Jurgio Kairio nostalgija sovietmečiui sulaukė atsako: atvertos KGB pažymos
Gar­sus la­kū­nas Jur­gis Kai­rys, iš­reiš­kęs il­ge­sį už ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą „tei­sin­ges­niam“ so­viet­me­čiui, su­lau­kė ži­no­mos žur­na­lis­tės Ri­tos Mi­liū­tės ko­men­ta­ro, kad „tei­sy­bė, ma­tyt, bu­vo iki 1990 me­tų, kai pi­lo­tai iš oku­puo­tos Lie­tu­vos ga­lė­jo vyk­ti į var­žy­bas Va­ka­rų ša­ly­se, o at­gal par­vež­da­vo duo­me­nis KGB.“

„To­kios ne­tei­sy­bės, ko­kia da­bar Lie­tu­vo­je, ne­bu­vo net so­viet­me­čiu“, – in­ter­viu LRT par­eiš­kė Eu­ro­pos ir pa­sau­lio akro­ba­ti­nio skrai­dy­mo čem­pio­nas J. Kai­rys.

„So­viet­me­čiu – pro­fe­sio­na­liau ir atsakingiau“

Klau­sia­mas, ko­dėl ne­be­da­ly­vau­ja čem­pio­na­tuo­se, jis tei­gė, kad pa­sku­ti­nį kar­tą čem­pio­na­tuo­se da­ly­va­vo 2009-ai­siais ir 2011-ai­siais.

„Par­ve­žiau me­da­lius ir pa­ma­čiau, kad to ne­be­rei­kia da­ry­ti. Įde­di daug dar­bo, o kam to rei­kia? Lie­tu­vos žmo­nėms, drau­gams, ar­ti­mie­siems? Kal­bant apie spor­to ins­ti­tu­ci­jas, iš jų – jo­kios pa­gal­bos. So­viet­me­čiu nie­ka­da taip ne­bu­vo. Kaž­ku­riam vie­nam Lie­tu­vos pre­zi­den­tų pa­sa­kiau, kad so­viet­me­čiu vis­kas bu­vo daug pro­fe­sio­na­liau ir at­sa­kin­giau, di­des­nis su­pra­ti­mas. Ne­su gir­dė­jęs, kad at­sto­vau­čiau Lie­tu­vai ir ma­ne pa­lai­kys. Tuo­met kam man to rei­kia? Kam man dras­ky­ti sa­vo svei­ka­tą, kaž­ką įro­di­nė­ti?“, – ap­mau­da­vo J. Kai­rys.

Kas anuo­met ga­lė­jo vyk­ti į Vakarus

„A­kro­ba­ti­nio skrai­dy­mo čem­pio­nas ir per­si­gal­vo­jęs kan­di­da­tas į LR Pre­zi­den­tus Jur­gis Kai­rys LRT por­ta­lui kal­ba, kad to­kios ne­tei­sy­bės, kaip da­bar Lie­tu­vo­je, nie­ka­da ne­bu­vo“, – la­kū­ną so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­ci­ta­vo LRT lai­dų ve­dė­ja Ri­ta Mi­liū­tė.

Ži­no­ma žur­na­lis­tė ten pa­skel­bė ke­le­to so­viet­me­čio do­ku­men­tų frag­men­tus. Vie­na­me iš jų, pa­va­din­ta­me „Pa­žy­ma apie su­si­ti­ki­mą su agen­tu Med­vė­ga­liu“, ru­sų kal­ba iš­spaus­din­ta: „Per ei­li­nį su­si­ti­ki­mą su šal­ti­niu bu­vo pa­siū­ly­ta aps­vars­ty­ti jam duo­tą už­duo­tį tuo lai­ko­tar­piu, kai jis bu­vo Ang­li­jo­je, vys­tant kon­tak­tus su ope­ra­ty­vi­nį in­te­re­są ga­lin­čiais tu­rė­ti už­sie­nie­čiais. Med­vė­ga­lis pra­ne­šė, kad Ang­li­jo­je už­mez­gė pa­žin­tį su Va­ka­rų Vo­kie­ti­jos žur­na­lo (ran­ka par­ašy­tas pa­va­di­ni­mas – red.) re­dak­to­riu­mi Hel­mu­tu Pen­ne­riu. Jo re­da­guo­ja­mas žur­na­las yra au­to­ri­te­tin­gas spor­ti­nės avia­ci­jos sri­ty­je, ja­me taip pat skel­bia­mos me­džia­gos apie ka­ri­nio po­bū­džio kons­truk­ci­jas...“

Ki­to pa­vie­šin­to do­ku­men­to frag­men­te ru­sų kal­ba ra­šo­ma, kad „per 5–6 km nuo ae­rod­ro­mo „South Cer­ney“ yra ka­ri­nė NA­TO ba­zė „Fair­for­de“ de­ga­lų pa­pil­dy­mo lėk­tu­vai“. Tei­gia­ma, jog šal­ti­nis kas­dien fik­sa­vo re­gu­lia­rius skry­džius, pra­de­dant nuo 9 va­lan­dų ry­to vie­tos lai­ku, vė­liau 2–3 va­lan­dų in­ter­va­lu. Be to, tę­sia­ma do­ku­men­te, „Fair­for­de“ ba­zuo­ja­si nai­kin­tu­vai F-15, F-16 ir „Har­rier“, ba­zės ra­jo­ne bu­vo fik­suo­ti jų skry­džiai. Do­ku­men­te in­for­muo­ja­ma, kad var­žy­bų tre­ni­ruo­tės zo­na „Kemb­le“, virš ku­rios tek­da­vo skris­ti, yra į Va­ka­rus nuo „South Cer­ney“.

Agen­tas Med­vė­ga­lis run­gė­si aukš­to­jo pi­lo­ta­žo var­žy­bo­se. Grį­žęs jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie Ang­li­jo­je esan­čius ka­ri­nius ob­jek­tus.

„Tei­sy­bė, ma­tyt, bu­vo iki 1990 me­tų, kai pi­lo­tai iš oku­puo­tos Lie­tu­vos ga­lė­jo vyk­ti į var­žy­bas Va­ka­rų ša­ly­se, o at­gal par­vež­da­vo duo­me­nis KGB, ka­da lei­džia­si ir ky­la F-15, F-16 ir Har­rier 1986-ai­siais, RAF ba­zė­je Fair­ford'e, už 5–6 km nuo South Cerney“, – pa­ko­men­ta­vo R. Mi­liū­tė.

Ne­tru­kus sa­vo ko­men­ta­rą, tiks­liau KGB pa­žy­mą apie agen­tą Med­vė­ga­lį pa­vie­ši­no ir is­to­ri­kas, Sei­mo na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas. Do­ku­men­te sa­ko­ma: „Nuo rugp­jū­čio 1 iki 17 d. mū­sų agen­tas Med­vė­ga­lis, spor­ti­nin­kų ko­man­dos su­dė­ty­je, da­ly­va­vo var­žy­bo­se Ang­li­jo­je, run­gė­si aukš­to­jo pi­lo­ta­žo var­žy­bo­se. Grį­žęs jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie Ang­li­jo­je esan­čius ka­ri­nius ob­jek­tus.“

.

.