Juodieji archeologai turės atlyginti žalą
Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pir­ma­die­nį pa­kei­tė nuo­spren­dį ne­tei­sė­tai ka­pi­ny­ną ša­lia Apuo­lės pi­lia­kal­nio Skuo­do ra­jo­ne ka­si­nė­ju­siems dviem juo­die­siems ar­cheo­lo­gams. Nors jie bu­vo iš­tei­sin­ti dėl kul­tū­ros ver­ty­bių kon­tra­ban­dos, ta­čiau pa­skir­ta baus­mė ir vals­ty­bei pri­teis­tas maž­daug pu­sės mi­li­jo­no li­tų ieš­ki­nys pa­lik­ti ga­lio­ti.

Dėl ka­la­vi­jo, kny­gų ir ki­tų daik­tų kon­tra­ban­dos Ole­gas Sa­li­jus ir Va­di­mas Čva­no­vas iš­tei­sin­ti kaip ne­pa­da­rę vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Gin­tau­tas Gu­džiū­nas sa­kė sie­kęs teis­mo pro­ce­so me­tu pa­pil­dy­ti kaltinimą

„Bet pro­ce­so tai­syk­lės to­kios ga­nė­ti­nai sa­vo­tiš­kos - aš pa­tei­kiau pa­pil­do­mą kal­ti­ni­mą teis­mo me­tu, bet teis­mas trak­tuo­ja, kad to­kios ga­li­my­bės ne­bu­vo, tai rei­kė­jo da­ry­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sta­di­jo­je“, - sa­kė pro­ku­ro­ras.

Įta­ria­ma, kad da­lis ver­ty­bių ne­le­ga­liai bu­vo ga­ben­ta į Es­ti­ją ir Ru­si­ją.

Tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė, kad abie­jų ka­lė­ti nu­teis­tų vy­rų skun­dai at­me­ta­mi, kal­tė yra įro­dy­ta, skir­tos ne per griež­tos baus­mės.

Nuo­spren­dis po Ape­lia­ci­nio teis­mo nu­tar­ties įsi­tei­sė­jo, ta­čiau 41 me­tų O.Sa­li­jui ne­rei­kės vyk­ti į pa­tai­sos na­mus at­lik­ti skir­tus pus­ket­vir­tų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mės - vy­ras ją at­li­ko dar lauk­da­mas teis­mo. 2013 ge­gu­žę skel­bia­mo Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­džio vil­nie­tis klau­sė­si bū­da­mas su­im­tas, o šiuo me­tu jis jau lais­vė­je. Už gro­tų O.Sa­li­jus bu­vo lai­ko­mas nuo 2011 me­tų ge­gu­žės 23 die­nos. Su­ėmi­me pra­leis­tas lai­kas įskai­ty­tas į baus­mės lai­ką.

Vil­nie­tis 37 me­tų V.Čva­no­vas nu­teis­tas ka­lė­ti ket­ve­rius me­tus.

Šie vil­nie­čiai kal­tin­ti dėl di­de­lės ver­tės moks­li­nės, is­to­ri­nės ver­ty­bės pa­gro­bi­mo ir ver­ti­mo­si užd­raus­ta ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la.

Ka­pų plė­ši­kų by­lo s k al­ti­na­mie­ji įkliu­vo 2009 me­tais bir­že­lį Skuo­do ra­jo­ne, ka­si­nė­da­mi ka­pi­ny­ną ša­lia Apuo­lės pi­lia­kal­nio. Juos nu­tvė­rė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Klai­pė­dos sky­riaus ins­pek­to­rius Lais­vū­nas Ka­va­liaus­kas. Šis as­muo ir bu­vo apk­laus­tas teis­me liu­dy­to­ju.

Ar­cheo­lo­gai Apuo­lės ka­pi­ny­ne yra iš­ty­rę aš­tuo­nis de­gin­ti­nius X-XII am­žiaus ka­pus, ra­do ant­kak­lių ir apy­ran­kių frag­men­tų, pa­sa­gi­nių se­gių, smeig­tu­kų, ka­ro­lių bei II- IV am­žiaus pa­vie­nių ra­di­nių. Ra­di­nius sau­go Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jus, Stok­hol­mo is­to­ri­jos mu­zie­jus ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus.

Iš va­di­na­mų­jų juo­dų­jų ar­cheo­lo­gų kon­fis­kuo­ti ar­cheo­lo­gi­niai ra­di­niai per­duo­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam mu­zie­jui. Teis­mas nu­spren­dė, kad abie­jų juo­dų­jų ar­cheo­lo­gų kal­tė ty­čia ka­si­nė­jus ka­pi­ny­ną yra įro­dy­ta.

Ape­lia­ci­nis teis­mas taip pat pa­skel­bė, kad su An­truo­ju pa­sau­li­niu ka­ru su­si­ju­sius ra­di­nius - mo­ne­tas, ka­rių ženk­lus, trak­tuo­ja ne kaip is­to­ri­nę ver­ty­bę, o kaip an­tik­va­ria­tą.