Jungtinių Tautų komisija peikia Lietuvos sprendimą dėl pabėgėlių
Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Pa­bė­gė­lių agen­tū­ros (UNHCR) at­sto­vai kri­ti­kuo­ja Lie­tu­vos spren­di­mą nuo gruo­džio ma­žin­ti pa­bė­gė­liams ski­ria­mas iš­mo­kas. Jie sa­ko, kad tai ap­sun­kins jų in­teg­ra­ci­ją ir stums mig­ran­tus į skur­dą.

„Spren­di­mas ma­žin­ti par­amą pa­bė­gė­liams mums ke­lią su­si­rū­pi­ni­mą, ka­dan­gi ei­na­ma vi­sai prieš­in­ga kryp­ti­mi, nei bu­vo re­ko­men­duo­ja­ma. Spren­di­mas ma­žin­ti par­amą ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą dėl ap­gy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bių bei ki­tų pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos pers­pek­ty­vų Lie­tu­vo­je“, – BNS sa­kė JT Pa­bė­gė­lių agen­tū­ros at­sto­vė Lie­tu­vo­je Re­na­ta Ku­leš.

Lap­kri­čio 18-ąją so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė su­griež­ti­no tvar­ką, pa­gal ku­rią trum­pi­na­mas pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos lai­kas, at­si­sa­ko­ma ga­li­my­bės pra­tęs­ti iš­mo­kas kai ku­rioms pa­bė­gė­lių gru­pėms iki pen­ke­rių me­tų, pa­čios iš­mo­kos ma­ži­na­mos pu­siau pra­ėjus pus­me­čiui.

„Ski­riant fi­nan­si­nes iš­mo­kas, tu­rė­tų bū­ti aps­vars­ty­ta spe­ci­fi­nė pa­bė­gė­lių si­tua­ci­ja ša­ly­je, fi­nan­si­nė pa­gal­ba tu­rė­tų veik­ti kaip stip­ri­nan­ti prie­mo­nė, ku­ri pa­leng­vi­na in­teg­ra­ci­jos pro­ce­są. Lai­ky­ti pa­bė­gė­lius ties skur­do ri­ba yra ne­pro­duk­ty­vu, tai su­lė­tin­tų in­teg­ra­ci­jos pro­ce­są ir iš tie­sų at­ei­ties pers­pek­ty­vo­je ga­li tik la­biau pa­ska­tin­ti pri­klau­sy­mą nuo so­cia­li­nių iš­mo­kų (...).Bet ko­kie svars­ty­mai dėl iš­mo­kų ma­ži­ni­mo yra ne tik ne­pro­duk­ty­vūs, bet taip pat ke­lia klau­si­mą dėl žmo­gaus tei­sių už­ti­kri­ni­mo“, – JT or­ga­ni­za­ci­jos po­zi­ci­ją BNS per­da­vė R.Ku­leš.

Anot jos, 2013 me­tais or­ga­ni­za­ci­jos at­lik­tas ty­ri­mas dėl pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos Lie­tu­vo­je nu­ro­dė in­teg­ra­ci­jos pro­ce­so iš­šū­kius ir pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos to­bu­li­ni­mui pa­gal ki­tų ša­lių ge­rą­sias pra­kti­kas.

Agen­tū­ra pa­brė­žia, kad pa­bė­gė­liai ne­tu­ri ly­gių ga­li­my­bių kaip Lie­tu­vos pi­lie­čiai sa­vo pa­čių pa­stan­go­mis pa­siek­ti „a­dek­va­tų gy­ve­ni­mo ly­gio stan­dar­tą“. Nu­ro­do­ma, jog pa­bė­gė­liai tu­ri įveik­ti pra­ei­ties per­se­kio­ji­mo trau­mas, per­si­kė­li­mo pa­da­ri­nius, kal­bos ir kul­tū­ros bar­je­rus ir daž­nai prieš­iš­ką ap­lin­ki­nių nuo­mo­nę. Dėl to jiems, la­biau nei įpras­tai, yra rei­ka­lin­ga spe­cia­li­zuo­ta par­ama, kol jie pa­tys ga­lės gau­ti pa­ja­mas.

Or­ga­ni­za­ci­ja taip pat ak­cen­tuo­ja, kad tarp­tau­ti­nė tei­sės po­žiū­riu, par­ama pa­bė­gė­liams tu­ri bū­ti grįs­ta ma­te­ria­li­nės ly­gy­bės ir ne­dis­kri­mi­na­vi­mo pri­nci­pu, ku­ris ne­lei­džia vie­no­dai elg­tis su as­me­ni­mis, ku­rie yra skir­tin­go­se si­tua­ci­jo­se, o Lie­tu­vos pi­lie­čių ir pa­bė­gė­lių si­tua­ci­ja esą yra iš­ties skir­tin­ga.

Lie­tu­va taip pat ra­gi­na­ma pa­pil­do­mai stip­rin­ti pa­bė­gė­lių lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mą bei ge­rin­ti ga­li­my­bes pa­bė­gė­liams kon­ku­ruo­ti dar­bo rin­ko­je.

SADM spren­di­mu, vien­kar­ti­nė pa­šal­pa pa­bė­gė­lių įsi­kū­ri­mui sa­vi­val­dy­bė­je nuo da­bar ski­ria­mų 456 eu­rų su­ma­ži­na­ma iki 204 eu­rų, ati­tin­ka­mai su­ma­žin­tos pa­šal­pos vai­kui ir šei­mai. Pa­vyz­džiui, šei­mai įsi­kū­ri­mui bus ga­li­ma skir­ti ne dau­giau 612 eu­rų – iki šiol ši su­ma bu­vo 1140 eu­rų.

Šiuo me­tu ski­ria­mos kas­mė­ne­si­nės iš­mo­kos – 204 eu­rai vie­nam, 306 eu­rai dviems ir 408 eu­rai trims as­me­nims – pra­ėjus pus­me­čiui ati­tin­ka­mai ma­žės iki 102, 204 ir 306 eu­rų. Jei as­me­nų šei­mo­je dau­giau nei trys, už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą šei­mos na­rį iki šiol bu­vo pa­pil­do­mai ski­ria­mas 51eu­ras. Ši su­ma po 6 mė­ne­sių gy­ve­ni­mo sa­vi­val­dy­bė­je taip pat su­ma­žė­ja pu­siau – iki 26 eu­rų. Taip pat įves­tos iš­mo­kų „lu­bos“ – ne­pai­sant to, kiek bus šei­mos na­rių, kas­die­nėms reik­mėms vie­na šei­ma ga­lės gau­ti ne dau­giau nei 510 eu­rų.

Su­ma­žin­tos iš­mo­kos Lie­tu­vo­je in­teg­ruo­ja­miems pa­bė­gė­liams bus ski­ria­mos jau nuo gruo­džio.

SADM taip pat nuo 6 iki 3 mė­ne­sių su­trum­pi­no in­teg­ra­ci­jos ter­mi­ną Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je, sa­vi­val­dy­bė­se pa­lik­tas 12 mė­ne­sių in­teg­ra­ci­jos lai­kas, ta­čiau pa­nai­kin­ta da­bar esan­ti tei­sė jį pra­tęs­ti iš vi­so iki 5 me­tų.