Jungtuvės išgelbėtų aukštąjį mokslą
Nors aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė, eks­per­tai ir po­li­ti­kai su­ta­ria, kad Lie­tu­vai bū­ti­na sku­biai re­for­muo­ti aukš­tą­jį moks­lą, spe­cia­lios dar­bo gru­pės su­dė­lio­tos pert­var­kos gai­rės pri­im­ti­nos ne vi­siems. Kol vie­ni ne­ri­mau­ja dėl „moks­lo švie­su­lių“ su­ny­ki­mo, ki­ti pa­brė­žia, jog rei­kia gal­vo­ti ne apie ne­pers­pek­ty­vių įstai­gų gel­bė­ji­mą, o apie tai, kaip su­teik­ti stu­den­tams aukš­čiau­sios ko­ky­bės stu­di­jas.

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio su­da­ry­ta dar­bo gru­pė nu­ma­tė, kad iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių 14 vals­ty­bi­nių uni­ver­si­te­tų iki 2020 me­tų tu­rė­tų lik­ti 4 pa­grin­di­niai uni­ver­si­te­tai ir an­tra tiek spe­cia­li­zuo­tų aukš­tų­jų mo­kyk­lų. No­ri­ma, jog ke­lias aukš­tą­sias mo­kyk­las su­jung­sian­tys Vil­niaus ir nau­jas Kau­no uni­ver­si­te­tai tap­tų tarp­tau­ti­nio ly­gio žai­dė­jais.

Aka­de­mi­nė bend­ruo­me­nė skir­tin­gai su­ti­ko šiuos pa­siū­ly­mus. Ga­lu­ti­nius spren­di­mus dėl pert­var­kos tu­rės pri­im­ti po­li­ti­kai, bet jau ki­lo klau­si­mų, ar su­dė­lio­ta re­for­ma su­lauks di­de­lio pa­lai­ky­mo Sei­me.

Nau­jas tinklas

Dar­bo gru­pės par­eng­ta­me do­ku­men­te siū­lo­ma prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) pri­jung­ti ki­tas dvi sos­ti­nė­je vei­kian­čias aukš­tą­sias mo­kyk­las – My­ko­lo Ro­me­rio ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tus, taip pat Šiau­lių uni­ver­si­te­tą (ŠU). Šia­me mies­te lik­tų VU Šiau­lių fa­kul­te­tas ar­ba aka­de­mi­ja.

Taip pat ra­gi­na­ma su­jung­ti Vil­niaus dai­lės bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jas. Sos­ti­nė­je dar lik­tų Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tas (VGTU) ir Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ja.

Pa­na­šiai kon­so­li­duo­ti aukš­tą­sias mo­kyk­las no­ri­ma ir Kau­ne. Čia su­jun­gus Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Vy­tau­to Di­džio­jo, Alek­sand­ro Stul­gins­kio ir Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tus at­si­ras­tų Kau­no uni­ver­si­te­tas. Mies­te to­liau veik­tų Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas (LSMU). Kau­ne taip pat pla­nuo­ja­ma kur­ti spe­cia­li­zuo­tą mo­kyk­lą – Po­li­ci­jos aka­de­mi­ją, ku­ri reng­tų par­ei­gū­nus.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) spe­cia­li­zuo­tų­si jū­rų uos­tui svar­bio­se moks­lo kryp­ty­se.

Vil­niu­je vei­kian­tys uni­ver­si­te­tai ne­ga­lė­tų tu­rė­ti fa­kul­te­tų Kau­ne, ly­giai kaip ir lai­ki­no­sios sos­ti­nės aukš­to­sios mo­kyk­los – Vil­niu­je.

Siū­lo­ma trum­pin­ti stu­di­jų truk­mę. Uni­ver­si­te­ti­nės ba­ka­lau­ro stu­di­jos truk­tų tre­jus, o ne ket­ve­rius me­tus, kaip yra da­bar. Dar­bo gru­pės pa­siū­ly­muo­se nu­ma­ty­ta di­din­ti mi­ni­ma­lų sto­ja­mą­jį ba­lą. Ža­da­ma, kad ge­riau­si stu­den­tai ga­lės stu­di­juo­ti ne­mo­ka­mai ir esant rei­ka­lui gaus vals­ty­bės par­amą. Dės­ty­to­jų al­goms di­din­ti per me­tus nu­ma­to­ma skir­ti apie 22,5 mln. eu­rų. Iš šiuo me­tu aukš­tų­jų mo­kyk­lų siū­lo­mų apie 1,8 tūkst. stu­di­jų prog­ra­mų tu­rė­tų lik­ti ge­ro­kai ma­žiau – maž­daug 700.

Ga­lu­ti­nį žo­dį tars politikai

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės pa­ta­rė­jo Eu­ge­ni­jaus But­kaus tei­gi­mu, uni­ver­si­te­tų pert­var­ka bū­ti­na. Jis pa­brė­žė, kad į aukš­tą­sias mo­kyk­las įsto­ja dau­giau kaip 80 proc. abi­tu­rien­tų. „Toks skai­čius la­bai di­de­lis. Jis ro­do, jog ne vi­si yra ge­rai pa­si­ren­gę stu­di­juo­ti aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se“, – aiš­ki­no E. But­kus.

Re­for­mos gai­res ren­gu­sios dar­bo gru­pės na­rė, bend­ro­vės „Vi­sio­na­ry Ana­ly­tics“ va­do­vė Ag­nė Pa­lio­kai­tė sa­kė, kad uni­ver­si­te­tų pert­var­ka ga­li at­siei­ti apie 200 mln. eu­rų. Di­džią­ją šios su­mos da­lį pa­deng­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šos.

Dar­bo gru­pė­je taip pat dir­bęs vals­ty­bės val­do­mos įmo­nių gru­pės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Da­lius Mi­siū­nas ak­cen­ta­vo, kad ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­siū­ly­mų pri­ims po­li­ti­kai. „Čia ma­to­te mū­sų re­ko­men­da­ci­ją. Tai jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, jog taip ir bus pa­da­ry­ta“, – tei­gė jis.

Prie­var­tos nebus

Va­kar dis­ku­si­jas dėl aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos pra­dė­jo val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja. Re­for­mos pla­ną pri­sta­čiu­si J. Pe­traus­kie­nė pa­brė­žė, kad ne­si­ren­gia­ma nai­kin­ti nė vie­no uni­ver­si­te­to. „Rea­liai nė vie­nas uni­ver­si­te­tas nė­ra už­da­ro­mas. Tink­lo pert­var­ka – frag­men­tuo­to po­ten­cia­lo su­tel­ki­mas, sie­kiant už­ti­krin­ti efek­ty­ves­nį val­dy­mą, su­kaup­ti re­sur­sus, ypač moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­je“, – ti­ki­no mi­nis­trė.

Romo Jurgaičio nuotrauka

S. Skver­ne­lis taip pat tvir­ti­no, kad prie­var­ta uni­ver­si­te­tai ne­bus jun­gia­mi. Ta­čiau kon­so­li­duo­tis juos vers pla­nuo­ja­ma nau­ja aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka.

„Kei­čia­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mą, su­da­ro­me su­tar­tis su jo­mis, ke­lia­me dės­ty­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ją, ska­ti­na­me ti­ria­mą­jį moks­lo dar­bą ir op­ti­mi­zuo­ja­me aukš­tų­jų mo­kyk­lų val­dy­mą bei tur­tą, nu­sta­to­me kar­te­lę, ku­rią tu­ri ati­tik­ti bū­si­mas stu­den­tas“, – var­di­jo prem­je­ras.

Anot J. Pe­traus­kie­nės, re­for­ma no­ri­ma su­stip­rin­ti aukš­tą­sias mo­kyk­las ir pa­di­din­ti jų kon­ku­ren­cin­gu­mą. „Y­ra tiks­las su­telk­ti po­ten­cia­lą, sie­kiant tu­rė­ti bent du stip­rius tarp­tau­ti­nio ly­gio kla­si­ki­nius uni­ver­si­te­tus, taip pat nu­ma­tant spe­cia­li­zuo­tas aukš­tą­sias mo­kyk­las“, – sa­kė ji.

Pa­ulius Su­ba­čius: „Ži­no­ma, pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­ne pa­dė­ti­mi, net ir to­kio pla­no įgy­ven­di­ni­mas bū­tų la­bai rim­tas žings­nis į prie­kį.“

Mi­nis­trė skai­čia­vo, kad įgy­ven­din­ta pert­var­ka leis­tų su­tau­py­ti apie 50 mln. eu­rų. Šios lė­šos bū­tų in­ves­tuo­ja­mos į inf­ras­truk­tū­rą, iš jų bū­tų di­di­na­mi at­ly­gi­ni­mai dės­ty­to­jams.

Ky­la daug klausimų

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris, frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir­gi ra­mi­no, kad uni­ver­si­te­tai ne­bus jun­gia­mi prie­var­ta. „Kol kas apie jo­kį uni­ver­si­te­tų jun­gi­mą jiems prieš­ta­rau­jant ne­šne­ka­ma. Kal­ba­ma apie ne­mo­ka­mą aukš­tą­jį moks­lą, stu­di­jų ko­ky­bę. Tai spren­di­mai, ku­rie mū­sų aukš­tą­jį moks­lą pa­da­ry­tų kon­ku­ren­cin­gą. O pats tink­las – ki­tas ap­sisp­ren­di­mo klau­si­mas, su­si­jęs su aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mu“, – dės­tė jis.

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša taip pat ti­ki­no, kad klau­si­mą dėl uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si iš­spręs fi­nan­sa­vi­mo kei­ti­mas.

„Jo­kio ran­kų lau­žy­mo nė­ra, ne­bu­vo ir ne­bus. Te­gul tai bū­na pro­tin­gos ar­ba ra­cio­na­lios nau­dos pa­ieš­kos, kad mū­sų švie­ti­mui bū­tų ge­riau. Tai tu­ri nu­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mo kei­ti­mas, prog­ra­mų ma­ži­ni­mo sis­te­ma, ko­ky­bės pa­ieš­kos. Su­si­da­rys vi­sai nau­jos są­ly­gos veik­ti uni­ver­si­te­tams, ir jie tu­rės pa­tys su­pras­ti, ką ga­li ir ko ne­ga­li“, – kal­bė­jo jis. Po­li­ti­kas pri­dū­rė, kad nau­jas aukš­tų­jų mo­kyk­lų fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lis tu­rė­tų at­si­ras­ti nuo ki­tų me­tų.

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis siū­lo­mą pert­var­ką įver­ti­no kaip am­bi­cin­gą. Nors ne vis­kas esą aiš­ku, kryp­tis tei­sin­ga. „VU, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) stip­rė­ji­mas yra ge­ri žings­niai į prie­kį. ŠU jun­gi­mas prie VU – ir­gi tei­sin­gas spren­di­mas. Ta­čiau ne­aiš­ku, ko­dėl My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tas (MRU) jun­gia­mas prie VU, pa­lie­kant vie­ną tei­sės mo­kyk­lą Lie­tu­vo­je. Taip pat ne­sup­ran­ta­ma, ko­dėl kaip tech­ni­niai uni­ver­si­te­tai lie­ka VGTU, LSMU ir KU, nors jų ly­gis dra­ma­tiš­kai ski­ria­si. Nė­ra at­sa­ky­mo ir į vie­ną svar­biau­sių klau­si­mų – kaip bus dėl mo­ky­to­jų ren­gi­mo“, – pa­žy­mė­jo jis.

Kas Sei­me pa­lai­kys uni­ver­si­te­tų jun­gi­mą­si, pa­sak G. Lands­ber­gio, ir­gi ne­aiš­ku. „R. Kar­baus­kis jau ko­men­tuo­ja, kad jo­kios prie­vo­lės jung­tis ne­bus, o pri­sta­ty­tas re­for­mos pla­nas – grei­čiau tik kryp­ties nu­ro­dy­mas. Kaip jis tai ke­ti­na įgy­ven­din­ti, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti. Prie­vo­lė at­si­ran­da, kai Sei­mas nu­bal­suo­ja už su­jun­gi­mą. Tai in­terp­re­tuo­ju pa­pras­tai – R. Kar­baus­kis bal­suos prieš“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius.

Abe­jo­nės dėl Kau­no vi­zi­jos

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) rek­to­riaus, Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­ko Juo­zo Au­gu­čio nuo­mo­ne, da­bar­ti­nė Lie­tu­vos de­mog­ra­fi­nė kri­zė dik­tuo­ja aukš­to­jo moks­lo sis­te­mos pert­var­ką, aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo op­ti­mi­za­vi­mą, pe­rei­nant nuo kie­ky­bės prie ko­ky­bės. Ma­žė­jant sto­jan­čių­jų uni­ver­si­te­tų ne­ga­li lik­ti tiek pat.

Dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mai, anot J. Au­gu­čio, yra vie­na ini­cia­ty­vų im­tis ko­ky­bi­nių po­ky­čių aukš­to­jo moks­lo sri­ty­je. „Ta­čiau kol ne­pa­teik­ta rea­laus veiks­mų pla­no, ne­su­reng­ta ap­ta­ri­mo su uni­ver­si­te­tų bend­ruo­me­nė­mis, ver­tin­ti ga­na su­dė­tin­ga – ne­pris­ta­ty­ta jo­kio do­ku­men­to, ma­tė­me tik „po­wer point“ pri­sta­ty­mą. Kol kas pla­nas at­ro­do ne­įgy­ven­di­na­mas – tam rei­kia ir lai­ko, ir lė­šų. Tai ro­do tarp­tau­ti­nė uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si pra­kti­ka“, – pa­brė­žė jis.

J. Au­gu­tis tei­gia­mai ver­ti­na pa­siū­ly­mus dėl aka­de­mi­nio per­so­na­lo už­mo­kes­čio fon­do di­di­ni­mo, ne­mo­ka­mų ba­ka­lau­ro stu­di­jų. Vis dėl­to tam ti­kri tei­gi­niai jam ke­lia daug klau­si­mų. „Vie­nas jų – stu­den­tų įsi­dar­bi­ni­mas pa­gal kva­li­fi­ka­ci­ją. Re­mian­tis Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mo ir ki­tų tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų duo­me­ni­mis, toks ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus vi­siš­kai ne­ati­tik­tų nei da­bar­ties, nei at­ei­ties ten­den­ci­jų – apie 50 proc. sto­jan­čių­jų nė­ra ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dę dėl stu­di­jų sri­ties, ne­re­tai kei­čia jas. Re­ko­men­duo­da­mi ap­sis­to­ti prie vie­nos sri­ties, kai gy­ve­na­me nuo­lat kin­tan­čia­me pa­sau­ly­je, me­luo­tu­me ir sau, ir moks­lei­viams“, – ne­slė­pė jis.

Klau­si­mų J. Au­gu­čiui ke­lia ir dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mas Kau­ne pa­lik­ti vie­ną uni­ver­si­te­tą. „Tar­si siū­lo­ma at­sig­ręž­ti į so­viet­me­čiu su­kur­tą sis­te­mą, nuo ku­rios bė­go­me 1990-ai­siais. Ar jau pa­mir­šo­me, ką reiš­kia tu­rė­ti vie­ną cen­tri­nį uni­ver­si­te­tą, iš­pa­žin­ti vie­ną tie­są, vie­ną ga­lios kon­cen­tra­ci­ją?“ – klau­sė VDU rek­to­rius.

Nuo­mo­nės išsiskiria

VU ža­da ne­sip­rie­šin­ti pert­var­kai ir yra pa­si­ren­gęs in­teg­ruo­ti mi­nė­tus uni­ver­si­te­tus, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei­gu tai ne­pab­lo­gins pa­čios Al­ma mater si­tua­ci­jos. „Me­cha­ni­nio su­jun­gi­mo ne­la­bai pa­gei­dau­ja­me. Bet jei bū­tų už­ti­krin­tos są­ly­gos, kad tos ga­li­mos si­ner­gi­jos lem­tų ge­res­nę stu­di­jų ko­ky­bę, tuos iš­šū­kius pri­im­tu­me“, – sa­kė VU rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas.

Anot MRU rek­to­riaus Al­gir­do Mon­ke­vi­čiaus, su­si­jun­gi­mui su VU ne­prieš­ta­rau­ja­ma, bet ren­giant re­for­mą tu­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ti aukš­tų­jų mo­kyk­lų ad­mi­nis­tra­ci­jos ir moks­li­nin­kai.

Tuo me­tu ŠU ne­no­rė­tų tap­ti VU da­li­mi. Jis pa­gei­dau­tų lik­ti kaip spe­cia­li­zuo­ta aukš­to­ji mo­kyk­la. Siū­ly­mas jung­tis su VU ne­ža­vi ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to. Pe­da­go­gus ren­gian­tis uni­ver­si­te­tas no­ri kon­so­li­duo­tis su VDU.

KTU rek­to­rius Pe­tras Bar­šaus­kas pa­lai­ko siū­lo­mą pert­var­ką. Jo žo­džiais, Lie­tu­vos aukš­ta­sis moks­las at­si­dū­ręs to­kio­je ak­la­vie­tė­je, kad bet koks ju­de­sys jau yra tei­gia­mas. Anot rek­to­riaus, anks­čiau ar vė­liau Kau­ne liks vie­nas uni­ver­si­te­tas.

Švais­to­mi vals­ty­bės pinigai

VU Fi­lo­lo­gi­jos fa­kul­te­to pro­fe­so­riaus, Lie­tu­vių ka­ta­li­kų moks­lo aka­de­mi­jos Cen­tro val­dy­bos vi­ce­pir­mi­nin­ko dr. Pa­uliaus Su­ba­čiaus tei­gi­mu, dar­bo gru­pės pa­siū­ly­mai yra tam ti­kras komp­ro­mi­sas. Pa­vyz­džiui, jam keis­tai at­ro­do ke­ti­ni­mai LSMU pa­lik­ti kaip at­ski­rą aukš­tą­ją mo­kyk­lą, nors vy­ko in­ten­sy­vios de­ry­bos dėl jo jun­gi­mo­si su KTU. Siū­lo­mo­se pert­var­kos gai­rė­se vi­siš­kai ne­at­siž­vel­gia­ma į moks­lo ins­ti­tu­tų pa­dė­tį. „Jei­gu kal­ba­ma apie aukš­tes­nę ko­ky­bę, di­des­nę kon­cen­tra­ci­ją, keis­ta, kai pa­lie­ka­mos bet ko­kios ma­žos įstai­gė­lės. Ži­no­ma, pa­ly­gin­ti su da­bar­ti­ne pa­dė­ti­mi, net ir to­kio pla­no įgy­ven­di­ni­mas bū­tų la­bai rim­tas žings­nis į prie­kį“, – įver­ti­no jis.

Anot P. Su­ba­čiaus, jei ar­ti­miau­siu me­tu ne­bus pri­im­ta spren­di­mų dėl aukš­to­jo moks­lo pert­var­kos, to­liau kri­si­me į dug­ną.

„Vals­ty­bės lė­šos, nors jų ir taip nė­ra daug, iš­švais­to­mos tuš­čioms pa­tal­poms iš­lai­ky­ti, ad­mi­nis­tra­ci­joms, ku­rios val­do aukš­tą­sias mo­kyk­las, ne­be­tu­rin­čias stu­den­tų, ir pa­na­šiems da­ly­kams. Tik su­kon­cen­tra­vus po­ten­cia­lą tiek žmo­nių, teik iš­tek­lių po­žiū­riu, bū­tų ga­li­ma ko nors pa­siek­ti, nes kon­ku­ruo­ja­me ti­krai ne su Bal­ta­ru­si­ja. Kon­ku­ruo­ja­me pa­sau­li­nė­je ir ypač ES erd­vė­je, kon­ku­ruo­ja­me su daug pa­jė­ges­niais su­bjek­tais. Nė­ra jo­kios abe­jo­nės, kad žmo­nės to­liau kels spar­nus ir vyks ten, kur rū­pi­na­ma­si aukš­tuo­ju moks­lu, o ne ten, kur jis pa­lik­tas nuo­ša­ly­je kaip pie­me­nu­kas“, – pa­žy­mė­jo pro­fe­so­rius.

Kai ku­rių uni­ver­si­te­tų va­do­vai ne­pri­ta­ria pla­nams dėl su­si­jun­gi­mo. P. Su­ba­čius sa­ko, kad jų rek­to­riai yra su­si­rū­pi­nę iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos iš­lai­ky­ti sa­vo to­gas, di­de­lius at­ly­gi­ni­mus ir pri­vi­le­gi­jas. „Nie­kas ki­tas jiems ne­rū­pi. Kaž­kaip su­nku ma­ty­ti ly­de­rius. Yra du-trys rek­to­riai, ku­rie dar šio­kie to­kie ly­de­riai, o vi­sa ki­ta, de­ja, at­ro­do la­bai ap­gai­lė­ti­nai.

Dėl to, kad kai kas su kai kuo tar­si ban­dė jung­tis, bu­vo la­bai daug gra­žių dek­la­ra­ci­jų, bet du skęs­tan­tie­ji vie­nas ki­to iš­gel­bė­ti ne­ga­li. Vi­si sa­ko, jog rei­kia gel­bė­ti vie­ną ar ki­tą aukš­tą­ją mo­kyk­lą. Ne aukš­tą­sias mo­kyk­las de­rė­tų gel­bė­ti. Rei­kia stu­den­tams su­teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės stu­di­jas Lie­tu­vo­je ir moks­li­nin­kams, ku­rie pa­jė­gūs dirb­ti, reikš­tis pa­sau­li­nė­je moks­lo rin­ko­je, su­da­ry­ti ga­li­my­bes dirb­ti, o ne ko­kią nors įstai­gą gel­bė­ti“, – kal­bė­jo P. Su­ba­čius.