Jūros dugne rastas lėktuvas žvalgomas pakartotinai
Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vo „Kur­šis“ po­van­de­ni­nio ro­bo­to vaiz­do ka­me­ra tre­čia­die­nį dar kar­tą žval­go Bal­ti­jos jū­ros dug­ne ras­tą or­lai­vį „An-2“, ku­riuo skri­do du lie­tu­viai pi­lo­tai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras tei­gia, kad ga­li bū­ti pra­šo­ma už­sie­nio par­tne­rių pa­gal­bos or­lai­vio vi­daus ap­žiū­rai ir ga­li­mam jo iš­kė­li­mui.

„Šiuo me­tu „Kur­šis“ vėl vyk­do dar­bą su po­van­de­ni­niu ro­bo­tu. Bus sten­gia­ma­si dar kar­tą nuo­dug­niai iš iš­orės ap­žiū­rė­ti lėk­tu­vą, prie­iti ar­čiau jo iš įvai­rių pu­sių, pa­si­žiū­rė­ti į ka­bi­ną iš iš­orės, taip pat ir pro šo­ni­nius lan­gus“, - BNS tre­čia­die­nį sa­kė Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų va­do pa­dė­jė­jas kpt. ltn. An­ta­nas Bren­cius.

Šeš­ta­die­nį din­gęs or­lai­vis Bal­ti­jos jū­ros dug­ne bu­vo ras­tas an­tra­die­nį, pi­lo­tai kol kas ne­ras­ti.

Su­ras­tas or­lai­vis an­tra­die­nio va­ka­rą bu­vo nu­fil­muo­tas „Kur­šio“ tu­ri­ma ka­me­ra. Ka­ri­nin­ko tei­gi­mu, „An-2“ yra prie­kiu pa­svi­ręs į dug­ną, pro ka­bi­nos stik­lą ma­to­mos tuš­čios pi­lo­tų kė­dės.

A.Bren­cius BNS pa­tvir­ti­no, kad ras­to or­lai­vio du­rys bu­vo „šiek tiek“ pra­vi­ros, ta­čiau kol kas su­si­lai­kė nuo ko­men­ta­rų, ką tai ga­lė­tų reikš­ti.

Tre­čia­die­nį lėk­tu­vo pi­lo­tų pa­ieš­ką vyk­do Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ir Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­niai, ka­ri­niai lai­vai „Kur­šis“ ir „Ša­kiai“. A.Bren­ciaus tei­gi­mu, aukš­čiau­sias „An-2“ pi­lo­tų žval­gy­mo taš­kas yra ties Lie­po­ja.

Pa­ieš­kos ope­ra­ci­jai taip pat ke­ti­na­ma pa­si­telk­ti Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų lėk­tu­vą „L-410“ ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų lėk­tu­vą „Her­cu­les“.

Klai­pė­do­je ap­si­lan­kęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gė, kad lėk­tu­vą ga­li bū­ti ban­do­ma iš­kel­ti, pa­si­tel­kiant par­tne­rių už­sie­ny­je tu­ri­mą įran­gą.

„Mes su­ta­rė­me ir da­ro­me tam ti­krus žings­nius, dar kar­tą nu­leis­ti ro­bo­tą, pa­ban­dy­ti pa­tiems ap­si­žiū­rė­ti. Jei ne­pa­vyks ap­žiū­rė­ti vi­daus, kas yra vi­du­je, tai su­si­siek­si­me su ko­le­go­mis, ku­rie tu­ri to­kias tech­no­lo­gi­jas, kad mes ga­lė­tu­mė­me ar­ba įei­ti į lėk­tu­vo vi­dų ir ma­ty­ti vaiz­dą, o ge­riau­sia - iš­si­kel­ti, kad ga­lė­tų bū­ti at­lik­tas vi­siš­kas lėk­tu­vo ty­ri­mas“, - žur­na­lis­tams Klai­pė­do­je sa­kė J.Ole­kas.

J.Ole­kas pri­pa­ži­no, kad šiuo me­tu „tur­būt ar­tė­ja lai­kas, kai ope­ra­ci­ja tu­rės bū­ti nu­trauk­ta“, ta­čiau kol kas tę­sia­ma tiek lėk­tu­vo ap­žiū­ra, tiek pa­ieš­ka van­dens pa­vir­šiu­je.

„Da­bar esa­me su­ta­rę, kad da­ro­me ir tą, ir tą. Nes iš to vaiz­do, ką ma­tė­me po van­de­niu, mes ne­ga­li­me pa­neig­ti, kad pi­lo­tai yra iš­li­pę iš lėk­tu­vo ir at­si­dū­rę van­de­ny­je. Gal­būt ga­lė­si­me dar juos už­fik­suo­ti, ką nors pa­ste­bė­ti, o jei tu­rė­si­me pa­pil­do­mų ži­nių iš lėk­tu­vo ar­ba ma­ty­si­me ką nors dau­giau, ta­da ži­no­si­me, ko­kių veiks­mų im­tis“, - kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jis nu­ro­dė kol kas ne­tu­rin­tis ži­nių apie jū­ro­je ap­tik­tą nau­ją ob­jek­tą, taip pat ne­tu­rin­tis duo­me­nų, kad vie­to­je, ku­rio­je Šve­di­jos ir Pa­lan­gos avia­to­riai pa­sku­ti­nį kar­tą fik­sa­vo Lie­tu­vos lėk­tu­vą, ga­lė­jo bū­ti ki­tų or­lai­vių.

J.Ole­kas aiš­ki­no, kad ope­ra­ci­ja pir­ma­die­nio nak­tį bu­vo nu­trauk­ta Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro va­do­vo spren­di­mu, o cen­tras nė­ra pa­val­dus mi­nis­te­ri­jai. Vė­liau pir­ma­die­nį ope­ra­ci­ja bu­vo at­nau­jin­ta.

„Šis cen­tras yra sa­va­ran­kiš­kas cen­tras, ku­rio pa­čio­je veik­lo­je Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja kaip to­kia iš vi­so ne­pa­mi­nė­ta. Ma­nau, mes tu­rė­si­me tai­sy­ti tvar­kas, kad ta in­for­ma­ci­ja ir mus grei­čiau pa­siek­tų, ir kad mes ga­lė­tu­mė­me įta­ko­ti, pa­dė­ti at­lie­kant tuos dar­bus“, - sa­kė J.Ole­kas, pa­klaus­tas, ar ne­ke­ti­na dėl chao­tiš­kai vyk­dy­tų pa­ieš­kų pri­siim­ti as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės.

„Ne­ži­nau, ar po ma­no (skam­bu­čio ope­ra­ci­ja at­nau­jin­ta), bet aš sa­vo nuo­mo­nę par­eiš­kiau, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja tu­rė­tų bū­ti at­nau­jin­ta. Kaip ži­no­te, aš tuo me­tu ne­bu­vau Lie­tu­vo­je“, - pri­dū­rė jis.

Mi­nis­tras tei­gė tu­rin­tis prie­kaiš­tų tiek dėl gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mo, tiek dėl ar­ti­mų­jų in­for­ma­vi­mo - pa­si­ta­ręs su pi­lo­tų ar­ti­mai­siais jis pa­ža­dė­jo at­lik­ti „nep­rik­lau­so­mą ty­ri­mą“ dėl gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos koor­di­na­vi­mo ir pri­im­ti spren­di­mus.

„Tu­riu (prie­kaiš­tų), vi­sų pir­ma, tai dėl in­for­ma­vi­mo ir bend­ra­vi­mo su na­miš­kiais. Mes šian­dien pa­si­da­li­no­me in­for­ma­ci­ja, ku­rią tu­ri­me, ku­ria bu­vo ga­li­ma pa­si­da­lin­ti nuo pat pir­mų­jų die­nų. Ma­tyt, čia yra ke­le­tas da­ly­kų: din­gę pi­lo­tai yra ki­tos ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jai, ma­tyt, ir ta ins­ti­tu­ci­ja tu­rė­jo at­lik­ti tam ti­krus dar­bus ir bend­rau­ti su ar­ti­mai­siais. Be abe­jo, Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras ga­lė­jo ir­gi ta in­for­ma­ci­ja pa­si­da­lin­ti“, - tei­gė mi­nis­tras.

Jis pa­tvir­ti­no, kad apie ne­lai­mę bu­vo in­for­muo­tas šeš­ta­die­nį va­ka­re. Pa­klaus­tas, ko­dėl ka­riuo­me­nės lai­vas „Kur­šis“ bu­vo iš­siųs­tas žval­gy­ti jū­ros tik an­tra­die­nį, mi­nis­tras at­sa­kė, kad iš pra­džių pri­ori­te­tas bu­vo tei­kia­mas žmo­nių pa­ieš­kai.

„Dėl „Kur­šio“ - bu­vo pri­im­tas spren­di­mas ta­da, ka­da ne­bu­vo sėk­min­gai su­ras­ta ant van­dens, kaip ti­kė­ta­si ras­ti pi­lo­tus, pri­im­tas spren­di­mas, kad rei­kia pa­siž­val­gy­ti jū­ros dug­ne ir su­ras­ti lėk­tu­vą. Ta van­dens pa­vir­šiaus vie­ta, kur įvy­ko tra­ge­di­ja, ji bu­vo ti­ria­ma. Vi­sa­da gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos pra­si­de­da nuo žmo­nių pa­ieš­kos - ne po van­de­niu, ne nu­sken­du­sių da­lių, o bū­tent, kaip iš­gel­bė­ti žmo­nių gy­vy­bes. Tur­būt bu­vo ga­li­ma ir anks­čiau tą lai­vą pa­siųs­ti, bet tai nė­ra žmo­nių gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos da­lis“, - sa­kė mi­nis­tras.

Vie­no iš pi­lo­tų du­kra tei­gia, kad „Kur­šis“ į ne­lai­mės vie­tą pa­siųs­tas tik po jos skam­bu­čio mi­nis­trui.

An­tra­die­nio pa­va­ka­rę lie­tu­vių lėk­tu­vas „An-2“ ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne 124 me­trų gy­ly­je, dau­giau kaip 116 ki­lo­me­trų nuo kran­to, tarp Lie­po­jos ir Pa­lan­gos, Lat­vi­jos iš­skir­ti­nė­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je.

Kri­ti­kai tei­gia, kad pi­lo­tų ir lėk­tu­vo pa­ieš­ko­je ne­bu­vo pa­si­telk­ti vi­si ga­li­mi iš­tek­liai.