K. Krivickas tiki didmiesčiais
Su An­ti­ko­rup­ci­ne Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja į Sei­mą sie­kian­tis pa­tek­ti te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris K.Kri­vic­kas sa­ko ti­kin­tis, jog did­mies­čių rin­kė­jai pa­dės koa­li­ci­jai per­ženg­ti 7 proc. bar­je­rą ir pa­tek­ti į Sei­mą.

„Da­lis, ku­rios šiai aki­mir­kai trūks­ta yra la­bai ne­di­de­lė. Ži­nant ir ko­mu­ni­kuo­jant su Kau­no apy­gar­do­mis, ma­to­me, kad ten yra apie 10 pro­cen­tų. La­bai ga­li bū­ti, kad Kau­no rin­kė­jų par­ody­tas pa­si­ti­kė­ji­mas mus ge­ro­kai kils­tels. Ti­kė­ti­na, kad tu­rė­si­me žy­miai dau­giau ir mums pa­vyks tą 7 proc. bar­je­rą per­ženg­ti ir už­fik­suo­ti re­zul­ta­tą, ku­rio už­teks koa­li­ci­jai į Sei­mą“, – pir­ma­die­nį par­ti­jos šta­be BNS tei­gė K.Kri­vic­kas.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, An­ti­ko­rup­ci­nė N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja kol kas tu­ri 5,96 proc. rin­kė­jų pa­lai­ky­mą. Ta­čiau kol kas duo­me­nys gau­na­mi iš ma­žes­nių ra­jo­nų apy­lin­kių. Dau­gu­mos did­mies­čių rin­ki­mų apy­gar­dų duo­me­nys kol kas ne­ži­no­mi.

Koa­li­ci­niai par­ti­jų są­ra­šai, kad pa­tek­tų į Sei­mą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pri­va­lo per­ženg­ti ne 5 proc., o 7 proc. bar­je­rą.

K.Kri­vic­ko tei­gi­mu, koa­li­ci­jai net ir ne­pa­te­kus į Sei­mą, koa­li­ci­jos pa­grin­dą su­da­ran­ti N.Pu­tei­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja to­liau sieks di­din­ti sa­vo ži­no­mu­mą ir ruo­šis at­ei­nan­tiems rin­ki­mams.