­ter­pe­lia­ci­jos baig­ties jis su­ži­nos tik po Ve­ly­kų.

Pe­čius su­rė­mu­sios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­stan­gas ap­gin­ti mi­nis­trą va­kar su­žlug­dė opo­zi­ci­jos ma­nev­rai. Nors in­ter­pe­lia­ci­jos baig­tis bu­vo nu­spė­ja­ma, Sei­mo sta­tu­to nor­mo­mis pa­si­nau­do­ję kon­ser­va­to­riai par­ei­ka­la­vo da­ry­ti per­trau­ką – ry­ti­nia­me po­sė­dy­je vie­ną, po pie­tų – an­trą. Ar pri­tar­ti ko­mi­si­jos siū­ly­mui, kad par­la­men­ta­rus ten­ki­na mi­nis­tro at­sa­ky­mai į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus, bus bal­suo­ja­ma ba­lan­džio 5 die­ną. Va­kar po pro­jek­to pa­tei­ki­mo už tai bal­sa­vo 54 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 25, sep­ty­ni su­si­lai­kė. Mi­nis­trą pa­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai, da­lis „dar­bie­čių“. Pri­tar­ti K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mams ne­su­ti­ko in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riai kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai.

Nu­slė­pė tie­są

Vi­si va­ka­rykš­čio pro­ce­so da­ly­viai kal­bė­da­mi pri­si­mi­nė sek­ma­die­nį bū­siant Ve­ly­kas, to­dėl „kal­tin­to­jai“ ra­gi­no mi­nis­trą sa­ky­ti tie­są ir at­gai­lau­ti. Tuo me­tu gy­nė­jai K. Tre­čio­kui lin­kė­jo stip­ry­bės ir ly­gi­no opo­zi­ci­ją su fa­ri­zie­jais. Pats K. Tre­čio­kas vis pa­brė­žė sa­kan­tis „tie­są ir tik tie­są“ bei ti­ki­no Di­džią­ją sa­vai­tę ne­pyks­tąs už kal­ti­ni­mus. Dar dau­giau – tei­gė Ver­bų sek­ma­die­nį ka­ted­ro­je net mel­dę­sis už in­ter­pe­lia­ci­jos ren­gė­jus. Aki­vaiz­du, kad mi­nis­tro mal­dos Die­vas va­kar ne­iš­gir­do.

In­ter­pe­lia­ci­jos ren­gė­jai K. Tre­čio­kui pa­tei­kė per de­šimt klau­si­mų, dau­gu­ma jų bu­vo su­si­ję su va­di­na­mą­ja Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ja bei Vy­riau­sy­bės pri­im­tu nu­ta­ri­mu dėl ku­ror­ti­nių zo­nų ap­sau­gos. Į juos mi­nis­tras at­sa­kė raš­tu, o va­kar – ir žo­džiu. Es­mi­nis prie­kaiš­tas mi­nis­trui – ne­tie­sos sa­ky­mas at­sa­ki­nė­jant į par­la­men­ti­nės An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos klau­si­mus. Tai pa­liu­di­jo pa­vie­šin­tos te­le­fo­ni­nių po­kal­bių iš­klo­ti­nės. „Šian­dien tu­ri­me pa­sku­ti­nę ga­li­my­bę su­rea­guo­ti į vi­suo­me­nės lū­kes­čius ir par­ody­ti, kad Sei­mas ir at­sa­kin­gi par­ei­gū­nai su­ge­ba kri­tiš­kai ver­tin­ti si­tua­ci­ją. Šis bal­sa­vi­mas ne dėl mi­nis­tro kom­pe­ten­ci­jos, o dėl eti­nių da­ly­kų. Ele­men­ta­ri lo­gi­ka – su­kly­dai, at­sip­ra­šei, pa­si­trauk“, – tei­gė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Kal­ti­ni­mus at­me­tė

Ta­čiau mi­nis­tro to­kie ra­gi­ni­mai ne­įti­ki­no. „Gi­nuo­si ir aiš­ki­nuo­si ne dėl sa­vęs. Jei bū­čiau gal­vo­jęs tik apie sa­ve, par­eiš­ki­mą bū­čiau par­ašęs prieš ke­lis mė­ne­sius. Aš gi­nuo­si iš pri­nci­po, no­rė­da­mas par­ody­ti, kad to­kiu bū­du, ko­kį pa­si­rin­ko­te, ne­ga­li­ma nu­vers­ti ne­kal­to mi­nis­tro ar Vy­riau­sy­bės“, – at­kir­to K. Tre­čio­kas. Vi­suo­se jo at­sa­ky­muo­se skam­bė­jo vie­nas mo­ty­vas: jo­kių ne­tei­sė­tų veiks­mų ne­at­li­kau, po­vei­kio ne­ju­tau, skam­bu­čius su­pra­tau kaip or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vo mi­nis­trui, ne­da­viau jo­kių mi­nis­tro ga­lias vir­ši­jan­čių pa­ve­di­mų, nu­ta­ri­mu bu­vo gi­na­mas vie­ša­sis in­te­re­sas, joks at­ly­gis už dar­bus ne­bu­vo ža­da­mas ar duo­tas.

Kar­tu mi­nis­tras pa­si­da­li­jo įta­ri­mais, jog yra puo­la­mas dėl to, kad jam va­do­vau­jant bu­vo at­skleis­ti di­de­li pa­žei­di­mai at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je. Pa­sak K. Tre­čio­ko, prieš jį bu­vo su­reng­ta vi­sa me­lo kam­pa­ni­ja, ži­niask­lai­dai nu­te­kin­ta in­for­ma­ci­ja apie bū­si­mą jo apk­lau­są Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je ir bū­si­mą spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me. „Ne­su jau to­kia svar­bi fi­gū­ra, jog rei­kė­tų tiek lai­ko ir lė­šų skir­ti, kad toks už­sis­py­ręs že­mai­tis kaip aš bū­čiau pa­ša­lin­tas iš pos­to“, – kal­bė­jo jis. Mi­nis­tras pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­rai par­ašęs skun­dą dėl kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos in­for­ma­ci­jos pa­vie­ši­ni­mo. „Ma­tyt, be pen­kių mi­nu­čių da­bar jau esu nu­ken­tė­ju­sy­sis. Kai toks bū­siu, ti­krai su­skai­čiuo­sim, ko­kie pa­da­ry­ti nuo­sto­liai, ko­kią aš pats as­me­niš­kai pa­ty­riau ža­lą, ir gal­būt bus pre­ten­zi­ja“, – pers­pė­jo mi­nis­tras.

K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mus iš­klau­siu­si opo­zi­ci­ja va­kar kons­ta­ta­vo, kad šis „li­ko kur­čias“. Kar­tu ne­slė­pė abe­jo­nių dėl ne­re­zul­ta­ty­vios in­ter­pe­lia­ci­jos baig­ties. „Nea­be­jo­ju, kad ap­kal­ta žlugs, nes da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai dau­gu­mai toks su sa­vo kė­de su­au­gęs mi­nis­tras la­bai tin­ka. Vis dėl­to šis bal­sa­vi­mas pui­kiai par­odys Sei­mo na­rių po­žiū­rį į mo­ra­lę, pa­gar­bą vals­ty­bei ir jos žmo­nėms“, – ge­ro­kai prieš bal­sa­vi­mą so­cia­li­nia­me tink­le Facebook par­ašė E. Ma­siu­lis.

Par­en­gė re­zo­liu­ci­ją

Prieš bal­sa­vi­mą K.Tre­čio­kas žur­na­lis­tams pri­si­pa­ži­no ne­sąs ti­kras, ar vi­si koa­li­ci­jos par­tne­riai jį pa­lai­kys. Ta­čiau, anot jo, bal­sa­vi­mas taps ir koa­li­ci­jos pa­ti­kri­ni­mu. „Po­li­ti­kai tu­ri su­pras­ti, kad tuos žai­di­mus ga­li­ma žais­ti iki tam ti­kro ly­gio, bet at­ei­na lai­kas, kai rei­kia pri­im­ti rim­tus spren­di­mus“, – tei­gė jis.

Kon­ser­va­to­riai po­pie­ti­nė­je opo­zi­ci­jos dar­bot­var­kė­je pa­tei­kė svars­ty­ti re­zo­liu­ci­jos „Dėl Vy­riau­sy­bės na­rių me­lo ir par­la­men­ta­riz­mo pri­nci­pų ap­sau­gos“ pro­jek­tą. Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui siū­lo­ma „są­ži­nin­gai bei pri­nci­pin­gai įver­tin­ti sa­vo ir ki­tų Vy­riau­sy­bės na­rių vie­šą me­la­vi­mą ir at­sip­ra­šy­ti Lie­tu­vos žmo­nių dėl to­kio ne­de­ra­mo el­ge­sio“. K. Tre­čio­kas dar kar­tą par­agin­tas pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už są­mo­nin­gą Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos klai­di­ni­mą ir at­sis­ta­ty­din­ti. Opo­zi­ci­ja pra­šo ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mi­nis­tro šiai ko­mi­si­jai duo­tų me­la­gin­gų par­ody­mų. Ne­tie­sos sa­ky­mu opo­zi­ci­ja taip pat įta­ria švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trę „dar­bie­tę“ Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę, ku­ri su­klai­di­no nu­ro­dy­da­ma skir­tin­gą šal­ti­nį mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.