K. Smirnovas prieš antrąjį turą svarstė tik teorines galimybes laimėti
Per­ga­lę Sei­mo rin­ki­muo­se Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je prieš so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­ką prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių pa­siek­ti pa­dė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­rių vi­zi­tai prieš pat an­trą­jį tu­rą, sa­ko rin­ki­mus lai­mė­jęs Kęs­tu­tis Smir­no­vas.

„Bu­vo mū­sų su­si­rin­ki­mas aš ir pa­sa­kiau: ma­no kon­ku­ren­tas yra ki­tos par­ti­jos pir­mi­nin­kas, jūs ly­de­riai esa­te, man tu­ri­te pa­dė­ti. Ir Sau­lius (Skver­ne­lis – BNS) , ir Ra­mū­nas (Kar­baus­kis – BNS) mie­lai su­ti­ko ir at­va­žia­vo pa­sku­ti­nė­mis die­no­mis: ket­vir­ta­die­nį bu­vo Ra­mū­nas, penk­ta­die­nį – Sau­lius. Nuo­sta­biai pa­bend­ra­vo su žmo­nė­mis, ke­le­tą su­si­ti­ki­mų tu­rė­jo­me. Gal to ir bū­tų pri­trū­kę, jei bū­tų ne­at­va­žia­vę“, – LRT lai­dai „Dė­me­sio cen­tre“ an­tra­die­nį sa­kė LVŽS at­sto­vas.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je bu­vo ren­ka­mas nuo 1996 me­tų, ke­lis kar­tus iš ei­lės bu­vo iš­rink­tas jau pir­ma­ja­me tu­re. Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, K.Smir­no­vui sek­ma­die­nį jis pra­lai­mė­jo 260-ies bal­sų skir­tu­mu.

K.Smir­no­vas pri­pa­ži­no, kad prieš an­trą­jį tu­rą svars­tė tik teo­ri­nes ga­li­my­bes lai­mė­ti, ta­čiau iš tie­sų to ne­si­ti­kė­jo. Sėk­mė rin­ki­muo­se, jo nuo­mo­ne, jį ly­dė­jo ir dėl rin­kė­jų ak­ty­vu­mo.

K.Smir­no­vas tu­ri edu­ko­lo­gi­jos ma­gis­tro iš­si­la­vi­ni­mą, jis – bu­vęs pro­fe­sio­na­lus bu­ši­do ko­vo­to­jas, Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nių tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jas. Bū­si­ma­sis par­la­men­ta­ras sa­ko ne­tu­rin­tis am­bi­ci­jų va­do­vau­ti Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jai. BNS jis anks­čiau už­si­mi­nė no­rin­tis dirb­ti Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­te ir Jau­ni­mo ir spor­to ko­mi­si­jo­je.

VRK duo­me­ni­mis, vien­man­da­tė­je Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je K.Smir­no­vas su­rin­ko 49,44 proc., o A.But­ke­vi­čius – 47,42 proc. apy­gar­dos rin­kė­jų bal­sų. A.But­ke­vi­čius pir­ma­ja­me tu­re pir­ma­vo su­rin­kęs 36,28 proc. rin­kė­jų bal­sų, o K. Smir­no­vas bu­vo an­tras su 27,24 proc. bal­sų.

LVŽS per Sei­mo rin­ki­mus už­si­ti­kri­no 56 par­la­men­ta­rų man­da­tus, so­cial­de­mo­kra­tai – 17 man­da­tų.