K. Martuzevičius bus grąžintas į Lietuvą
Kau­no „dak­ta­rų“ nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei pri­ski­ria­mas Kęs­tu­tis Mar­tu­ze­vi­čius bus par­siųs­tas į Lie­tu­vą.

K.Mar­tu­ze­vi­čiui Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me ne­pa­vy­ko su­stab­dy­ti eks­tra­di­ci­jos iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos į Lie­tu­vą, pra­ne­ša BBC.

Pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­rus K.Mar­tu­ze­vi­čius ko­vo­jo su eks­tra­di­ci­ja, teig­da­mas, kad tu­ri psi­chi­kos li­gą, ta­čiau EŽTT spren­di­mas lei­džia Di­džią­jai Bri­ta­ni­jai grą­žin­ti jį į Lie­tu­vą.

K.Mar­tu­ze­vi­čius įta­ria­mas dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mu 1994 me­tais, plė­ši­mu, va­gys­te, re­ke­tu.

Lon­do­ne jis su­lai­ky­tas 2011 me­tais, ne­to­li sa­vo na­mų.

2008 me­tų ba­lan­dį Lie­tu­vo­je iš­duo­tas K. Mar­tu­ze­vi­čiaus Eu­ro­pos areš­to or­de­ris.