Jungtinės Karalystės lietuviai – šiuolaikinės vergovės aukų dešimtuke
Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (JK) ko­va su pre­ky­ba žmo­nė­mis po „Bre­xit“ ga­li dar la­biau pa­sun­kė­ti, ma­no šios ša­lies lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Asa­na­vi­čiū­tė. Ji sa­kė, kad šiuo­lai­ki­nės ver­go­vės au­kos daž­nai ne­mo­ka ang­lų kal­bos, ne­ži­no sa­vo tei­sių, bi­jo skųs­tis, kad ne­bū­tų de­por­tuo­tos.

„Šian­dien JK lie­tu­viai dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių kar­tais jau­čia­si di­džio­sios tarp­tau­ti­nės po­li­ti­kos ir kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio įkai­tais. Kal­bu apie vie­ną ir pa­vo­jin­giau­sių XXI am­žiaus ap­raiš­kų – šiuo­lai­ki­nę ver­gys­tę. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May api­bū­di­no tai kaip bar­ba­riš­ką el­ge­sį ir reiš­ki­nį, su ku­riuo bū­ti­na ko­vo­ti“, – per Sei­me vy­ku­sį fo­ru­mą-dis­ku­si­ją „Pre­ky­ba žmo­nė­mis: glo­ba­li­za­ci­ja, ver­ty­bės, so­cia­li­nė at­skir­tis ir par­tne­rys­tės svar­ba“ sa­kė JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė D. Asa­na­vi­čiū­tė. Ji tei­gė, kad šios ša­lies sta­tis­ti­ka pri­skai­čiuo­ja tik apie 13 tūkst. žmo­nių – šiuo­lai­ki­nės ver­go­vės au­kų. Lie­tu­viai yra pir­ma­me de­šim­tu­ke.

JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė. Stopkadras

Šiuo­lai­ki­nių ver­gų getai

„2016 me­tais tik trys at­ve­jai pa­sie­kė teis­mus. 2015-ai­siais bu­vo nu­sta­ty­ta apie tūks­tan­tis po­ten­cia­lių au­kų, bet iki me­tų pa­bai­gos 40 proc. iš jų ne­su­lau­kė au­kos sta­tu­so pa­tvir­ti­ni­mo, – sa­kė JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė. – O iš pri­pa­žin­tų­jų au­ko­mis ma­žiau nei pu­sė ga­vo vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų par­amą.“

D. Asa­na­vi­čiū­tė mi­nė­jo, kad pre­ky­ba žmo­nė­mis dau­giau­sia yra sie­ja­ma su sek­sua­li­niu iš­nau­do­ji­mu. Ta­čiau vis dau­giau kal­ba apie ki­tas pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mas – ver­giš­ką dar­bą, fik­ty­vias san­tuo­kas, ne­pil­na­me­čių iš­nau­do­ji­mą nu­si­kals­ta­moms vei­koms at­lik­ti.

JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė pa­žy­mė­jo, jog bai­mi­na­si, kad po „Bre­xit“ ko­va su šiuo­lai­ki­ne ver­go­ve dar la­biau pa­sun­kės. „Žmo­nės su lai­ki­nu mig­ra­ci­jos sta­tu­su ke­tu­ri kar­tus su­nkiau iden­ti­fi­kuo­ja­mi kaip pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kos. Jiems su­nkiau ski­ria­ma rei­ka­lin­ga pa­gal­ba ir par­ama“, – sa­kė D. Asa­na­vi­čiū­tė.

Ji kal­bė­jo apie JK esan­čius ge­tus, kad lie­tu­viai ver­giš­ko­mis są­ly­go­mis dir­ba to­li­mes­niuo­se ša­lies re­gio­nuo­se, kad lie­tu­viš­kų par­duo­tu­vių sa­vi­nin­kai ma­to, kad jie bū­na at­ve­ža­mi au­to­bu­siu­kais, iš­lai­pi­na­mi, jiems lei­džia­ma ap­si­pirk­ti, ta­da iš­ve­ža­mi kaž­kur at­gal. De­ja, lie­tu­vių pre­kiau­to­jų žmo­nė­mis JK po­li­ci­ja kol kas ne­pa­gau­na.

D. Asa­na­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad šiuo­lai­ki­nės ver­go­vės au­kos daž­nai ne­mo­ka ang­lų kal­bos, ne­ži­no sa­vo tei­sių, bi­jo skųs­tis, kad ne­bū­tų de­por­tuo­tos. O tai ap­sun­ki­na par­ei­gū­nų dar­bą. Po­ten­cia­lio­mis au­ko­mis ji va­di­no Lie­tu­vos re­gio­nų gy­ven­to­jus, ku­rie yra so­cia­liai at­skir­ti, jau­čia di­de­lį ne­pri­tek­lių. Pa­te­kę į šiuo­lai­ki­nę ver­go­vę, jie ne­re­tai ne­iden­ti­fi­kuo­ja sa­vęs kaip au­kų.

Rei­kia Lie­tu­vos pagalbos

D. Asa­na­vi­čiū­tė sa­kė, kad JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nė šių me­tų pra­džio­je įkū­rė psi­cho­lo­gi­nes pa­gal­bos in­for­ma­ci­nį cen­trą, ku­ria­me dir­ba pro­fe­sio­na­lus psi­cho­lo­gas bei tei­si­nin­kas ir ke­li sa­va­no­riai. Žmo­nės skam­bi­na, bet ga­vę in­for­ma­ci­jos, ku­ris kreip­tis ir gau­ti pa­gal­bą, ne­lin­kę tai da­ry­ti, nes bi­jo, ne­no­ri kel­ti prob­le­mų. Prie­žas­tys, ko­dėl lie­tu­viai to ven­gia, ga­li bū­ti že­mas są­mo­nin­gu­mas ir sa­vi­ver­tė. D. Asa­na­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, pir­miau­sia de­rė­tų di­din­ti gy­ve­nan­čių­jų Lie­tu­vo­je są­mo­nin­gu­mą ir sa­vi­ver­tę. Pa­sak JK lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės, nors šiuo­lai­ki­nės ver­go­vės sta­tis­ti­ka ne­ro­do ti­kros pa­dė­ties, iš­nau­do­ji­mas yra ta­pęs rim­ta prob­le­ma. To­dėl jai spręs­ti rei­kia Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­bos.

Pa­sak D. Asa­na­vi­čiū­tės, tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tas JK vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos veiks­mų pla­nas Lie­tu­vai, ar­ti­miau­siu me­tu – 2017–2019 me­tų prie­mo­nių pla­nas lie­tu­vių iš­ei­vių bend­ruo­me­nei.

Par­eng­tas įstatymas

JK ne­prik­lau­so­mas ko­vos su šiuo­lai­ki­ne ver­go­ve ko­mi­sa­ras Ke­vi­nas Hy­lan­das pa­žy­mė­jo ne­prik­lau­so­mas ko­vos su šiuo­lai­ki­ne ver­go­ve par­tne­rys­tės svar­bą. Jis tei­gė sie­kian­tis už­ti­krin­ti, kad vi­si JK esan­tys lie­tu­viai ne­bū­tų iš­nau­do­ja­mi. K. Hy­lan­das in­for­ma­vo, kad ša­ly­je yra par­eng­tas ko­vos su šiuo­lai­ki­ne ver­gys­te įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­si­kal­tė­liams yra nu­ma­ty­ta, kad baus­mės ga­li siek­ti ir įka­li­ni­mą iki gy­vos gal­vos. O JK vers­li­nin­kai yra ra­gi­na­mi ko­vo­ti su šiuo nu­si­kal­ti­mu. Įsta­ty­me rei­ka­lau­ja­ma, kad vi­sos įmo­nės dek­la­ruo­tų, kaip vyk­do vei­ką, siek­da­mos už­ti­krin­ti, jog ne­bū­tų iš­nau­do­ja­mi žmo­nės. Be to, dau­giau fi­nan­si­nių lė­šų bu­vo skir­ta po­li­ci­jai, ko­vo­jan­čiai su šiuo­lai­ki­ne ver­go­ve.

Bri­tų ko­mi­sa­ras pri­mi­nė, kad Jung­ti­nės Tau­tos (JT) yra iš­kė­lu­sios tiks­lą pa­sau­lio mas­tu ko­vo­ti su pre­ky­ba žmo­nė­mis. Pa­sau­ly­je apie 45 mln. žmo­nių įtrauk­ti į šiuo­lai­ki­nę ver­gi­ją. „Toks di­de­lis yra šio nu­si­kal­ti­mo mas­tas“, – pa­žy­mė­jo K. Hy­lan­das.

Ma­tė par­duo­tą 16 me­tų lietuvę

Pa­sak K. Hy­lan­do, pa­gal sta­tis­ti­ką 1914 me­tais JK bu­vo 1200 lie­tu­vių, 2013-ai­siais gy­ve­no 144 tūks. „Tūks­tan­čiai lie­tu­vių lais­vai gy­ve­na, dir­ba, pri­si­de­da­mi prie mū­sų ša­lies eko­no­mi­kos, kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo, stu­di­juo­ja uni­ver­si­te­tuo­se, – sa­kė jis. – De­ja, ne vi­si gy­ve­na ir dir­ba lais­vai. Pre­ky­ba žmo­nė­mis yra nu­si­kal­ti­mas, kai pa­si­nau­do­ja­ma tais žmo­nė­mis, ku­rie at­vyks­ta į mū­sų ša­lį, ieš­ko­da­mi ge­res­nio gy­ve­ni­mo.“

K. Hy­lan­das pa­brė­žė, kad tai nė­ra mig­ra­ci­jos prob­le­ma. Žiau­rūs nu­si­kal­tė­liai iš­nau­do­ja tuos, ku­rie ieš­ko ge­res­nio gy­ve­ni­mo. Pre­kei­viai žmo­nė­mis ža­da ge­res­nį už­dar­bį. Kaip tei­gė bri­tas, per 6–8 me­tus pa­ste­bė­ta, kad į ins­ti­tu­ci­jas vis dau­giau žmo­nių krei­pia­si pa­gal­bos. O dar yra daug ne­nus­ta­ty­tų šio nu­si­kal­ti­mo au­kų.

D. Asa­na­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, kad šiuo­lai­ki­nės ver­go­vės au­kos daž­nai ne­mo­ka ang­lų kal­bos, ne­ži­no sa­vo tei­sių, bi­jo skųs­tis, kad ne­bū­tų de­por­tuo­tos. O tai ap­sun­ki­na par­ei­gū­nų dar­bą.

„Pats esu ma­tęs 16 me­tų mer­gai­tė lie­tu­vę. Ji bu­vo tie­siog die­nos me­tu par­duo­ta Oks­for­do gat­vė­je, – sa­kė ko­mi­sa­ras. – Ne­ga­li­me leis­ti, kad vyk­tų to­kie nu­si­kal­ti­mai. Vi­si esa­me at­sa­kin­gi už tai, kad bū­tų ko­vo­ja­ma su šiuo­lai­ki­ne ver­go­ve. Tam rei­ka­lin­gos ži­nios, iš­tek­liai. To­kiai ko­vai rei­kia ir dvi­ša­lės, ir dau­gia­ša­lės par­tne­rys­tės.“

K. Hy­lan­das tei­gė, pre­kei­viai gro­bia žmo­nes ir iš to tur­tė­ja. Jiems rū­pi įtrauk­ti į ver­go­vę ir iš­nau­do­ti kuo dau­giau as­me­nų. „Tu­ri­me pa­siek­ti, kad toks vers­lo mo­de­lis ne­bū­tų gy­vy­bin­gas, tu­ri­me dirb­ti kar­tu, kad pre­ky­ba žmo­nė­mis, mo­der­ni ver­go­vė bū­tų ri­zi­kin­gas ir ne­pel­nin­gas vers­las, jog iš­nau­do­ja­mi žmo­nės at­gau­tų lais­vę, – sa­kė ko­mi­sa­ras. – Ti­kiu, kad mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas tai už­ti­krins.“