K. Brazauskienės orumas parūpo Prezidentūrai
Pre­zi­den­tū­ra su­kri­ti­ka­vo siū­ly­mus dau­giau nei per­pus ma­žin­ti mi­ru­sių pre­zi­den­tų su­tuok­ti­niams mo­ka­mas vals­ty­bi­nes naš­lių iš­mo­kas. Dau­kan­to aikš­tės rū­mai ak­cen­tuo­ja, kad iš­mo­kos dy­dis tu­rė­tų bū­ti toks, kad už­ti­krin­tų orų pra­gy­ve­ni­mo ly­gį.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) par­eng­tos Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės ren­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos siū­lo nu­sta­ty­ti, kad pre­zi­den­to naš­lių iš­mo­kos dy­dis siek­tų 20 proc. (da­bar – 50 proc.) pre­zi­den­to ren­tos dy­džio. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos nuo­mo­ne, to­kia men­ka su­ma ne­už­ti­krin­tų oraus naš­lio gy­ve­ni­mo, to­dėl iš­mo­kos dy­dį re­ko­men­duo­ja di­din­ti. “Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vals­ty­bi­nės naš­lių iš­mo­kos dy­dis tu­rė­tų bū­ti toks, kad ati­tik­tų Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to naš­lio (naš­lės) oru­mą, už­ti­krin­tų orų pra­gy­ve­ni­mo ly­gį. Šia­me kon­teks­te pa­žy­mė­ti­na, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pra­kti­ko­je vals­ty­bės va­do­vo naš­lės (naš­lio) iš­mo­kos dy­dis sie­kia nuo 50 iki 100 pro­cen­tų vals­ty­bės va­do­vo iki mir­ties gau­tos iš­mo­kos (pen­si­jos, ren­tos) su­mos”, - raš­te SADM tei­gia Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos kanc­le­ris Gied­rius Kra­saus­kas. Pa­gal nau­jus pla­nus su­ma­žin­ta prieš ket­ve­rius me­tus mi­ru­sio pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko su­tuok­ti­nės vers­li­nin­kės ir po­li­ti­kės 65-erių Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės naš­lės iš­mo­ka siek­tų 3 tūkst. li­tų per mė­ne­sį.

Nu­ro­dė nai­kin­ti pri­vi­le­gi­jas

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas, lie­pos mė­ne­sį nag­ri­nė­jęs pre­zi­den­to ren­tos mo­kė­ji­mo pe­ri­pe­ti­jas, pa­skel­bė, kad įsta­ty­mo nuo­sta­ta, įtvir­ti­nan­ti ga­li­my­bę pre­zi­den­to naš­lei ar naš­liui gau­ti ren­tą, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­gi­mu, vien dėl bu­vu­sio su­tuok­ti­nio sta­tu­so naš­lys ne­ga­li įgy­ti tei­sės gau­ti spe­cia­lią so­cia­li­nę iš­mo­ką. To­kių ren­tų mo­kė­ji­mas įtvir­ti­na pri­vi­le­gi­ją dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties. To­kiu pa­grin­du naš­liui ne­prik­lau­so ir ki­tos pri­vi­le­gi­jos, tarp jų - ga­li­my­bė nau­do­tis re­zi­den­ci­ja.

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė ėmė­si re­for­muo­ti ne­kons­ti­tu­ci­nę pri­vi­le­gi­juo­tiems naš­liams mo­ka­mų ren­tų tvar­ką. Par­eng­ti kon­kre­čias pa­tai­sas bu­vo pa­ves­ta SADM. Pir­miau­sia pro­jek­to au­to­riai “ren­tos” ter­mi­ną pa­siū­lė keis­ti į “iš­mo­kos”. Taip pat siū­lo nu­sta­ty­ti, kad tei­sę gau­ti pre­zi­den­to naš­lių iš­mo­ką tu­rė­tų se­nat­vės pen­si­jos su­lau­kęs ana­pi­lin iš­ėju­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­nis (ar to­kio am­žiaus su­lau­kęs per pen­ke­rius me­tus po su­tuok­ti­nio mir­ties), taip pat naš­lys, ku­riam per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį pri­pa­žin­tas 0-40 proc. ne­dar­bin­gu­mo ly­gis. Pre­ten­duo­ti į to­kią iš­mo­ką ga­lė­tų ir naš­lai­čius, tu­rin­čius tei­sę gau­ti pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ką, au­gi­nan­tis mi­ru­sio vals­ty­bės va­do­vo su­tuok­ti­nis.

Tek­tų rink­tis

Pro­jek­to au­to­riai naš­lių iš­mo­kos sky­ri­mo ir mo­kė­ji­mo siū­lo ne­sie­ti su ga­vė­jo drau­džia­mo­sio­mis pa­ja­mo­mis. Ta­čiau naš­liu ta­pu­siam mi­ru­sio ša­lies va­do­vo su­tuok­ti­niui tek­tų pa­si­rink­ti tik vie­ną iš pri­klau­san­čių fi­nan­si­nių “do­ta­ci­jų” – pre­zi­den­to naš­lio iš­mo­ką ar­ba so­cia­li­nio drau­di­mo naš­lių pen­si­ją. Pa­gal pro­jek­tą pre­zi­den­to naš­lių iš­mo­kos dy­dis siek­tų 20 proc. (da­bar – 50 proc.) pre­zi­den­to ren­tos dy­džio. Pa­vyz­džiui, pre­zi­den­tui A. M. Bra­zaus­kui bu­vo mo­ka­ma apie 14 tūkst. li­tų dy­džio ren­ta. Pa­tai­so­mis taip pat nu­ma­ty­ta įves­ti iš vals­ty­bės ki­še­nės pre­zi­den­to naš­lio gau­na­mų vi­sų fi­nan­si­nių iš­mo­kų ri­bo­ji­mus. Šios die­nos duo­me­ni­mis, tai bū­tų iki 3600 li­tų. Iš­mo­kos ne­gau­tų gy­ven­ti į už­sie­nį per­si­kraus­tęs mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis.

Siū­lo­ma, kad pre­zi­den­to naš­lai­čių iš­mo­ka di­dė­tų nuo da­bar esan­čių 25 iki 30 proc. pre­zi­den­to ren­tos dy­džio vie­nam as­me­niui. Jei šei­mo­je naš­lai­čių dau­giau, bend­ra iš­mo­kų su­ma ne­tu­rė­tų vir­šy­ti 80 proc. pre­zi­den­to ren­tos.

Por­ta­lui lzi­nios.lt K. Bra­zaus­kie­nė yra pri­si­pa­ži­nu­si, kad jei tek­tų rink­tis iš ke­lių va­rian­tų, kaip siū­lo nau­jo­sios pa­tai­sos, ji rink­tų­si pre­zi­den­to naš­lės iš­mo­ką. “Gau­čiau 3 tūkst. li­tų ir bū­tų ge­rai. Man svar­biau iš­mo­kos sta­tu­sas”, - tei­gė ji.

Tur­niš­kių klau­si­mas atidėtas

Nie­kaip ne­ju­da ir ki­ta su pri­vi­le­gi­jo­mis su­si­ju­si Tur­niš­kių re­zi­den­ci­jos prob­le­ma. Pa­ti K. Bra­zaus­kie­nė pik­ti­na­si kal­bo­mis, esą jos gy­ve­ni­mą pres­ti­ži­nia­me sos­ti­nės ra­jo­ne esan­čio­je re­zi­den­ci­jo­je ap­mo­ka mo­kes­čių mo­kė­to­jai. “Aš vie­nin­te­lė iš ten gy­ve­nan­čių už vis­ką mo­ku pa­ti. Kai aš ne­mo­kė­siu, tai teks da­ry­ti vals­ty­bei”, – ti­ki­no ji. Por­ta­las lzi­nios.lt jau ra­šė, kad Tur­niš­kė­se esan­tis na­mas, ku­ria­me gar­sio­ji naš­lė gy­ve­na dau­giau kaip de­šimt­me­tį, pri­klau­so Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai. 2010-ai­siais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko naš­le bu­vo su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų re­zi­den­ci­jos pa­nau­dos su­tar­tis. Ši su­tar­tis bai­gia­si at­ei­nan­čių me­tų spa­lį. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis por­ta­lui yra sa­kęs, kad po bend­rų pa­si­ta­ri­mų su Pre­zi­den­tū­ros bei ki­tų ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vais bu­vo nu­spręs­ta, jog da­bar ją nu­trauk­ti bū­tų ne­lo­giš­ka, ge­riau su­lauk­ti ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. Iki va­sa­rio Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai ir SADM pa­siū­ly­ta ap­tar­ti to­les­nius ga­li­mus va­rian­tus.