K. Miškinienė: vaiko teisų apsaugos paketo imsimės baigę socialinį modelį
Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas (SRDK) įsta­ty­mų pa­ke­to dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos im­sis bai­gęs nag­ri­nė­ti so­cia­li­nio mo­de­lio pro­jek­tą, sa­ko ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė.

„Ap­si­ta­rė­me dėl vai­ko tei­sių, kaip ga­lė­tu­me pa­si­reng­ti ir im­tis to pro­jek­to, bet ko­mi­te­tas šiuo me­tu ne­pap­ras­tai ap­krau­tas, nes so­cia­li­nio mo­de­lio pa­ke­te – dau­gy­bė pro­jek­tų. Jei baig­si­me so­cia­li­nį mo­de­lį, ne­lauk­si­me se­si­jos, pra­dė­si­me nag­ri­nė­ti dar iki se­si­jos pra­džios“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė ko­mi­te­to va­do­vė.

Pa­sak jos, ko­mi­te­to dar­bo gru­pė dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos jau da­bar im­sis per­žiū­rė­ti se­nes­nius pa­siū­ly­mus, kad bū­tų pa­si­reng­ta pro­jek­tams nag­ri­nė­ti, ir pro­ce­sas ei­tų grei­čiau.

„Ap­si­ta­rė­me, kad dar­bo gru­pė per­žiū­rės, mes la­bai daug re­ko­men­da­ci­jų esa­me ra­šę dėl vai­kų tei­sės ap­sau­gos sis­te­mos, per­žiū­rė­si­me, įver­tin­si­me vi­sa tai, kad svars­ty­da­mi ga­lė­tu­me at­siž­velg­ti, taip pat ir į tuos pa­siū­ly­mus, ku­rie šio­mis die­no­mis bu­vo iš­sa­ky­ti vie­šai, ins­ti­tu­ci­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pi­lie­čių. Daug yra da­ly­kų, dėl ku­rių kal­bė­ta daug kar­tų bet taip, de­ja, ir ne­pa­da­ry­ta“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vė.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tas nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tas bei ly­din­tie­ji pro­jek­tai Sei­mui bu­vo pa­teik­ti dar pa­va­sa­rį, bet dar ne­pra­dė­ti svars­ty­ti pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te, pa­sku­ti­nis pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas sa­vo iš­va­das pa­tei­kė tik gruo­dį.

Po tra­ge­di­jos Kė­dai­nių ra­jo­ne, kai tė­vas, įta­ria­ma, į šu­li­nį įme­tė du sa­vo vai­kus, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­agi­no Sei­mą pri­im­ti „už­si­vo­lio­ju­sį“, il­gą lai­ką ne­prii­ma­mą Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ku­ris leis­tų ap­sau­go­ti vai­kus „aukš­čiau­siais stan­dar­tais“. Šis įsta­ty­mas užd­raus­tų vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes, bū­tų pla­čiai apib­rė­žia­ma smur­to prieš vai­ką są­vo­ka, iš­ski­ria­mas iš­ski­ria­mas fi­zi­nis, psi­cho­lo­gi­nis, sek­sua­li­nis smur­tas, ne­prie­žiū­ra.

Pro­jek­to kri­ti­kai, tei­gian­tys, kad siū­lo­mas re­gu­lia­vi­mas leis­tų ins­ti­tu­ci­joms ne­pag­rįs­tai kiš­tis į šei­mą, įre­gis­tra­vo al­ter­na­ty­vų pro­jek­tą, ku­riuo siū­lo­ma įtvir­tin­ti „šei­mos au­to­no­mi­jos pri­nci­pą“, taip pat ja­me ne­kal­ba­ma apie fi­zi­nes baus­mes – nu­ro­dy­ta, kad draus­min­ti vai­kus drau­džia­ma juos kan­ki­nant. Šį al­ter­na­ty­vų pro­jek­tą re­gis­tra­vo ke­lios de­šim­tys Sei­mo na­rių: kon­ser­va­to­rių, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, Sei­mo na­rių Miš­rios gru­pės at­sto­vai.