K. Trečiokas: STT tyrimo tikslas yra premjeras
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT) kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas apk­laus­tas ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas sa­ko, jog ty­ri­mo tiks­las yra prem­je­ras, o jis tik „pa­si­pai­nio­jo po ko­jo­mis“.

„Vi­so šio skan­da­lo tiks­las ir yra, aiš­ku, prem­je­ras, aš tik pa­si­pai­nio­jau ant ke­lio“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį po pu­san­tros va­lan­dos tru­ku­sios apk­lau­sos sa­kė K.Tre­čio­kas.

Taip jis įver­ti­no STT at­lie­ka­mą ty­ri­mą dėl Vy­riau­sy­bės spren­di­mų, ku­rie ta­po pa­pil­do­mais mo­ty­vais teis­mui spren­džiant Vi­jū­nė­lės dva­ro sta­ty­bų Drus­ki­nin­kuo­se. Jis taip pat tvir­ti­no ne­ma­tan­tis prie­žas­ties trauk­tis iš mi­nis­tro pos­to bei sa­kė kal­bė­jęs su prem­je­ru apie šią is­to­ri­ją ir tu­rin­tis jo pa­lai­ky­mą.

„Šian­dien nė­ra jo­kios ap­lin­ky­bės, dėl ko svars­ty­ti. Bet jei „ne spau­dai“, aš svars­tau apie to­kią ga­li­my­bę nuo pir­mos dar­bo die­nos, nes vel­nias ne­šė ma­ne į tą ga­le­rą (...). Tai yra sa­vo­tiš­kas „ro­deo“, nes ban­do ta­ve iš­trenk­ti iš bal­no tei­sė­tais ir ne­tei­sė­tais ke­liais“, – aiš­ki­no K.Tre­čio­kas.

Mi­nis­tras penk­ta­die­nį bu­vo apk­laus­tas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je – anot jo, toks bu­vo STT ty­rė­jų siū­ly­mas, su ku­riuo jis su­ti­ko.

„Pa­si­ra­šiau do­ku­men­tą, įsi­pa­rei­go­jau ne­atsk­leis­ti (...). Ne, apie sta­tu­są nie­kas ne­kal­bė­jo, sta­tu­sas ne­pa­si­kei­tė“, – pa­klaus­tas, ar li­ko spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju, sa­kė K.Tre­čio­kas.

Ver­tin­da­mas pa­tį ty­ri­mą, mi­nis­tras bu­vo la­ko­niš­kas: „Show must go on (Šou tu­ri tęs­tis)“.

„Ne, jo­kios ab­so­liu­čiai (kal­tės). Kal­tas, kad greit į Vy­riau­sy­bę ati­da­viau spren­di­mą. Ge­rai yra greit“, – sa­kė K.Tre­čio­kas, kal­bė­da­mas apie Vy­riau­sy­bės pri­im­tą spren­di­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo.

Jis ne­nei­gė su Drus­ki­nin­kų me­ru Ri­čar­du Ma­li­naus­ku kal­bė­jęs – tai esą da­ro ir su ki­tais po­li­ti­kas spren­džiant įvai­rias prob­le­mas.

„Ne­ži­nau, ko­dėl – R.Ma­li­naus­ko klaus­kit“, – kar­to­jo jis, klau­sia­mas, ko­dėl Drus­ki­nin­kų me­ras bu­vo su­in­te­re­suo­tas grei­tais Vy­riau­sy­bės spren­di­mais.

Vė­liau šia­me ty­ri­me taip pat bus apk­laus­ti mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ir Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas. Prem­je­ras bus apk­lau­sia­mas kaip liu­dy­to­jas, R.Ma­li­naus­kas – kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas.

Nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt ra­šė, kad per­nai rug­sė­jo 23 die­ną Vy­riau­sy­bė sku­biai pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas nuo 1992 me­tų ga­lio­jęs nu­ta­ri­mo sky­rius, reg­la­men­ta­vęs ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nų juo­stas. Šis stai­gus Vy­riau­sy­bės spren­di­mas, anot por­ta­lo, ta­po pa­pil­do­mu mo­ty­vu Vil­niaus apy­lin­kės teis­mui rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­imant pa­lan­kų spren­di­mą dėl sta­ty­bų Drus­ki­nin­kų Vi­jū­nė­lės dva­ro te­ri­to­ri­jo­je. Per­nai lap­kri­tį apy­lin­kės teis­mo ver­dik­tas aps­kųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, iš ku­rio bu­vo iš­im­tas vi­sas skirs­nis „Ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nos“, par­eng­tas rug­sė­jo 22 die­ną, o ki­tą die­ną pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei bei pri­im­tas. Rug­sė­jo 22 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se lan­kė­si prem­je­ras A.But­ke­vi­čius. Šio ku­ror­to sa­vi­val­dy­bei va­do­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ren­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai.