K. Brazauskienė buto Antakalnyje nenori
Pre­zi­den­to Al­gir­do My­ko­lo Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė šio­mis die­no­mis ža­da pa­teik­ti at­sa­ky­mą, ar ke­ti­na iš­si­kraus­ty­ti iš re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se. Kol ad­vo­ka­tai aiš­ki­na­si, ar yra tei­si­nių ga­li­my­bių mo­te­riai lik­ti gy­ven­ti vals­ty­bės va­do­vų kvar­ta­le, ji tvir­ti­na ne­si­kraus­ty­sian­ti į ki­tą siū­lo­mą būs­tą.

Tur­niš­kė­se esan­tis na­mas, ku­ria­me dau­giau kaip de­šimt­me­tį gy­ve­na K. Bra­zaus­kie­nė, pri­klau­so Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jai. 2010 me­tais Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu su pre­zi­den­to A. M. Bra­zaus­ko naš­le bu­vo su­da­ry­ta re­zi­den­ci­jos pa­nau­dos su­tar­tis, ku­ri bai­gia ga­lio­ti spa­lio 11 die­ną.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja nu­spren­dė jos ne­pra­tęs­ti, to­dėl Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja su­ra­do tar­ny­bi­nį bu­tą sos­ti­nės An­ta­kal­nio mi­kro­ra­jo­ne ir jį pa­siū­lė K. Bra­zaus­kie­nei pa­nau­dos pa­grin­dais.

Gink­lų su­dė­ti nelinkusi

K. Bra­zaus­kie­nė va­kar dar ne­ži­no­jo, ko­kį raš­tą nu­siųs Pre­zi­den­to ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­joms. Ji ti­ki­no, kad ofi­cia­lų at­sa­ky­mą te­be­ruo­šia tei­si­nin­kai. Ta­čiau pa­ti K. Bra­zais­kie­nė ne­lin­ku­si su­dė­ti gink­lų ir pri­rei­kus ža­da by­li­nė­tis su iš­kraus­ty­ti ją iš re­zi­den­ci­jos sie­kian­čio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. „To­dėl ir krei­piau­si į ad­vo­ka­tus, ku­rie bend­raus su Pre­zi­den­tū­ros ir Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kais. Jei­gu tai­kiai vis­ko ne­išsp­rę­si­me, kreip­si­mės į teis­mą“, – pa­ti­ki­no ji.

K. Bra­zaus­kie­nė tei­gė ne­bi­jan­ti, kad pa­si­bai­gus pa­nau­dos su­tar­čiai ji ga­li bū­ti iš­kraus­ty­ta iš pre­zi­den­ti­nės re­zi­den­ci­jos. „Man at­ro­do, kad ga­li iš­kraus­ty­ti tik teis­mo spren­di­mu“, – pa­žy­mė­jo ji.

Vis dėl­to jei­gu K. Bra­zaus­kie­nės pa­sam­dy­ti ad­vo­ka­tai nu­sta­tys, kad pre­zi­den­to naš­lei ne­bė­ra ga­li­my­bių gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se, ji ža­da iš­si­kraus­ty­ti. Ta­čiau to­kiu at­ve­ju esą ne­kel­sian­ti ko­jos į Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos siū­lo­mą bu­tą. „Pa­ti su­si­ra­siu kur iš­si­kel­ti. Man ne­rei­kia siū­ly­ti ko­kių nors bu­tų“, – kal­bė­jo naš­lė.

Siū­lo­mas 100 kv. m bu­tas

Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis pa­sa­ko­jo, kad at­siž­velg­da­ma į Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos po­zi­ci­ją jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja iš­siun­tė ofi­cia­lų raš­tą K. Bra­zaus­kie­nei, siū­ly­da­ma pa­nau­dos pa­grin­dais su­teik­ti būs­tą An­ta­kal­ny­je, Sa­pie­gos g., dau­gia­bu­čia­me na­me, sta­ty­ta­me Ko­mu­nis­tų par­ti­jos Cen­tro ko­mi­te­to na­riams. „Pap­ra­šė­me K. Bra­zaus­kie­nės ofi­cia­liai at­sa­ky­ti nu­ro­dant sa­vo spren­di­mą iki spa­lio 10 die­nos. No­rė­tu­me pa­lauk­ti at­sa­ky­mo“, – sa­kė kanc­le­ris.

Pre­zi­den­to naš­lei pa­siū­ly­tas 100 kv. m 4 kam­ba­rių bu­tas. Jam pri­skir­tas ir ga­ra­žas. „Bu­vau pats nu­va­žia­vęs ap­žiū­rė­ti bu­to. Jis nor­ma­lus, tin­ka­mas gy­ven­ti. Anks­čiau tai bu­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tar­ny­bi­nis bu­tas“, – kal­bė­jo A. Ma­čiu­lis.

Pa­nau­dos su­tar­tis dėl šio būs­to, anot Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio, ga­lė­tų bū­ti pa­si­ra­šy­ta mak­si­ma­liam įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tam lai­ko­tar­piui – 10 me­tų, nu­ma­tant, kad su­si­ta­ri­mą ga­li­ma pra­tęs­ti.

Tik sau­go­miems asmenims

Pre­zi­den­to įsta­ty­mas nu­ro­do, kad mi­rus par­ei­gas ei­nan­čiam ar ka­den­ci­ją bai­gu­siam vals­ty­bės pre­zi­den­tui, jo su­tuok­ti­niui, jei­gu šis pa­gei­dau­ja, pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kia­mas būs­tas (gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos).

Aiš­ki­na­ma, kad Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ne­no­ri pra­tęs­ti re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se pa­nau­dos su­tar­ties su K. Bra­zaus­kie­ne, nes ji nė­ra sau­go­ma vals­ty­bės. „Tur­niš­kių te­ri­to­ri­ja, kur K. Bra­zaus­kie­nei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo lai­ki­nai – 5 me­tų lai­ko­tar­piui – su­teik­tas būs­tas, yra Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to sau­go­mas ob­jek­tas. Šios te­ri­to­ri­jos nuo­la­ti­niais gy­ven­to­jais tu­rė­tų bū­ti tik as­me­nys, ku­riems pa­gal Pre­zi­den­to ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos įsta­ty­mus pa­skir­ta vals­ty­bės ap­sau­ga“, – tei­gia­ma pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sa­ky­me.