Jubiliejinės iškilmės – be premijos teikimo ceremonijos
Iš­kil­min­gais po­sė­džiais, ka­rių par­adais, par­odo­mis, su­si­ti­ki­mais, kon­cer­tais bus pa­mi­nė­tas Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mo 25-me­tis. Ju­bi­lie­ji­nė­se iš­kil­mė­se iš­kil­min­ga Lais­vės pre­mi­jos tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja ne­nu­ma­ty­ta.

Pir­ma­sis iš be­veik po­rą sa­vai­čių truk­sian­čių ren­gi­nių vyks jau ket­vir­ta­die­nį. Į edu­ka­ci­nę kon­fe­ren­ci­ją „Sau­sio 13-oji. Ko ga­li­me pa­si­mo­ky­ti?“ Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos sa­lė­je pa­kvies Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio ka­ro aka­de­mi­jos ka­riū­nai. Jau šeš­tą kar­tą Aka­de­mi­jos III kur­so ka­riū­nams bus su­teik­ta ga­li­my­bė pri­im­ti sa­va­ran­kiš­ką spren­di­mą dėl Sei­mo rū­mų komp­lek­so gy­ny­bos ir taip for­muo­ti sa­vo po­žiū­rį bei su­pra­ti­mą apie tai, kuo ga­li bū­ti nau­din­ga dra­ma­tiš­kų 1991 me­tų įvy­kių pa­tir­tis bū­si­miems ka­ri­nin­kams. Ren­gi­nio me­tu ka­riū­nai pri­sta­tys pa­čių par­eng­tus Sei­mo rū­mų gy­ny­bos pla­nus, iš­klau­sys bu­vu­sių par­la­men­to gy­nė­jų, sa­vo va­do­vų ko­men­ta­rus.

Šeš­ta­die­nį, sau­sio 9ą­ją, vyks tra­di­ci­nis XXV pa­gar­bos bė­gi­mas „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“. Spor­ti­nin­kai ir mė­gė­jai bėgs nuo sos­ti­nės An­ta­kal­nio ka­pi­nių iki Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to. Sau­sio 12-ąją, an­tra­die­nį, Sei­mo Vi­tra­žo ga­le­ri­jo­je nu­ma­to­ma ati­deng­ti at­mi­ni­mo len­te­lę, skir­tą 1991 me­tų pri­sie­ku­siems gy­nė­jams at­min­ti. Ta pro­ga par­la­men­to rū­muo­se vyks iš­kil­min­ga lais­vės gy­nė­jų ri­kiuo­tė. Vi­dur­die­nį Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­te ren­gia­mas nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo so­vie­tų ag­re­si­jos su­si­ti­ki­mas. An­tra­die­nio va­ka­rą at­mi­ni­mo lau­žai su­lieps­nos prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to, Na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­to bei Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je. Va­ka­re šv. Jo­nų baž­ny­čio­je ren­gia­mas kon­cer­tas „In me­mo­riam“. Tą pa­tį va­ka­rą tra­di­ci­nis Lais­vės gy­nė­jų su­si­ti­ki­mas nu­ma­ty­tas Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je.

Sau­sio 13-osios ry­tą vyks pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, mo­kyk­lo­se, prie ki­ke­vie­no lan­go bus už­de­ga­mos žva­ku­tės. 10 va­lan­dą is­to­ri­nė­je Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to sa­lė­je vyks iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas. Ta­čiau ki­taip nei pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus, po­sė­dy­je ne­bus Lais­vės pre­mi­jos tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jos. Kaip jau ne kar­tą ra­šy­ta, Sei­mas at­si­sa­kė pri­tar­ti, kad šie­met šis ap­do­va­no­ji­mas bū­tų skir­tas Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo sei­mo pir­mi­nin­kui Vy­tau­tui Lands­ber­giui. Lais­vės pre­mi­ja tra­di­ciš­kai bū­da­vo tei­kia­ma mi­nint Sau­sio 13-osios su­kak­tį. Pri­min­si­me, kad pir­mo­ji Lais­vės pre­mi­ja bu­vo skir­ta Ru­si­jos ko­vo­to­jui už lais­vę, žmo­gaus tei­ses ir de­mo­kra­ti­ją Ser­ge­jui Ko­va­lio­vui, an­tro­ji – Lie­tu­vos lais­vės ly­gos įkū­rė­jui po­li­ti­niam ka­li­niui An­ta­nui Ter­lec­kui, tre­čio­ji – pog­rin­di­nės spau­dos lei­di­nio „ Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­kos“ stei­gė­jui, ar­ki­vys­ku­pui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui. Ket­vir­to­ji pre­mi­ja per­nai įteik­ta Len­ki­jos di­si­den­tui, dien­raš­čio „Ga­ze­ta Wy­borc­za“ vy­riau­sia­jam re­dak­to­riui Ada­mui Mich­ni­kui. Po iš­kil­min­go mi­nė­ji­mo Sei­me Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je bus pa­kel­ta vals­ty­bi­nė vė­lia­va. Vė­liau bus su­reng­tas iš­kil­min­gas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės gar­bės sar­gy­bos kuo­pos par­adas. Ren­gi­nio da­ly­viai žy­giuos nuo Sei­mo rū­mų iki Ka­ted­ros aikš­tės. 13 val. 30 min. Sau­sio 13-osios au­kos bus pa­gerb­tos An­ta­kal­nio ka­pi­nė­se.

Po pie­tų nu­ma­ty­tas Sei­mo va­do­vy­bės ir Vy­riau­sy­bės na­rių su­si­ti­ki­mas su žu­vu­sių­jų ar­ti­mai­siais ir nu­ken­tė­ju­siai­siais nuo so­vie­tų ag­re­si­jos 1991 me­tais. Va­ka­re bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je. Pa­gar­ba Lais­vės gy­nė­jams taip pat bus ati­duo­ta Aly­taus, Kau­no, Kė­dai­nių, Ma­ri­jam­po­lės, Ro­kiš­kio, Vil­niaus ka­pi­nė­se.

Lais­vės gy­ni­mo 25-me­čio ren­gi­nių tą­sa – sek­ma­die­nį, sau­sio 17-ąją, vyk­sian­tis Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų įkū­ri­mo 25-ečio mi­nė­ji­mas. Nu­ma­ty­ta iš­kil­min­ga ri­kiuo­tė,ei­ty­nės, ki­ti ren­gi­niai.