K. Michailovui bus atliekama širdies operacija
Nu­teis­ta­jam Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je Kons­tan­ti­nui Mi­chai­lo­vui (bu­vu­siam Ni­ku­li­nui) ki­tų me­tų sau­sį Vil­niu­je bus at­lie­ka­ma pla­ni­nė šir­dies ope­ra­ci­ja.

Šiuos duo­me­nis Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo po­sė­dy­je ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė tei­sė­jas Aloy­zas Kruo­pys, jis pers­kai­tė iš me­di­kų gau­tus do­ku­men­tus.

Ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas K.Mi­chai­lo­vas ta pro­ga dar kar­tą pa­pra­šė teis­mo pa­leis­ti jį iš su­ėmi­mo, ne­lau­kiant ape­lia­ci­nio pro­ce­so pa­bai­gos.

„At­krei­piu Jū­sų dė­me­sį, kad šios ne­ga­ty­vios pa­sek­mės iš da­lies at­si­ra­do ir dėl tos prie­žas­ties, kad, ne­pai­sant daug­kar­ti­nių ma­no krei­pi­mų­si, pra­šy­mų bei tar­pi­nin­ka­vi­mų, per pa­sta­ruo­sius dve­jus su vir­šum me­tų, aš ne­su­lau­kiau sa­va­lai­kio pro­fe­sio­na­laus me­di­ci­ni­nio iš­ty­ri­mo ir ne­ga­vau sa­va­lai­kės me­di­ci­nos pa­gal­bos, apie ką ne vie­ną sy­kį Jus in­for­ma­vau“, - ra­šo­ma K.Mi­chai­lo­vo par­eiš­ki­me Ape­lia­ci­niam teis­mui.

Nu­tar­tį dėl K.Mi­chai­lo­vo par­eiš­ki­mo teis­mas skelbs penk­ta­die­nį.

„Čia da­bar ver­tin­ti - ne­ma­nau, kad ga­li­ma šiuo mo­men­tu. Tos būk­lės duo­me­nys nuo­lat pa­tei­kia­mi, teis­mas juos ži­no ir įver­tins pri­im­da­mas nuo­spren­dį. Mes ne­ma­no­me, kad tai ga­li tu­rė­ti le­mia­mos įta­kos tiek pa­skir­tai baus­mei, tiek nuo­spren­džio pa­nai­ki­ni­mui“, - žur­na­lis­tams sa­kė Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas.

Ket­vir­ta­die­nį sa­vo kal­bą teis­me tę­sė vals­ty­bės kal­tin­to­jai Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rai Sau­lius Ver­sec­kas ir Ro­lan­das Stan­ke­vi­čius.

„Pro­ku­ro­rai sa­vo ape­lia­ci­niu skun­du pra­šo nu­teis­to­jo Kons­tan­ti­no Mi­chai­lo­vo vei­ką iš nu­žu­dy­mo kva­li­fi­kuo­jan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis, nu­ma­ty­to Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 129 straips­ny­je, perk­va­li­fi­kuo­ti į Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 100-ąjį straips­nį, taip yra į nu­si­kal­ti­mą žmo­niš­ku­mui - kaip nu­žu­dy­mą, įvyk­dy­tą re­miant už­sie­nio vals­ty­bės ir už­sie­nio vals­ty­bės or­ga­ni­za­ci­jų po­li­ti­ką, sis­te­min­gai ir stam­biu mas­tu už­pul­di­nė­jant, žu­dant, ža­lo­jant ci­vi­lius gy­ven­to­jus“, - po po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas.

Pro­ku­ro­rai sa­vo kal­bos dar ne­bai­gė - li­ku­sią maž­daug 20 pus­la­pių apim­ties kal­bą jie ke­ti­na baig­ti sa­ky­ti ki­ta­me teis­me po­sė­dy­je, ku­ris vyks rug­sė­jo 8 die­ną.

Ket­vir­ta­die­nį sa­vo kal­bo­je pro­ku­ro­rai sa­kė, kad by­lo­je su­rink­ta įro­dy­mų, jog ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nas Juo­zas Ja­no­nis 1991 me­tų lie­pos 31-ąją iš pra­džių pis­to­le­to šū­viu bu­vo su­ža­lo­tas au­to­mo­bi­ly­je VAZ, ku­ria­me jis pa­tru­lia­vo ne­to­li mui­ti­nės pos­to va­go­nė­lio. Pro­ku­ro­rai tei­gė, kad nu­sta­ty­ta, jog tuos šū­vius iš pis­to­le­to PM be gar­so slo­pin­tu­vo pa­lei­do nu­teis­tas omo­ni­nin­kas K.Mi­chai­lo­vas.

„Iš ten jau su­žeis­tas (Ja­no­nis - BNS) bu­vo at­ves­tas į Me­di­nin­kų mui­ti­nės pos­to va­go­nė­lį, pa­gul­dy­tas ant grin­dų ir dar kar­tą iš­šau­ta į jo gal­vą“, - sa­kė pro­ku­ro­ras S.Ver­sec­kas.

Anot jo, šie kal­ti­ni­mai re­mia­si liu­dy­to­jų par­ody­mais, tarp jų - as­mens, ku­ris ve­žė Ry­gos OMON mi­li­ci­nin­kus į Me­di­nin­kų mui­ti­nės pos­tą.

Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, bend­ra­žy­giai K.Mi­chai­lo­vui net prie­kaiš­ta­vo, kad šis ėmė šau­dy­ti iš pis­to­le­to be dus­lin­tu­vo, taip su­kel­da­mas pa­vo­jų ope­ra­ci­jai.

Tuo me­tu nu­teis­to­jo ad­vo­ka­tas Arū­nas Mar­cin­ke­vi­čius tei­gia, kad jo klien­tas Me­di­nin­kų žu­dy­nė­se ne­da­ly­va­vo.

„Lie­tu­vai yra gė­da, nes Lie­tu­va per 20 su vir­šum me­tų ne­su­ge­ba iš­siaiš­kin­ti, kas nu­skriau­dė ir pa­da­rė ža­lą Lie­tu­vos vals­ty­bei ža­lą 1991 me­tais lie­pos 31 die­ną. Ki­tais žo­džiais ta­riant, mū­sų ne­drau­gams yra sa­ko­ma - ga­li­te da­ry­ti su Lie­tu­va bet ką - jie vis tiek ne­iš­siaiš­kins, jie pa­si­gaus pir­mą pa­si­tai­kiu­sį ir pa­sa­kys, kad jis kal­tas. Ma­nęs to­kia pa­dė­tis ne­ten­ki­na“, - žur­na­lis­tams sa­kė ad­vo­ka­tas A.Mar­cin­ke­vi­čius.

Gy­nė­jas tvir­ti­no, kad ru­de­nį sa­vo bai­gia­mo­jo­je kal­bo­je pra­šys iš­tei­sin­ti sa­vo klien­tą.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mas nu­sta­tė, kad K.Mi­chai­lo­vas, dirb­da­mas So­vie­tų są­jun­gos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos vi­daus ka­riuo­me­nės ypa­tin­go­sios pa­skir­ties mi­li­ci­jos bū­rio (OMON) mi­li­ci­nin­ku, veik­da­mas šio bū­rio va­do Čes­la­vo Mly­ni­ko su­bur­to­je or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, kar­tu su to pa­ties bū­rio mi­li­ci­nin­kais And­re­jum Lak­tio­no­vu ir Alek­sand­ru Ry­žo­vu, ty­čia nu­žu­dė tar­ny­bos par­ei­gas vyk­džiu­sius Lie­tu­vos mui­ti­nės ir po­li­ci­jos par­ei­gū­nus An­ta­ną Mus­tei­kį, Sta­nis­la­vą Or­la­vi­čių, Ri­čar­dą Ra­ba­vi­čių, Al­gir­dą Kaz­laus­ką, J.Ja­no­nį, Al­gi­man­tą Juo­za­ką ir Min­dau­gą Ba­la­va­ką bei pa­si­kė­si­no nu­žu­dy­ti To­mą Šer­ną.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dy­je ra­šo­ma, kad 1991 me­tų lie­pos 30-osios ry­tą Ry­gos OMON va­das Č.Mly­ni­kas spe­cia­lių­jų gru­pių „Del­ta-1“, „Del­ta-2“ mi­li­ci­nin­kams da­vė nu­ro­dy­mą ruo­štis ke­lio­nei į Vil­nių. Lie­pė pa­siim­ti ne­per­šau­na­mų lie­me­nių, gink­lų, sprog­me­nų. Omo­ni­nin­kai pa­siė­mė jo­kio­se aps­kai­to­se ne­už­fik­suo­tus 7,62 mm ka­lib­ro au­to­ma­tus AKM, ku­rie bu­vo pa­grob­ti iš Ry­gos po­li­ci­jos aka­de­mi­jos ir nau­do­ja­mi įvai­rio­se ope­ra­ci­jo­se.

Gink­luo­tės kon­vo­ja­vi­mas iš Vil­niaus te­bu­vo ofi­cia­li ke­lio­nės dings­tis. Iš vie­nuo­li­kos ry­gie­čių, skir­tin­gu lai­ku at­vy­ku­sių dviem au­to­mo­bi­liais, Vil­niaus OMON ba­zė­je Va­la­kam­piuo­se pa­si­li­ko sep­ty­ni – li­ku­sie­ji tą pa­tį va­ka­rą grį­žo na­mo.

K.Mi­chai­lo­vas Ape­lia­ci­niam teis­mui tei­gė, kad Me­di­nin­kų žu­dy­nių lai­ko­tar­piu su ki­tais omo­ni­nin­kais bu­vo Vil­niaus OMON ba­zės te­ri­to­ri­jo­je ir ne­bu­vo jos pa­li­kęs iki pat iš­vyks­tant į Ry­gą.

Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­los nag­ri­nė­ji­mas Ape­lia­ci­nia­me teis­me už­tru­ko dau­giau nei tre­jus me­tus - pir­ma­sis po­sė­dis įvy­ko 2012 me­tų sau­sį.

Per šį lai­ko­tar­pį teis­mas gy­ny­bos ir pro­ku­ra­tū­ros pra­šy­mu apk­lau­sė liu­dy­to­jus, siun­tė tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus į Lat­vi­ją ir Ru­si­ją dėl bu­vu­sių omo­ni­nin­kų apk­lau­sų, ta­čiau pa­sta­rie­ji pra­šy­mai ne­bu­vo įvyk­dy­ti.

Ma­no­ma, kad ver­dik­tą šio­je by­lo­je Ape­lia­ci­nis teis­mas skelbs ru­de­nį.

Lat­vi­jos pi­lie­tį K.Mi­chai­lo­vą 2007 me­tų lap­kri­čio 28 die­ną su­lai­kė Lat­vi­jos tei­sė­sau­ga, rem­da­ma­si Lie­tu­vos iš­duo­tu Eu­ro­pos areš­to or­de­riu. Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jis lai­ko­mas nuo 2008-ųjų sau­sio. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad tei­sia­ma­sis yra įgi­jęs ir Ru­si­jos pi­lie­ty­bę.