K. Komskis skųsis teismui
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mu Sei­mo na­rio man­da­to ne­te­kęs Kęs­tas Koms­kis tre­čia­die­nį pla­nuo­ja Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui (LVAT) pa­teik­ti skun­dą.

Jis BNS sa­kė, kad jo ad­vo­ka­tai jau tu­rė­tų bū­ti par­en­gę raš­tą LVAT ir jis tre­čia­die­nį tu­rė­tų bū­ti iš­siųs­tas.

„Ad­vo­ka­tai ren­gia krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos vy­riau­sią­jį ad­mi­nis­tra­ci­nį teis­mą“, – tei­gė K.Koms­kis.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no pra­šy­siąs teis­mo pa­nai­kin­ti VRK spren­di­mą dėl Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų vien­man­da­tė­je Ši­lu­tės rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Šiuo spren­di­mu VRK pri­pa­ži­no, kad spa­lio 9 die­ną per Sei­mo rin­ki­mų pir­mą­jį tu­rą Ši­lu­tės apy­gar­do­je per­kant rin­kė­jų bal­sus už par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ iš­kel­tą kan­di­da­tą K.Koms­kį ir par­ti­jos kan­di­da­tus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je K.Koms­kį, Re­mi­gi­jų Že­mai­tai­tį, Vy­tau­tą Kamb­le­vi­čių ir Vai­dą Ben­da­ra­vi­čių bu­vo pa­da­ry­ti šiurkš­tūs Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mai.

Nors K.Koms­kis Ši­lu­tė­je rin­ki­mų ne­lai­mė­jo, li­ko tre­čias, rem­da­ma­si par­ei­gū­nų duo­me­ni­mis VRK pa­nai­ki­no jo su­rink­tus bal­sus ir jo kaip kan­di­da­to re­gis­tra­ci­ją. Ka­dan­gi po­li­ti­kas bu­vo iš­rink­tas į nau­ją Sei­mą pa­gal par­ti­jos są­ra­šą, iš jo man­da­tas ati­mtas. Tuo pa­čiu Rin­ki­mų ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad mi­nė­ti pa­žei­di­mai Ši­lu­tė­je ne­tu­rė­jo es­mi­nės įta­kos „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ re­zul­ta­tams per Sei­mo rin­ki­mus, to­dėl nė­ra pa­grin­do pa­nai­kin­ti jų vi­sus iš­ko­vo­tus man­da­tus.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nu­ta­rė šio VRK spren­di­mo ne­skųs­ti. Pa­sak lai­ki­no­jo jos pir­mi­nin­ko R.Že­mai­tai­čio, šis VRK nu­ta­ri­mas par­ti­jos ne­lie­čia.

Pa­gal Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, K.Koms­kis Sei­mui ar­ba pre­zi­den­tui ga­lė­jo skųs­ti vi­sų par­la­men­to rin­ki­mų re­zul­ta­tų pa­tvir­ti­ni­mą. Tai jis tu­rė­jo pa­da­ry­ti ne vė­liau kaip per 24 va­lan­das po to, kai ofi­cia­liai pa­skel­bia­mi rin­ki­mų ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai. To­kiais at­ve­jais Sei­mas ar pre­zi­den­tas ne vė­liau kaip per 48 va­lan­das krei­pia­si į Kons­ti­tu­ci­nį Te­si­mą su pa­klau­si­mu dėl Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mo.

K.Koms­kis BNS sa­kė pa­si­rin­kęs ki­tą ke­lią, nes taip pa­ta­rė tei­si­nin­kai.

„Ži­nant Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus, ad­vo­ka­tai pa­siū­lė ši­tą ke­lią (kreip­tis į LVAT)“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, gru­pė Ši­lu­tės gy­ven­to­jų per pir­mą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą už al­ko­ho­lį, ci­ga­re­tes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus rin­kė­jams siū­lė bal­suo­ti už kan­di­da­tus, pri­klau­san­čius par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Šiuo me­tu ty­ri­me tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad iš vi­so ga­lė­jo bū­ti pa­pirk­ta dau­giau kaip 120 rin­kė­jų. Įta­ri­mai dėl rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo pa­teik­ti iš vi­so 11-ai as­me­nų.

K.Koms­kis yra sa­kęs su bal­sų pir­ki­mu nie­kaip ne­su­si­jęs, apie jį ži­nan­tis tik iš ži­niask­lai­dos, tvir­ti­no tai esant pro­vo­ka­ci­ja. Po­li­ci­jai pra­ne­šus apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Ši­lu­tė­je, jis pa­skel­bė stab­dan­tis na­rys­tę par­ti­jo­je.