Juozas Olekas „valstiečius“ ir konservatorius kaltina prekyba poveikiu
So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Juo­zas Ole­kas ap­kal­ti­no koa­li­ci­jos par­tne­rius „vals­tie­čius“ ir opo­zi­ci­jos at­sto­vus kon­ser­va­to­rius pre­ky­ba po­vei­kiu.

„Šian­dien mes ma­to­me ki­tą da­ly­ką – vos ne ofi­cia­lią pre­ky­bą po­vei­kiu. Aš gir­dė­jau, kad vie­nos frak­ci­jos va­do­vas pa­ža­dė­jo: jei­gu jūs par­em­si­te tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, mes par­em­si­me ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, jei­gu jūs par­em­si­te tą pro­jek­tą, tai mes par­em­si­me ši­tą“, – an­tra­die­nį Sei­me svars­tant Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas par­eiš­kė J.Olekas

An­tra­die­nį Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių pa­lai­ky­mo urė­di­jų re­for­mai mai­nais į par­amą ma­žes­niam pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiui (PVM) už šil­dy­mą. PVM leng­va­tos šil­dy­mui sie­kia kon­ser­va­to­riai.

Su­si­ta­ri­me pa­žy­mi­ma, kad sie­kiant Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­kos bus pri­im­ti su pa­siū­ly­mais, ku­rie su­de­rin­ti su Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

Ki­tu punk­tu su­si­ta­ria­ma, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu nuo 2017 me­tų ru­dens šil­dy­mo se­zo­no „sie­kiant ma­žin­ti gy­ven­to­jų ener­ge­ti­nį skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį“ bus įve­da­mas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui, o tam rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus bus sie­kia­ma pri­im­ti iki spa­lio 1 die­nos.

„Mes už­sa­ko­me įvai­rius STT ty­ri­mus ir ki­tus da­ly­kus apie pre­ky­bą po­vei­kiu. Tai kas čia vyks­ta Sei­me? Tai toks pat at­vi­ras tur­gus“, – an­tra­die­nį par­eiš­kė J.Ole­kas.

Tuo me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Vik­to­ras Pra­nckie­tis iš Sei­mo tri­bū­nos už­si­mi­nė apie ki­to­kį po­vei­kį. Anot jo, su­in­te­re­suo­ti as­me­nys da­rė spau­di­mą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­tiems par­la­men­ta­rams, kad jie ne­pa­lai­ky­tų urė­di­jų re­for­mos.

„Dėl vien­man­da­ti­nin­kų. Aš pa­pra­šy­siu: ty­liai, ra­miai nu­len­ki­te akis vi­si tie, ku­riems bu­vo pa­siū­ly­tas po­vei­kis są­ži­ne, po­vei­kis pre­ky­ba ar­ba ki­toks po­vei­kis. Jei­gu sa­ky­si­te, kad ne­bu­vo, aš ne­pa­ti­kė­siu, nes ži­nau, kad bu­vo“, – par­eiš­kė par­la­men­to va­do­vas.

Po šių žo­džių Sei­mo sa­lė­je ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mo triukš­mas. V.Pra­nckie­čio tei­gi­mu, šis triukš­mas taip pat įro­do jo žo­džių tei­sin­gu­mą.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad taip bu­vo. Tie, kas ne­pa­si­da­vė, yra šau­nuo­liai“, – sa­kė jis.

Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ro LVŽS ir So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja. Ta­čiau so­cial­de­mo­kra­tai ne­re­mia „vals­tie­čių“ tei­kia­mos urė­di­jos re­for­mos. Kad ji bū­tų pri­im­ta, šie tu­ri ieš­ko­ti opo­zi­ci­jos paramos