K. Komskis kėdės nepaliks
Dėl Ši­lu­tė­je ki­lu­sio bal­sų pir­ki­mo skan­da­lo „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis par­eiš­kė ne­ke­ti­nąs at­sis­ta­ty­din­ti iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo pos­to.

„Tvar­kie­čio“ tei­gi­mu, po bal­sų pir­ki­mo skan­da­lo Ši­lu­tė­je iki šio tei­sė­sau­ga su juo ne­su­si­sie­kė, ne­pa­tei­kė jo­kių įta­ri­mų, ne­kvie­tė liu­dy­ti ar apk­laus­ti. „Ne­su nei įta­ria­ma­sis, nei liu­dy­to­jas. Apie si­tua­ci­ją ži­nau ly­giai tiek, kiek bet ku­ris pi­lie­tis – iš spau­dos. Tad leis­ki­me tei­sė­sau­gai ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai dirb­ti sa­vo dar­bą, iki ga­lo vis­ką iš­siaiš­kin­ti ir pa­teik­ti iš­va­das bei pri­im­ti spren­di­mus. Tik po jų ke­ti­nu ir aš ap­sisp­ręs­ti dėl to­li­mes­nių sa­vo veiks­mų“, – par­eiš­kė K. Koms­kis. Po­li­ti­kas pa­kar­to­jo su ga­li­mu bal­sų pir­ki­mu ne­tu­rin­tis nie­ko bend­ro. „Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo spra­gos lei­džia iš­eli­mi­nuo­ti stip­rų kon­ku­ren­tą ar net vi­są par­ti­ją su­ren­giant leng­viau­siai su­re­ži­suo­ja­mą bal­sų pir­ki­mo pro­vo­ka­ci­ją, nes už­ten­ka vos ke­le­to as­me­nų liu­di­ji­mų ir kan­di­da­tas ne tik su­komp­ro­mi­tuo­ja­mas, su­ga­di­na­ma jo re­pu­ta­ci­ja, bet ir man­da­to ga­li ne­tek­ti. To­kiai pro­vo­ka­ci­jai ne­rei­kia net teis­mo, nes vi­si ta­ve jau tei­sia vos pa­mi­nė­jus ta­vo pa­var­dę ir fra­zę „pir­ko bal­sus““, – pik­ti­na­si tvar­kie­tis.

Jis pri­me­na, kad iki va­di­na­mo­sios Ram­zio is­to­ri­jos (kai K. Koms­kio bro­lis nu­šo­vė tar­ny­bi­nį šu­nį) Ši­lu­tės apy­gar­do­je tarp vi­sų kan­di­da­tų bu­vęs pir­mas, o „kon­ku­ren­tai ne­slė­pė pri­pa­žįs­tan­tys ma­no pra­na­šu­mą ir prog­no­za­vo man per­ga­lę vien­man­da­tė­je ko­vo­je“. „Tuo me­tu par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ per­žen­gė 5 pro­cen­tų ri­bą ir pa­te­ko į Sei­mą, nors bu­vo ti­kė­ta­si ki­to­kio re­zul­ta­to. Tai daug ką pa­sa­ko“, – ma­no K. Koms­kis.

Pa­lik­ti Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko kė­dę ra­gi­na tiek Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, tiek ki­ti Sei­mo val­dy­bos na­riai. K. Koms­kis yra su­stab­dęs sa­vo na­rys­tę „Tvar­kos ir te­sin­gu­mo“ par­ti­jo­je.