Julius Panka: Tautininkai žengė didelį žingsnį atgal
Ne­par­la­men­ti­nės Tau­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ku šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me su­va­žia­vi­me iš­rink­tas vers­lo va­dy­bos kon­sul­tan­tas Užu­pio res­pub­li­kos „prem­je­ru“ pri­sis­ta­tan­tis Sa­ka­las Go­ro­dec­kis. Bu­vęs Tau­ti­nin­kų są­jun­gos va­do­vas Ju­lius Pa­nka sa­ko, jog šeš­ta­die­nį įvy­ku­sios su­va­žia­vi­mo re­zul­ta­tai reiš­kia „di­de­lį žings­nį at­gal“.

„Są­jun­gos mo­to ir de­vi­zas – tau­tos jė­ga vie­ny­bė­je, tai tiks­las pa­pras­tas – bū­ti ne skal­dan­čia, o vie­ni­jan­čia jė­ga. Bū­da­mi gry­nai tau­tiš­ka par­ti­ja, mū­sų tiks­las, kad mes po­li­ti­nių par­ti­jų spek­tre bū­tu­me lie­tu­vy­bės gy­ny­bos ir iš­lai­ky­mo fron­to smai­ga­ly-, – BNS sa­kė S.Go­ro­dec­kis. Jis iki šiol bu­vo Tau­ti­nin­kų są­jun­gos iž­di­nin­ku.

Iš vi­so par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se var­žė­si trys kan­di­da­tai – be S.Go­ro­dec­kio taip pat kan­di­da­ta­vo Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kas Ma­ri­jus Če­ka­vi­čius bei vers­li­nin­kas Pe­tras Par­ei­gis.

Į par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą bu­vo iš­kel­tas ir bu­vęs Sei­mo na­rys psi­cho­lo­gas Ge­di­mi­nas Na­vai­tis, ta­čiau su­va­žia­vi­mo me­tu jis ne­bu­vo iš­rink­tas į par­ti­jos ta­ry­bą, tad, pa­gal par­ti­jos įsta­tus, ne­bū­da­mas ta­ry­bos na­riu ne­ga­lė­jo pre­ten­duo­ti ir į par­ti­jos vai­rą.

Anot S.Go­ro­dec­kio, Tau­ti­nin­kų są­jun­gai pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų rin­ki­muo­se truk­dė tai, kad ne­ma­žai šios par­ti­jos žmo­nių la­biau orien­ta­vo­si ne į po­li­ti­nį vei­ki­mą, o kul­tū­ri­nę, vi­suo­me­ni­nę veik­lą.

„Da­lis žmo­nių bu­vo idea­lis­tai ir al­truis­tai ir jie dau­gau rū­pi­no­si, kad tau­tiš­ku­mo idea­lai, mo­ty­vai bū­tų rea­li­zuo­ti ne vien per po­li­ti­nę pri­zmę, bet per kul­tū­ri­nę, vi­suo­me­ni­nę ir ki­tą veik­lą. Ta­da gau­da­vo­si, kad tie žmo­nės tie­siog ne vien fo­ku­suo­da­vo­si po­li­ti­nei veik­lai, kaip kad ki­tų par­ti­jų veik­los yra or­ga­ni­zuo­tos“, – sa­kė S.Go­ro­dec­kis.

„Ma­nau, kad yra di­džiu­lė prob­le­ma, kad apie tau­ti­nin­kus ku­ria­mi ste­reo­ti­pai. Mū­sų tiks­las, nė­ra ko­vo­ti su sa­vo ste­reo­ti­pais, o kur­ti sa­vo stip­rią ta­pa­ty­bę, kad mus skir­tų, at­pa­žin­tų. Tu­rim to­kių (ste­reo­ti­pų), kad čia na­ciai ar dar kaž­kas, kai pa­klau­siam kon­kre­čiai, ta­da fak­tų ne­be­lie­ka“, – kal­bė­jo są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Anot jo, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga šiuo me­tu kal­ba­si su ke­liom par­ti­jom dėl ga­li­mo jun­gi­mo­si, vie­na to­kių – Bir­žų me­ro eks­par­la­men­ta­ro Val­de­ma­ro Val­kiū­no va­do­vau­ja­ma Res­pub­li­ko­nų par­ti­ja.

J.Pa­nka: ženg­tas di­de­lis žings­nis atgal

Bu­vęs Tau­ti­nin­kų są­jun­gos va­do­vas Ju­lius Pa­nka sa­ko, jog šeš­ta­die­nį įvy­ku­sios su­va­žia­vi­mo re­zul­ta­tai reiš­kia „di­de­lį žings­nį at­gal“.

„Ta­ry­bos su­dė­tis, de­ja, to­kia, Tau­ti­nin­kų są­jun­ga žen­gia di­de­lį žings­nį at­gal. Ma­nau, kad po an­tro su­va­žia­vi­mo ki­tą mė­ne­sį, ma­nau, kad tiek aš, tiek di­de­lė da­lis par­ti­jos sen­bu­vių ga­li pa­sa­ky­ti „su­die“ ši­tai par­ti­jai. Nes ten­den­ci­jos šiuo me­tu – į ta­ry­bą ne­pa­te­ko daug par­ti­jos stei­gė­jų. Ne­pa­te­kau aš, Ma­rius Kund­ro­tas, Ge­di­mi­nas Na­vai­tis ne­pa­te­ko. Tai vi­siš­kai ke­čia par­ti­jos vei­dą“, – sa­kė J.Pa­nka.

Pa­sta­ruo­sius me­tus Tau­ti­nin­kų są­jun­gai va­do­va­vo Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Aud­rius Ru­dys.

Pra­ėju­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se tau­ti­nin­kai da­ly­va­vo koa­li­ci­jo­je su „Jau­ną­ja Lie­tu­va“ ir su­rin­ko 0,54 proc. rin­kė­jų bal­sų.