K. Lančinskas: Teisėsaugai atėjo laikas pasidalinti patirtimi su Ukraina
Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas, ku­ris pa­skir­tas nau­juo­ju Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ta­ria­mo­sios mi­si­jos Ukrai­no­je va­do­vu, sa­ko, kad Lie­tu­vos tei­sė­sau­ga daug pa­sie­kė per vi­sus ne­prik­lau­so­my­bės me­tus ir da­bar at­ėjo lai­kas šia pa­tir­ti­mi da­lin­tis su Ukrai­na.

„To­bu­ly­bei ri­bų nė­ra, tei­sė­sau­ga tu­ri keis­tis ir vys­tis. Lie­tu­va pra­ėjo il­gą ir su­dė­tin­gą ke­lią.1990 me­tais bu­vom to­je pa­čio­je star­ti­nė­je po­zi­ci­jo­je. Mes nu­vei­kė­me la­bai daug. Jų vi­suo­me­nė no­ri po­ky­čių, mū­sų dar­bas pa­si­da­lin­ti pa­tir­ti­mi“, – LNK Ži­nių stu­di­jo­je šeš­ta­die­nį sa­kė K.Lan­čins­kas.

Jis sa­kė, kad ne­ma­nąs, jog Ukrai­no­je jo lau­kia ma­žiau at­sa­ko­my­bės, nei va­do­vau­jant Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jai. Jis sa­kė, kad jo lau­kia „tarp­tau­ti­nis ko­lek­ty­vas“ iš 28 at­sto­vų, bus iš­šū­kis jiems va­do­vau­ti ir mo­ty­vuo­ti dar­bui.

Nau­jas par­ei­gas K. Lan­čins­kas pra­dės ei­ti nuo va­sa­rio.

Kaip skel­bė URM, tai jau an­tro­ji ES mi­si­ja bend­ro­sios sau­gu­mo ir gy­ny­bos po­li­ti­kos sri­ty­je, ku­riai va­do­vau­ja lie­tu­vis. 2014 me­tų gruo­dį ES ste­bė­ji­mo mi­si­jos Gru­zi­jo­je va­do­vu ta­po Lie­tu­vos dip­lo­ma­tas, am­ba­sa­do­rius Kęs­tu­tis Jan­kaus­kas.

„Džiau­giuo­si, kad ES vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni (Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni) ES pa­ta­ria­mo­sios mi­si­jos Ukrai­no­je va­do­vu pa­si­rin­ko K.Lan­čins­ką, pui­kų Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­sio­na­lą, 1992–1998 me­tais dir­bu­sį Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­je tar­ny­bo­je“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ta­ria­mo­ji mi­si­ja pa­de­da Ukrai­nai reng­ti ir įgy­ven­din­ti ci­vi­li­nes sau­gu­mo sek­to­riaus re­for­mas. Mi­si­ja pa­ta­ria ir pa­de­da pla­nuo­ti Ukrai­nos po­li­ci­jos, pa­sie­nio ap­sau­gos, ka­lė­ji­mų ir sau­gu­mo tar­ny­bų, teis­mų sis­te­mos ir pro­ku­ra­tū­ros re­for­mas.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, Ukrai­no­je šiuo me­tu dir­ba dau­giau kaip 10 aukš­to ly­gio Lie­tu­vos eks­per­tų. Vir­gi­li­jus Va­lan­čius va­do­vau­ja ES pro­jek­tui dėl par­amos vyk­dant Ukrai­nos tei­sin­gu­mo sek­to­riaus re­for­mą. Bu­vęs EK ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta va­do­vau­ja Ukrai­nos vers­lo om­buds­me­no tar­ny­bai. Am­ba­sa­do­rius Vai­do­tas Ver­ba va­do­vau­ja ES­BO pro­jek­tų koor­di­na­to­riaus biu­rui. Lie­tu­viai eks­per­tai dir­ba ES de­le­ga­ci­jo­je Ki­je­ve, ES par­amos Ukrai­nai gru­pė­je, Ukrai­nos vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, ki­to­se Ukrai­nos ins­ti­tu­ci­jo­se.

K.Lan­čins­kas Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui va­do­va­vo be­veik sep­ty­ne­rius me­tus.