K. Jucevičius: dalis korupcinių sandorių pinigų galėjo patekti ir „Lietuvos geležinkelių“ vadovams
Vals­ty­bės val­do­mų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai ga­lė­jo tu­rė­ti fi­nan­si­nės nau­dos, per of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas iš­gry­ni­nant di­de­les su­mas pi­ni­gų, tei­gia Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius.

„Mū­sų ty­ri­mo es­mė – žiū­ri­me to­les­nę gran­di­nę, iš kur „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ su­si­ju­sios įmo­nės įsi­gy­da­vo pre­kes ir pa­slau­gas. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad to­li­mes­nės įmo­nės, ku­rios tiek­da­vo pre­kes ir pa­slau­gas su­si­ju­sioms įmo­nėms ir tuo pa­čiu „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“, tie san­do­riai bu­vo la­bai pel­nin­gi, ir da­lis to pel­no bu­vo per­ve­da­ma į of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas, ir lė­šos iš­gry­ni­na­mos. Ky­la pa­grįs­tos abe­jo­nės, da­lis pi­ni­gų ga­li­mai pa­te­ko ir į „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­sa­kin­gų as­me­nų ki­še­nes“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo K.Ju­ce­vi­čius.

Pa­sak jo, bus aiš­ki­na­ma­si, ar iš san­do­rių nau­dos ga­lė­jo tu­rė­ti ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai.

„Ty­ri­mas vyks­ta dėl pir­ki­mų pre­kių, įran­gos, at­sar­gi­nių da­lių bei pa­slau­gų. Šis ty­ri­mas yra ne­su­si­jęs su tuo, kas bu­vo kal­bė­ta Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos va­do­vės dėl vi­daus san­do­rių, kad bu­vo aukš­tos kai­nos ir ga­li­mai švais­to­mos lė­šos“, – aiš­ki­no FNTT va­do­vas.

FNTT Vil­niaus apy­gar­dos val­dy­bos va­do­vas Dai­nius Bar­šaus­kas tei­gė, kad an­tra­die­nį taip pat at­lik­tos kra­tos dvie­jo­se Vil­niaus bend­ro­vė­se, ku­riuos re­gis­truo­tos tuo pa­čiu ad­re­su, su­lai­ky­ti 3 as­me­nys.

Ne­ofi­cia­lio­mis BNS ži­nio­mis, tuo pa­čiu ad­re­su Sme­to­nos gat­vė­je yra re­gis­truo­tos įmo­nės – FNTT ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­ti ge­le­žin­ke­lio ma­ši­nų, at­sar­gi­nių da­lių pre­ky­bos ir re­mon­to bend­ro­vė „Lit­mo­tas“, elek­tros per­da­vi­mo oro li­ni­jų da­lių pre­ky­bos įmo­nė „I­zo­te­ka“ ir bend­ro­vė „Fair­mont Group“.

„Tai yra bend­ro­vių di­rek­to­riai, sa­vi­nin­kai ir vie­nas dar­buo­to­jas. (...) Tarp su­lai­ky­tų as­me­nų „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dar­buo­to­jų nė­ra“, – sa­kė D.Bar­šaus­kas.

Ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, vie­nas su­lai­ky­tų­jų – „Li­to­mo­to“ va­do­vas Juo­zas Šir­vins­kas. „I­zo­te­kai“ va­do­vau­ja Dai­nius Bun­do­nis, o „Fair­mont Group“, ku­riai va­do­vau­ja J.Šir­vins­ko du­kra Mo­ni­ka Šir­vins­kai­tė.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, vie­nin­te­lis „Lit­mo­to“ ak­ci­nin­kas yra J.Šir­vins­kas, „I­zo­te­kos“ ak­ci­nin­kai yra taip pat J.Šir­vins­kas, įmo­nės va­do­vas D.Bun­do­nis ir ki­ta J.Šir­vins­ko du­kra Gab­rie­lė Šir­vins­kai­tė. Bend­ro­vės „Fair­mont Group“ vie­nin­te­lė ak­ci­nin­kė yra įmo­nės va­do­vė M.Šir­vins­kai­tė.

Anot D.Bar­šaus­ko, ty­ri­me fi­gū­ruo­jan­čios bend­ro­vės da­ly­va­vo tie­kiant pre­kes ir pa­slau­gas „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ ir bend­ro­vės fi­lia­lams.

D.Bar­šaus­ko tei­gi­mu, ty­ri­me yra ir spe­cia­lių­jų liu­dy­to­jų, ta­čiau jis nei pa­tvir­ti­no, nei pa­nei­gė, kad tarp jų yra „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ dar­buo­to­jų.

„Ka­dan­gi pir­ki­mų su­mos yra di­de­lės, įmo­nės va­do­vui pri­va­lu ži­no­ti, kur nu­krei­pia­mas pi­ni­gų srau­tas. Ka­dan­gi pir­ki­mai yra stam­būs, užaukš­tin­tom kai­no­mis, tai mes ma­no­me, kad va­do­vai ti­krai ga­lė­jo ži­no­ti“, – pa­klaus­tas, ar apie ko­rup­ci­nes sche­mas ga­lė­jo ži­no­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vai, tei­gė K.Ju­ce­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus in­for­ma­ci­jos apie pi­ni­gų plo­vi­mo fak­tą.

„Iš vi­siš­kai ki­to ga­lo gau­ti duo­me­nys, kad per of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas iš­gry­ni­na­mi di­de­li pi­ni­gų srau­tai. Pri­ėjo­me prie Lie­tu­vos įmo­nių ir siū­lo ga­las po to pri­ve­dė prie „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“, – pa­sa­ko­jo FNTT va­do­vas.

Anot jo, ty­ri­me fi­gū­ruo­ja ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ir bend­ro­vės an­tri­nės įmo­nės, o pi­ni­gai bū­da­vo iš­gry­ni­na­mi per Lat­vi­jos ban­kus, kur bu­vo of­šo­ri­nių kom­pa­ni­jų sąs­kai­tos.

„Lit­mo­tas“ – vie­nin­te­lė Ru­si­jos Ja­ros­lav­lio dy­ze­li­nių va­rik­lių ga­myk­los „Si­lo­vye Ag­re­ga­ty – Grup­pa GAZ“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je.

Por­ta­lo 15min.lt tei­gi­mu, tei­sė­sau­ga do­mi­si ir įmo­ne „Rail Ser­vi­ces“, ku­rią val­do J.Šir­vins­ko du­kros Gab­rie­lė ir Mo­ni­ka, taip pat Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je re­gis­truo­ta įmo­ne „Rail­way Bal­ti­ca“, ku­rios sąs­kai­to­mis Lat­vi­jo­je dis­po­na­vo „Lit­mo­to“ va­do­vas su šei­ma, per įmo­nę pra­si­su­ko ne vie­nas mi­li­jo­nas eu­rų, at­ke­lia­vu­sių tiek iš „Lit­mo­to“, tiek iš ki­tų Lie­tu­vos bei už­sie­nio struk­tū­rų.