K. Komskis kišasi į tyrimą
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą tei­sė­sau­gai, ma­no BNS kal­bin­ti par­la­men­ta­rai.

Pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės, toks par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­ko el­ge­sys yra ne­ap­dai­rus.

„Ma­nau, kad ti­krai Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas pa­siel­gė ne­ap­dai­riai ir jis ti­krai ne­tu­rė­tų kiš­tis į šio klau­si­mo spren­di­mą, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė. – Juo la­biau, kad kal­ba ei­na apie jo bro­lį. Kai su Sei­mo na­riu pa­čiu as­me­niš­kai nė­ra su­si­ję, tai ti­krai yra keis­tas pra­šy­mas.“

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las taip pat kri­ti­ka­vo K.Koms­kio par­eiš­ki­mą, ku­ris, G.Kir­ki­lo, ver­ti­ni­mu, pa­na­šus į spau­di­mą tei­sė­sau­gai.

„Pro­ku­ra­tū­ra ir taip jau ti­ria šį įvy­kį. Tai Sei­mo na­rio toks krei­pi­ma­sis į pro­ku­ra­tū­rą trak­tuo­ti­nas kaip spau­di­mas tei­sė­sau­gai, ko da­ry­ti ti­krai ne­de­ra. Juo la­biau, kai įvy­kis su­si­jęs su ar­ti­mu gi­mi­ne. Ma­nau, kad šį par­eiš­ki­mą tu­rė­tų įver­tin­ti Sei­mo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tei­gė, jog kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja svars­tys, ar kreip­tis į Sei­mo eti­kos sar­gus dėl šio K.Koms­kio par­eiš­ki­mo.

„Aš ma­nau, kad Sei­mo na­rys, ir ypač uži­man­tis Sei­mo pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jo par­ei­gas, tu­ri vi­siš­kai nu­si­ša­lin­ti nuo bro­lio by­los svars­ty­mo ir juo la­baiu ne­nu­ro­di­nė­ti, kas ir kur tu­rė­tų šį ty­ri­mą at­lik­ti. Tai yra spau­di­mas tei­sė­sau­gai. Sei­mo na­rio man­da­tas ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mas pa­gal pa­ski­rį, man­da­to pa­skir­tis – rū­pin­tis vi­sais pi­lie­čiais, o ne sa­vo bro­liu, ku­ris įta­ria­mas pa­da­ręs nu­si­kal­ti­mą ar nu­si­žen­gi­mą“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

K.Koms­kis ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė no­rin­tis, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) šuns pe­rim­tų Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Šiuo me­tu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka pa­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, nors jos par­ei­gū­nai yra ir to pa­ties įvy­kio da­ly­viai. Ar toks ty­ri­mas ga­li bū­ti ob­jek­ty­vus? Juo la­biau, kad esa­ma ga­li­mų ir VSAT par­ei­gū­nų pa­žei­di­mų ir pa­ties in­ci­den­to, ir ty­ri­mo me­tu. Ma­nau, kad iš­anks­ti­nės VSAT par­ei­gū­nų nuo­mo­nės, ku­rios bu­vo pa­skelb­tos ir vis dar skel­bia­mos vie­šo­je erd­vė­je, ko ne­tu­rė­tų bū­ti, ken­kia ty­ri­mui ir tie­sos nu­sta­ty­mui,“ – pra­ne­ši­me tei­gia K.Koms­kis.

BNS jis sa­kė ne­no­rin­tis, kad is­to­ri­ja bū­tų es­ka­luo­ja­ma ir į pro­ku­ro­rus krei­pę­sis, kad ne­bū­tų sie­ja­mas su įvy­kiu.

„Aš bū­tent pa­sa­kiau an­trą pu­sę ir pa­pra­šiau, kad vi­sa tai tir­tų Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Ti­krai ne­si­ki­šau ir ne­si­ki­šiu į ty­ri­mus, net ne­bend­rau­ju su bro­liu, ne­ži­nau, ar pa­lei­do jį“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Pa­klaus­tas, ar ne­ma­no, kad pats tu­rė­tų at­si­ri­bo­ti nuo šios is­to­ri­jos, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas tei­gė tai ir da­rąs.

„Aš bū­tent ir at­si­ri­bo­ju ir no­riu, kad bū­tų ne es­ka­luo­ja­ma, o bū­tų ti­ria­ma ir ne­sie­tų ma­nęs su ši­tuo įvy­kiu. Tą ir da­rau“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė BNS sa­kė, kad krei­pi­ma­sis iš Sei­mo na­rio kol kas nė­ra gau­tas. Ga­vus K.Koms­kio pra­šy­mą, jis bus įpras­ta tvar­ka iš­nag­ri­nė­tas ir nu­spręs­ta, ar yra pa­grin­do į jį at­siž­velg­ti.

Tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­siam Ar­vy­dui Koms­kiui tre­čia­die­nį par­eikš­ti įta­ri­mai dėl sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du. Su­lai­ky­ta­sis yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko K.Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Vir­gi­ni­jaus Koms­kio bro­lis.

Kaip pra­ne­šė VSAT, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos po­li­ti­kų bro­lis 56-erių A.Koms­kis pa­sie­nie­čių ki­no­lo­gų šu­nį Ram­zį nu­šo­vė an­tra­die­nio die­ną, par­ei­gū­nams vyk­dant kon­tra­ban­di­nin­kų per­se­kio­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šių me­tų ko­vą pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą rea­guo­da­ma į pi­ke­tą prie pro­ku­ro­ro na­mų, ku­rį su­ren­gė, „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos Sei­me at­sto­vai. Ty­ri­me ver­ti­na­ma, ar pi­ke­tu ne­bu­vo truk­do­ma pro­ku­ro­ro veik­lai. Už tai Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ti vie­šie­ji dar­bai, bau­da, lais­vės ap­ri­bo­ji­mas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja pi­ke­tą prie pro­ku­ro­ro na­mų su­ren­gė po to, kai pro­ku­ro­ras Ir­man­tas Mi­ke­lio­nis pa­skel­bė, kad Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ke­ti­na kreip­tis į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės par­ti­jos ly­de­riui Ro­lan­dui Pa­ksui pa­nai­ki­ni­mo, nes eu­ro­par­la­men­ta­ras įta­ria­mas su­si­ta­ręs dėl ky­šio su „Lie­tu­vos ry­to“ va­do­vu Ged­vy­du Vai­naus­ku.