Juozo Tumo-Vaižganto premija – Juliui Sasnauskui
2016 me­tų Juo­zo Tu­mo-Vaiž­gan­to pre­mi­ja skir­ta ku­ni­gui, pra­nciš­ko­nui, pub­li­cis­tui, ra­šy­to­jui Ju­liui Sas­naus­kui už kny­gą „Kaip bu­vo pra­džio­je“ bei pa­sta­rų­jų me­tų pub­li­cis­ti­nę veik­lą, pra­smin­gai at­sklei­džian­čią ėji­mą prieš sro­vę ir kas­die­nių gra­žių es­mių tei­gi­mą.

To­kį spren­di­mą pri­ėmė kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, su­da­ry­ta iš Lie­tu­vos žur­na­lis­tų (LŽS) ir Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gų at­sto­vų, pa­skel­bė LŽS.

Ju­lius Sas­naus­kas gi­mė 1959 me­tais Vil­niu­je. Mo­ky­da­ma­sis A. Vie­nuo­lio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je jis pra­dė­jo bend­rau­ti su ži­no­mais re­zis­ten­tais Vik­to­ru Pet­ku­mi ir An­ta­nu Ter­lec­ku. 1976 me­tų lap­kri­tį už 1920 me­tais žu­vu­sių Lie­tu­vos ka­rių pa­ger­bi­mą per Vė­li­nes Ra­sų ka­pi­nė­se mi­li­ci­nin­kų jis bu­vo su­lai­ky­tas ir su­muš­tas.

Ju­lius Sas­naus­kas bu­vo vie­nas iš Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jų ir ak­ty­vių na­rių, jis pa­dė­jo leis­ti pog­rin­di­nę an­ti­so­vie­ti­nę spau­dą, pla­ti­no LLL do­ku­men­tus, ku­riuo­se pro­tes­tuo­ta prieš Lie­tu­vos oku­pa­ci­ją, ru­si­fi­ka­ci­ją, psi­chia­tri­jos nau­do­ji­mą po­li­ti­niams tiks­lams. Ak­ty­viai bend­ra­dar­bia­vo Lie­tu­vos pog­rin­džio žur­na­le „Die­vas ir Tė­vy­nė“. Kar­tu su ki­tais di­si­den­tais 1979-ai­siais pa­si­ra­šė „45 pa­bal­ti­jie­čių me­mo­ran­du­mą“, bu­vo gar­saus 1987-ųjų mi­tin­go prie A. Mic­ke­vi­čiaus pa­mink­lo vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių.

1979 m. Ju­lius Sas­naus­kas bu­vo su­im­tas, o 1980 m. nu­teis­tas pu­san­trų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me, pa­pil­do­mai ski­riant pen­ke­rius me­tus trem­ties. Iš pra­džių jis ka­lin­tas KGB ka­lė­ji­me Vil­niu­je, vė­liau iš­trem­tas į Toms­ko sri­tį. Iš trem­ties pa­leis­tas 1986-ųjų bir­že­lį. 1987 m. Ju­lius Sas­naus­kas įsto­jo į Kau­no ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją, 1992 me­tais įšven­tin­tas į ku­ni­gus.

1996 m. da­vė vie­nuo­lio pra­nciš­ko­no įža­dus. Šiuo me­tu jis yra Vil­niaus šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio (Ber­nar­di­nų) baž­ny­čios ku­ni­gas, vie­nuo­lis pra­nciš­ko­nas, ka­ta­li­kų ra­di­jo stu­di­jos „Ma­žo­ji stu­di­ja“ va­do­vas. Par­ašė ke­tu­rias kny­gas. Tarp jų pub­li­cis­ti­kos rin­ki­nį „Ma­lo­nės akro­ba­ti­ka“. Šie­met – „Kaip bu­vo pra­džio­je“. 2012 m. Ju­liui Sas­naus­kui įteik­ta šv. Kris­to­fo­ro sta­tu­lė­lė „Už mei­lę Vil­niui ir vil­nie­čiams“.