K. Masiuliui Graikija primena narkomanę
Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas (ERK) dis­ku­ta­vo, ko­kios po­zi­ci­jos tu­ri lai­ky­tis Lie­tu­vos va­do­vai Grai­ki­jos klau­si­mu. Kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis apie šią ša­lį iš­sa­kė griež­tą nuo­mo­nę – jam Grai­ki­ja pri­me­na nar­ko­ma­nę, ku­riai jos mo­ti­na (Eu­ro­pos Są­jun­ga) ki­ša pi­ni­gus. Iš­ei­tį iš su­sik­los­čiu­sios pa­vo­jin­gos si­tua­ci­jos jis re­gi Šven­ta­ja­me Raš­te.

K. Ma­siu­lis tvir­ti­no Sei­mo ERK po­sė­dy­je iš­sa­kęs griež­tą po­zi­ci­ją ir bal­sa­vęs prieš „ei­li­nes mi­li­jar­dų in­jek­ci­jas Grai­ki­jai“. „Grai­ki­ja vis me­luo­ja, ne­su­ge­ba įgy­ven­din­ti jo­kių rim­tų tau­py­mo prie­mo­nių, o ES va­do­vai ap­si­me­ta, kad ti­ki grai­kais. Be­je, ap­si­me­ta nuo pat šios ša­lies sto­ji­mo į ES ir eu­ro zo­ną. Si­tua­ci­ja pri­me­na nar­ko­ma­no ir „ge­ros“ jo mo­ti­nos at­ve­jį, kai nar­ko­ma­nas vis pra­ši­nė­ja pi­ni­gų esą „sko­loms grą­žin­ti“, o ma­ma ap­si­me­ta ti­kin­ti, kad nuo šian­dien jis jau ne­be­var­tos. Abu yra kal­ti, o iš­ei­tį ga­li­me ras­ti Bib­li­jo­je, pa­sa­ko­ji­me apie sū­nų pa­lai­dū­ną. Tė­vas pri­ima at­gal sū­nų pa­lai­dū­ną ir vis­ką jam at­lei­džia tik po to, kai bu­vo jį iš­vi­jęs, kai jis bu­vo iš­tiš­kęs į bai­sią rea­ly­bę ir pa­ga­liau su­si­kau­pė rim­tiems po­ky­čiams. Bet ne ta­da kai jis me­luo­ja. Taip ir mes tu­ri­me leis­ti grai­kams pa­jus­ti rea­ly­bę, nu­smuk­ti maž­daug iki Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo ly­gio ir tik ta­da iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką“, - so­cia­li­nia­me tink­le šian­dien pa­skel­bė K. Ma­siu­lis.

Taip pat jis par­eiš­kė, kad tu­ri bū­ti el­gia­ma­si si­me­triš­kai: re­fe­ren­du­mą su­ren­gu­siems grai­kams ga­li­ma pa­dė­ti tik ta­da, kai mū­sų tau­ta re­fe­ren­du­me nu­tar­tų juos rem­ti. „Jei da­bar į Grai­ki­ją te­kės mū­sų ša­lies de­šim­tys mi­li­jo­nų, tai ti­krai yra bū­ti­na, kad už jų pra­ra­di­mą at­sa­ko­my­bę pri­siim­tų fi­nan­sų mi­nis­tras ar pre­zi­den­tė, jei­gu jie Va­do­vų ta­ry­bo­je nu­tar­tų pri­tar­ti to­kiam nau­jam Grai­ki­jos „gel­bė­ji­mui“. Da­bar gi ma­to­me, kad ES va­do­vai apie sa­vo pirm­ta­kų ir sa­vo ša­lių po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę už pa­tai­ka­vi­mą grai­kų me­la­gys­tėms ir gy­ve­ni­mui ne pa­gal iš­ga­lės lin­kę nu­ty­lė­ti bei tęs­ti pirm­ta­kų klai­das. Mo­ky­tis jie ga­li iš And­riaus Ku­bi­liaus ir Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės tau­py­mo prie­mo­nių ar­ba Lat­vi­jos. Mes pa­gal dau­ge­lį par­ame­trų bu­vo­me net blo­ges­nė­je si­tua­ci­jo­je, bet iš­si­kaps­tė­me. Be­je be jo­kių pa­gal­bų ir pa­ta­ri­mų“, - aiš­ki­no K. Ma­siu­lis.

Grai­ki­ja ne­tu­rė­tų pa­lik­ti eu­ro zonos

Lie­tu­va pa­si­sa­ko už Grai­ki­jos iš­sau­go­ji­mą eu­ro zo­no­je - to­kią ša­lies po­zi­ci­ją penk­ta­die­nį su­for­mu­la­vo par­la­men­ti­niai Eu­ro­pos rei­ka­lų (ERK) ir Už­sie­nio rei­ka­lų (URK) ko­mi­te­tai. Ši Lie­tu­vos po­zi­ci­ja bus iš­sa­ky­ta šeš­ta­die­nį Briu­se­ly­je vyk­sian­čia­me eu­ro zo­nos fi­nan­sų mi­nis­trų, o sek­ma­die­nį - Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vir­šū­nių su­si­ti­ki­me.

„Mū­sų po­zi­ci­ja, mū­sų man­da­tas, ku­rį mes su­tei­kia­me pre­zi­den­tei, yra toks, kad Lie­tu­va yra su­in­te­re­suo­ta, kad Grai­ki­ja iš­lik­tų eu­ro zo­no­je, ta­čiau tu­ri bū­ti kuo sku­biau pri­im­tas spren­di­mas“, - po bend­ro ko­mi­te­tų po­sė­džio Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė ERK va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Anot jo, dis­ku­si­jų me­tu par­la­men­ta­rų nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė, to­dėl dėl Lie­tu­vos po­zi­ci­jos bu­vo spren­džia­ma bal­suo­jant.

„Dėl to punk­to, kad Lie­tu­va pa­si­sa­ko už Grai­ki­jos iš­sau­go­ji­mą eu­ro zo­no­je, bu­vo dis­ku­si­jos ir bal­sa­vo­me. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma bal­sa­vo už, o ke­le­tas ko­le­gų bal­sa­vo prieš“, - tei­gė G.Kir­ki­las.

„Mes esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad Grai­ki­jos prob­le­mos bū­tų efek­ty­viai iš­spręs­tos. Ir iš­spręs­tos eu­ro zo­nos rė­muo­se. Mū­sų pri­ori­te­tas, kad Grai­ki­jai ne­rei­kė­tų pa­lik­ti eu­ro zo­nos, bet Grai­ki­jos val­džia ir Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų pa­teik­ti sva­rius įti­ki­ni­mus, kad jie įgy­ven­dins pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus ir pla­nuo­ja­mas re­for­mas“, - tei­gė fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vai „į­vai­rūs Grai­ki­jos at­ei­ties sce­na­ri­jai tu­ri mi­ni­ma­lią įta­ką“. „Grai­ki­jos ir Lie­tu­vos eko­no­mi­niai ry­šiai yra la­bai silp­ni - nė­ra di­de­lių mū­sų in­ves­ti­ci­jų, nė­ra di­de­lių grai­kų in­ves­ti­ci­jų Lie­tu­vo­je“, - tei­gė mi­nis­tras.

Prieš Grai­ki­jos pa­li­ki­mą eu­ro zo­no­je bal­sa­vęs kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis par­eiš­kė, kad ieš­kant pri­im­ti­no spren­di­mo klai­dų da­ro ir Grai­ki­ja, ir ES va­do­vai. „Vie­na pu­sė – Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vai - vaiz­duo­ja, kad pa­si­ti­ki, o ki­ta pu­sė su­ra­šo kaž­ko­kių prie­mo­nių pa­ke­tą, kad juos įti­kin­tų. Si­tua­ci­ja man pa­na­ši į nar­ko­ma­nų šei­mą, kur sū­nus - nar­ko­ma­nas, o jo ma­ma vis or­ga­ni­zuo­ja pi­ni­gų, nes ti­ki, kad jais sū­nus grą­žins sko­las, o ne įsi­gis ei­li­nę por­ci­ją“, - tvir­ti­no K.Ma­siu­lis.

Jis pik­ti­no­si, kad Lie­tu­vos po­zi­ci­ją dėl Grai­ki­jos ša­lies va­do­vams su­for­mu­la­vo ko­mi­te­tai, o ne Sei­mas.

Už Grai­ki­jos ša­li­ni­mą iš eu­ro zo­nos taip pat pa­si­sa­kė kon­ser­va­to­rius Ema­nue­lis Zin­ge­ris.

Pa­sak G.Kir­ki­lo, Grai­ki­ja ES (iš Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo (ESM) - BNS) pra­šo apie 53 mlrd. eu­rų fi­nan­si­nės pa­gal­bos, apie sko­lų nu­ra­šy­mą ne­kal­ba­ma.