Juozas Statkevičius Lietuvoje pasigenda Tautinio kostiumo instituto
Ma­dos kū­rė­jas Juo­zas Stat­ke­vi­čius ti­ki­si, kad Lie­tu­vo­je bus įsteig­ta spe­cia­li įstai­ga tau­ti­niam kos­tiu­mui po­pu­lia­rin­ti.

Per kon­fe­ren­ci­ją Sei­me di­zai­ne­ris taip pat sa­kė, kad tau­ti­nio kos­tiu­mo po­pu­lia­ri­ni­mas ga­li su­si­lauk­ti pa­sip­rie­ši­ni­mo.

„Aš ma­nau, kad vie­ną gra­žią die­ną at­si­ras Tau­ti­nio kos­tiu­mo ins­ti­tu­tas. Gal­būt su pen­kiais žmo­nė­mis, ir ti­kiuo­si, kad jų „ne­su­val­gys“ žur­na­lis­tai ir tie, ku­rie gal­vo­ja, kad ten kaž­ko­kie mi­li­jo­nai ver­da“, – kal­bė­jo J.Stat­ke­vi­čius.

Jis taip pat sa­kė, kad pats ne­pai­sys kri­ti­kos, ki­lu­sios dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio idė­jos ki­tą­met mi­nint vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį vi­siems Lie­tu­vos vai­kams iki sep­ty­ne­rių me­tų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą, ir to­kius kos­tiu­mus po­li­ti­ko pra­šy­mu su­kurs. J.Stat­ke­vi­čius svars­tė, kad šiuos dra­bu­žius grei­čiau­siai teks kur­ti ma­žo­mis są­nau­do­mis, ta­čiau kar­tu tei­gė, kad ti­kras tau­ti­nis kos­tiu­mas, ku­ris yra „ti­krai bran­gus da­ly­kas“, ma­žiems vai­kams ir ne­bū­tų tin­ka­mas.

„Pa­sis­teng­siu, kad tai at­ro­dy­tų ti­krai lie­tu­viš­ka ir taip to­liau. Su­pras­ki­te ma­ne, ži­nau, kad ma­ne čia skal­puos ir su­pjaus­tys, ir su­de­gins ant lau­žo, aš ti­krai ži­nau, nes lie­tu­vių pa­sa­kos to­kios, vi­sus ten dal­giais už­ka­po­ja ir po ža­ri­jų duo­be vi­sus pa­ka­sa. Mes la­bai žiau­rūs lie­tu­viai, bet aš pa­ban­dy­siu, kad bū­tų gra­žu, nors ir teks su­deg­ti ant lau­žo“, – sa­kė di­zai­ne­ris.

„Jūs su­pran­ta­te, ką aš ga­liu pa­da­ry­ti to­kio jud­raus am­žiaus vai­kui pen­ke­rių me­tų? Jis ne­ga­li bū­ti su ti­kro­mis vil­no­nė­mis aus­ti­nė­mis me­džia­go­mis, tai pir­miau­sia jį grauž­tų, an­tra – vai­kai ga­li bū­ti aler­giš­ki, tre­čia – ku­ri da­bar lie­tu­vė ma­ma mo­ka ge­rai iš­ly­gin­ti? Jūs man pa­sa­ky­ki­te, ku­ri iš­ly­gins marš­ki­nė­lius ir kel­nes, aš tie­siog pa­sta­ty­siu pa­mink­lą tai mo­te­riai, nes la­bai re­tai, kas mo­ka ly­gin­ti“, – apie au­ten­tiš­kus tau­ti­nius kos­tiu­mus kal­bė­jo J.Stat­ke­vi­čius.

Di­zai­ne­ris pra­ne­ši­mą apie tau­ti­nį kos­tiu­mą skai­tė Sei­me vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je. Jo­je po­li­ti­kai, et­no­lo­gai, dra­bu­žių di­zai­ne­riai dis­ku­ta­vo apie tau­ti­nio kos­tiu­mo reikš­mę vi­suo­me­nei, jo ga­my­bą, įsi­gi­ji­mą, su­si­ju­sių ama­tų iš­sau­go­ji­mą.

Kon­fe­ren­ci­ja su­reng­ta mi­nint Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tus.