Juridinių asmenų registro duomenys taps nemokami
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja siū­lo, kad fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro ne­at­ly­gin­ti­nai ga­lė­tų gau­ti iki pen­kių ju­ri­di­nių as­me­nų duo­me­nis per die­ną.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas, lei­sian­čias ne­mo­ka­mai gau­ti duo­me­nis iš Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kė de­rin­ti su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms. „Tiek fi­zi­niai, tiek ju­ri­di­niai as­me­nys daž­nai krei­pia­si į Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­trą, no­rė­da­mi gau­ti in­for­ma­ci­jos apie vei­kian­tį ju­ri­di­nį as­me­nį: ka­da jis įsteig­tas, kas yra jo va­do­vas. Ta­čiau šian­dien už to­kią pa­slau­gą rei­kia su­mo­kė­ti nu­sta­ty­tą at­ly­gį. Tau­py­da­mi pi­ni­gus žmo­nės to­kių duo­me­nų ieš­ko ki­tuo­se in­for­ma­ci­jos šal­ti­niuo­se, ku­rie bū­na ne vi­sa­da pa­ti­ki­mi“, – sa­ko tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis. Pri­ėmus šias pa­tai­sas, Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro duo­me­nys tap­tų prie­ina­mi vi­siems su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims, to­kiu bū­du bū­tų ska­ti­na­mas vers­lo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas ir skaid­ru­mo au­gi­mas ša­ly­je.

Sie­kiant iš­veng­ti nau­do­ji­mo­si Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro duo­me­ni­mis pikt­nau­džia­vi­mo ir ne­ra­cio­na­laus bei ne­efek­ty­vaus vals­ty­bės lė­šų nau­do­ji­mo, pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys ne­at­ly­gin­ti­nai ga­lės gau­ti ne dau­giau kaip pen­kių ju­ri­di­nių as­me­nų duo­me­nis per die­ną. Ju­ri­di­nių as­me­nų duo­me­nų ga­vi­mo tvar­ka (duo­me­nų apim­tis, bū­dai, są­ly­gos) bū­tų nu­sta­ty­tos Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tro nuo­sta­tuo­se.

„Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, kiek­vie­ną mė­ne­sį Ju­ri­di­nių as­me­nų re­gis­tras gau­na apie 10 tūkst. pa­klau­si­mų dėl in­for­ma­ci­jos apie ju­ri­di­nius as­me­nis. Už to­kius pa­klau­si­mus, pri­klau­so­mai nuo tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos apim­ties, mo­ka­mas nuo 1 iki 15 eu­rų mo­kes­tis“, – pa­žy­mi J. Ber­na­to­nis.