K. Brazauskienė užsimena apie Strasbūrą
Dėl tei­sės gy­ven­ti pres­ti­ži­nė­je Tur­niš­kių re­zi­den­ci­jo­je ko­vo­jan­ti Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė po va­ka­rykš­čio Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo (VAT) spren­di­mo ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų. Ji, apė­ju­si vi­sus Lie­tu­vos teis­mus, ren­gia­si skųs­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui Stras­bū­re.

Va­kar VAT pa­kar­to­jo prieš pus­me­tį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pri­im­tą spren­di­mą – pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė 67-erių K. Bra­zaus­kie­nė tu­ri iš­si­kraus­ty­ti iš pres­ti­ži­niu sos­ti­nės ra­jo­nu lai­ko­mų Tur­niš­kių. Su­sig­rą­žin­ti vals­ty­bi­nę re­zi­den­ci­ją no­ri pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja. Sie­kio tei­sė­tu­mą pa­tvir­ti­no ir teis­mai. Jie kons­ta­ta­vo, kad 2015-ai­siais pa­si­bai­gus pa­tal­pų pa­nau­dos su­tar­čiai K. Bra­zaus­kie­nė pri­va­lo iš­si­kraus­ty­ti. Iki šiol į ra­gi­ni­mus iš­si­kel­ti ji ne­rea­ga­vo. Po A. Bra­zaus­ko mir­ties naš­lė vals­ty­bi­nė­je re­zi­den­ci­jo­je gy­ve­na šeš­tus me­tus.

Val­džios re­zer­va­tu va­di­na­mo­se Tur­niš­kė­se ša­lia K. Bra­zaus­kie­nės gy­ve­na pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su žmo­na Al­ma, ne­to­lie­se yra ir Vy­riau­sy­bės va­do­vui skir­ta re­zi­den­ci­ja. Ne­tru­kus į ją tu­rė­tų at­si­kraus­ty­ti prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su šei­ma.

Skir­tin­gas sta­tu­sas

VAT nu­ro­dė, kad pa­gal ga­lio­jan­tį tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą pre­zi­den­to ir pre­zi­den­to su­tuok­ti­nio tei­si­nis sta­tu­sas yra skir­tin­gas. A. Bra­zaus­kui gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos Tur­niš­kė­se bu­vo su­teik­tos ne­ter­mi­nuo­tam lai­ko­tar­piui, ta­čiau jam mi­rus su naš­le su­da­ry­ta 5 me­tų pa­nau­dos su­tar­tis. „Ji apie su­tar­ties ter­mi­ną ži­no­jo ir tam ne­prieš­ta­ra­vo“, – pa­skel­bė teis­mas. Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­sta­tė, kad pre­zi­den­to su­tuok­ti­nis pa­gal tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą tu­ri so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, vie­na jų – gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos, ta­čiau įsta­ty­mas ne­reg­la­men­tuo­ja nei tų pa­tal­pų dy­džio, nei kon­kre­čios vie­tos. Kaip ži­no­ma, K. Bra­zaus­kie­nei bu­vo pa­siū­ly­tas gy­ve­na­ma­sis būs­tas An­ta­kal­ny­je, vie­na­me iš dau­gia­bu­čių, bet ji at­si­sa­kė kraus­ty­tis.

VAT spren­di­mas nė­ra ga­lu­ti­nis – per tris mė­ne­sius jis ga­li bū­ti skun­džia­mas Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Iš­si­kraus­ty­ti ne­leng­va

K. Bra­zaus­kie­nė pri­si­pa­ži­no, kad ir ti­kė­jo­si pa­na­šaus teis­mo spren­di­mo. Pa­si­ta­ru­si su ad­vo­ka­tais, mo­te­ris tie­sos ke­ti­na ieš­ko­ti to­liau – ei­ti iki Stras­bū­ro. „Ne­gai­la man to na­mo. Ta­čiau su­lau­kus to­kio am­žiaus kraus­ty­tis jau su­dė­tin­ga. Tvar­kau­si pa­ma­žu, kai ką do­va­no­ju, ati­duo­du – čia juk daug pre­zi­den­to daik­tų. Ke­le­rius me­tus po vy­ro mir­ties aps­kri­tai ka­ma­vo dep­re­si­ja, ne­no­rė­jau nie­ko da­ry­ti, da­bar jau kiek at­si­ga­vau“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo K. Bra­zaus­kie­nė. Ji ap­gai­les­ta­vo, kad pa­ti­kė­ju­si pa­ža­dais, jog Tur­niš­kė­se ga­lės gy­ven­ti kiek pa­no­rė­ju­si, par­da­vė na­mą sos­ti­nės An­ta­kal­nio ra­jo­ne, Me­džio­to­jų gat­vė­je.

„Daug ke­liau­ju. Ne­se­niai vi­są mė­ne­sį pra­lei­dau Kip­re. La­bai pa­ti­ko. Įsi­vaiz­duo­ki­te, vers­lą pra­de­dan­tys žmo­nės ten pu­sę me­tų ne­mo­ka jo­kių mo­kes­čių, val­džia ski­ria lė­šų vy­riau­sia­jam fi­nan­si­nin­kui iš­lai­ky­ti. Ne­mo­ka­mai tei­kia­mos ir kon­sul­ta­ci­jos. Vers­lui lei­džia­ma at­sis­to­ti ant ko­jų“, – kal­bė­jo bu­vu­si Vil­niaus vieš­bu­čio „Crown Pla­za“ va­do­vė. Ji ne­pa­nei­gė ir pa­ti pla­nuo­jan­ti įsi­gy­ti tur­to Kip­re. K. Bra­zaus­kie­nė taip pat tu­ri so­dy­bą Tra­kų ra­jo­ne, prie Mar­gio eže­ro.

Iš­lai­ky­mas brangus

Vals­ty­bės va­do­vų ir par­la­men­ta­rų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų iš­lai­ky­mas at­siei­na ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų eu­rų. Pre­zi­den­to, prem­je­ro ir da­lies Sei­mo na­rių ap­rū­pi­ni­mas gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis nu­sta­ty­tas įsta­ty­mais.

D. Gry­baus­kai­tės re­zi­den­ci­jos plo­tas – 534 kv. me­trai. Pra­ėju­siais me­tais ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos sie­kė 6445 eu­rus. Pre­zi­den­tė yra sa­kiu­si, kad bai­gu­si ka­den­ci­ją ne­ke­ti­na lik­ti gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus re­zi­den­ci­ja ne­daug ma­žes­nė – 515 kv. me­trų. Ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos 2015 me­tais sie­kė 7366 eu­rus.

Re­zi­den­ci­jos, ku­rio­je gy­ve­na K. Bra­zaus­kie­nė, plo­tas – 441,29 kv. me­tro. Už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas mo­ka nuo­mi­nin­kė. Prem­je­ro re­zi­den­ci­ja – tai dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas su rū­siu, erd­via ve­ran­da, bal­ko­nais. Jis uži­ma dau­giau kaip 600 kv. m (gy­ve­na­ma­sis plo­tas – 259 kv. m). Re­zi­den­ci­jos iš­lai­ky­mas per me­tus at­siė­jo dau­giau kaip 10 tūkst. eu­rų. Di­džią­ją jų da­lį su­da­rė šil­dy­mo iš­lai­dos.