K. Lančinskas į Vilniaus VPK viršininko pareigas nebegrįš
Va­sa­rį Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ta­ria­ma­jai mi­si­jai Ukrai­no­je pra­dė­sian­tis va­do­vau­ti Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas nuo šio pir­ma­die­nio iš­ėjo at­os­to­gų.

Par­ei­gas K.Lan­čins­kas pa­lie­ka ne­priė­męs spren­di­mų dėl nuo­bau­dų par­ei­gū­nams po dvie­jų in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su po­li­ci­jos par­ei­gū­nams iš­da­lin­tais au­to­ma­tais.

Kaip BNS pir­ma­die­nį sa­kė Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) at­sto­vas spau­dai Pa­ulius Rad­vi­la­vi­čius, K.Lan­čins­kas at­os­to­gaus iki pat sa­vo dar­bo Vil­niaus VPK pa­bai­gos.

„Į da­bar­ti­nes sa­vo par­ei­gas vir­ši­nin­kas jau ne­beg­rįš – kai jam baig­sis at­os­to­gos, baig­sis ir lai­kas, ka­da jis yra Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jos įstai­gos vir­ši­nin­kas“, – BNS sa­kė P.Rad­vi­la­vi­čius.

Be­veik sep­ty­ne­rius me­tus Vil­niaus VPK va­do­va­vęs K.Lan­čins­kas dar­bą Ki­je­ve tu­rė­tų pra­dė­ti nuo va­sa­rio 1-osios. Su­tar­tis, anot jo pa­ties, su­da­ry­ta me­tams su ga­li­my­be pra­tęs­ti ją dar tre­jus me­tus.

K.Lan­čins­ko at­os­to­gų me­tu Vil­niaus VPK vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­na vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­to­nis Mi­kuls­kis.

Vil­niaus po­li­ci­jos va­do­vo par­ei­gas K.Lan­čins­kas pa­lie­ka ne­priė­męs spren­di­mų dėl tar­ny­bi­nių nuo­bau­dų par­ei­gū­nams po dvie­jų pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je įvy­ku­sių in­ci­den­tų, su­si­ju­sių su po­li­ci­jos par­ei­gū­nams iš­da­lin­tais au­to­ma­tais „Ka­lašn­kiov“..

Penk­ta­die­nį tei­gęs, kad spren­di­mą dėl Igo­rio Mo­lot­ko­vo pa­bė­gi­mo su au­to­ma­tu is­to­ri­jo­je da­ly­va­vu­sių par­ei­gū­nų veiks­mų pri­ims įver­ti­nęs Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­bos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, pir­ma­die­nį K.Lan­čins­kas sa­kė, kad par­ei­gū­nų veiks­mus ver­tins jo pa­va­duo­to­jas.

„Aš da­bar jau be­veik ir ne­be­dir­bu – ma­no pa­va­duo­to­jas, ku­ris ei­na par­ei­gas, jis, ma­tyt, pri­imi­nės spren­di­mus“, – sa­kė K.Lan­čins­kas.

A.Mi­kuls­kis BNS tei­gė kol kas ne­ga­vęs iš­va­dų ir dėl to ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ka­da bus pri­im­tas spren­di­mas dėl šių par­ei­gū­nų.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas sa­kė, kad be par­ei­gū­nų, iš ku­rių I.Mo­lot­ko­vas at­ėmė au­to­ma­tą ir pa­bė­go, siū­lo­ma tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą dėl sis­te­mi­nių prob­le­mų skir­ti ir ki­tam K.Lan­čins­ko pa­va­duo­to­jui Er­nes­tui Jur­ko­niui.

Taip pat tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos po pa­ti­kri­ni­mo kol kas nė­ra pa­skir­tos ir be­na­mį au­to­ma­tu su­žei­du­siam šį įvy­kį ban­džiu­siam nu­slėp­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nui bei jo ko­le­gai, ku­ris ne­siė­mė prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lio da­ro­mam tei­sės ak­to pa­žei­di­mui.