Justiniškių rinkimų apygardoje bus perskaičiuojami balsai
Vil­niaus vien­man­da­tė­je Jus­ti­niš­kių rin­ki­mų apy­gar­do­je bus pers­kai­čiuo­ja­mi per pir­mą­jį tu­rą už 10 kan­di­da­tų į Sei­mo na­rius bal­sa­vu­sių rin­kė­jų bal­sai. Ta­da pa­aiš­kės, kas an­tra­me rin­ki­mų tu­re dėl Sei­mo na­rio man­da­to su­sig­rums su di­džiau­sio žmo­nių pa­lai­ky­mo pir­ma­me tu­re su­lau­ku­siu kon­ser­va­to­riu­mi Pa­uliu Sau­dar­gu.

„Ką tik bai­gė­si ko­mi­si­jos po­sė­dis, nu­spren­dė­me pers­kai­čiuo­ti (bal­sus – BNS)“, – BNS pir­ma­die­nį pra­ne­šė šios apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Du­du­lie­nė.

Pa­sak jos, bal­sus bus sten­gia­ma­si pers­kai­čiuo­ti šią sa­vai­tę.

„Ra­šy­si­me apy­lin­kėms, kvie­si­mės ko­mi­si­jų na­rius, de­rin­si­mės su pir­mi­nin­kais, ka­da kas ga­li, kad kuo sku­biau pers­kai­čiuo­ti, nes po sa­vai­tės an­tras tu­ras“, – tei­gė L.Du­du­lie­nė.

Bal­sų pers­kai­čia­vi­mo pa­pra­šė kon­ku­ren­tei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vei Da­nu­tai Nar­but nu­si­lei­dęs An­ti­ko­rup­ci­nės Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­jos at­sto­vas te­le­vi­zi­jos pro­diu­se­ris Kris­tu­pas Kri­vic­kas.

„La­bai džiau­giuo­si, kad toks spren­di­mas bu­vo pri­im­tas ir pa­ten­kin­tas ma­no pra­šy­mas pers­kai­čiuo­ti bal­sus, ka­dan­gi ma­ne ski­rian­čių skai­čius la­bai ma­žas, apy­gar­da di­de­lė, to­dėl ga­lė­jo bū­ti žmo­giš­ka­sis fak­to­rius nuo­var­gio ar stre­so rin­ki­mi­nės nak­ties. Ka­dan­gi la­bai svar­bu tiks­liai ži­no­ti rin­kė­jų spren­di­mą, ko­mi­si­ja ge­ra­no­riš­kai tą spren­di­mą pri­ėmė“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė K.Kri­vic­kas.

D.Nar­but su­rin­ko 12,94 proc. rin­kė­jų bal­sų, o K.Kri­vic­kas – 12,69 proc. L.Du­du­lie­nės tei­gi­mu, bal­sų skir­tu­mas – 43 bal­sai.

„Pa­gal įsta­ty­mą, jei­gu bal­sų skir­tu­mas tarp pir­mos ir an­tros vie­tos ma­žes­nis ne­gu 50 bal­sų, jie pers­kai­čiuo­ja­mi. Šiuo at­ve­ju yra tre­čio­ji vie­ta – li­ki­mas už brūkš­nio, yra ti­krai le­mia­ma, ar kau­tis an­tra­me tu­re, ar ne­si­kau­ti, tai es­mi­nis da­ly­kas. Jei­gu bū­tų ko­kia ket­vir­ta ar penk­ta vie­ta, bal­sai grei­čiau­siai bū­tų pri­ima­mas ki­tas spren­di­mas“, – BNS tei­gė L.Du­du­lie­nė.

Jus­ti­niš­kių rin­ki­mų apy­gar­do­je per pir­mą tu­rą di­džiau­sio žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mo su­lau­kęs P.Sau­dar­gas ga­vo 23,85 proc. rin­kė­jų bal­sų.

An­ti­ko­rup­ci­nės koa­li­ci­jos są­ra­šą rin­ki­muo­se ve­dęs N.Pu­tei­kis su maž­daug 25 proc. bal­sų pir­mau­ja uos­ta­mies­čio Da­nės apy­gar­do­je, an­tra­ja­me tu­re jis su­si­tiks su Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vu Si­mo­nu Gent­vi­lu (apie 22 proc.). Dau­giau koa­li­ci­jos kan­di­da­tų į an­trą tu­rą, ku­ris vyks spa­lio 23-ąją, ne­pa­te­ko.