JT Saugumo Taryboje Lietuva didžiausią dėmesį skyrė Ukrainai
Na­rys­tę Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je įpu­sė­ju­si Lie­tu­va 2014 me­tais di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė konf­lik­to su­re­gu­lia­vi­mui Ukrai­no­je, tei­sės vir­še­ny­bės už­ti­kri­ni­mui, ci­vi­lių ap­sau­gai gink­luo­tuo­se konf­lik­tuo­se, JT ir Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mui bei tin­ka­mam Sau­gu­mo Ta­ry­bos spren­di­mų dėl sank­ci­jų įgy­ven­di­ni­mui, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Kaip pa­žy­mi­ma pra­ne­ši­me, pa­dė­ties Kry­me ir Ukrai­no­je klau­si­mas į Sau­gu­mo Ta­ry­bos dar­bot­var­kę įtrauk­tas Lie­tu­vos pa­stan­go­mis. Nuo va­sa­rio mė­ne­sio Lie­tu­va ini­ci­ja­vo 8 Sau­gu­mo Ta­ry­bos po­sė­džius si­tua­ci­jai Ukrai­no­je ap­tar­ti, iš vi­so šis klau­si­mas ap­tar­tas jau 26 kar­tus. Lie­tu­va taip pat nuo­lat ke­lia žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų Ru­si­jos oku­puo­ta­me Kry­me klau­si­mą; ba­lan­dį su­ren­gė ne­for­ma­lią Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rių dis­ku­si­ją su Kry­mo to­to­rių at­sto­vu ir Kry­mo žur­na­lis­te, gruo­dį – aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ją su Ukrai­nos ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais.

Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je Lie­tu­va taip pat nuo­lat ke­lia at­sa­ko­my­bės už ka­ro nu­si­kal­ti­mus ir nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui, ne­tei­sė­tos pre­ky­bos gink­lais, tarp­tau­ti­nės hu­ma­ni­ta­ri­nės tei­sės pa­žei­di­mų, sek­sua­li­nio smur­to, mo­te­rų ir vai­kų ap­sau­gos konf­lik­tuo­se klau­si­mus, tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Gruo­džio mė­ne­sį drau­ge su ki­to­mis Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rė­mis Lie­tu­va pa­sie­kė, kad į Sau­gu­mo Ta­ry­bos dar­bot­var­kę bū­tų įtrauk­tas žmo­gaus tei­sių pa­dė­ties Šiau­rės Ko­rė­jo­je klau­si­mas.

Lie­tu­vos ini­cia­ty­va Sau­gu­mo Ta­ry­ba va­sa­rio mė­ne­sį pir­mą kar­tą pri­ėmė do­ku­men­tą, įtvir­ti­nan­tį Eu­ro­pos Są­jun­gos, kaip stra­te­gi­nės JT par­tne­rės, sta­tu­są. Lie­tu­va taip pat va­do­va­vo de­ry­boms dėl Sau­gu­mo Ta­ry­bos do­ku­men­to tei­sės vir­še­ny­bės sri­ty­je ir re­zo­liu­ci­jos dėl Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos.

Kaip sank­ci­jų ko­mi­te­tų Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­kai ir Je­me­nui pir­mi­nin­kė, Lie­tu­va pri­si­dė­jo ge­rin­da­ma Sau­gu­mo Ta­ry­bos sank­ci­jų įgy­ven­di­ni­mo efek­ty­vu­mą bei ska­tin­da­ma skir­tin­gų sank­ci­jų ko­mi­te­tų bend­ra­dar­bia­vi­mą, tei­gia­ma pra­ne­ši­me. Siek­da­ma už­ti­krin­ti sank­ci­jų ko­mi­te­tų veik­los skaid­ru­mą, Lie­tu­va ren­gė vie­šus ko­mi­te­tų veik­los pri­sta­ty­mus, ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se kvie­tė da­ly­vau­ti re­gio­no vals­ty­bes. Pir­mi­nin­kau­da­ma Ko­vos su te­ro­riz­mu ko­mi­te­tui, Lie­tu­va pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­rė at­sa­kui į už­sie­nio ko­vo­to­jų-te­ro­ris­tų, smur­ti­nio ra­di­ka­liz­mo, gro­bi­mų dėl iš­pir­kos ke­lia­mas ir ki­tas au­gan­čias grės­mes.

2015-ai­siais – an­trai­siais Lie­tu­vos ka­den­ci­jos Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je me­tais – už tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo pa­lai­ky­mą at­sa­kin­gos svar­biau­sios JT ins­ti­tu­ci­jos lauks iš­šū­kiai Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, Ukrai­no­je, Pie­tų Su­da­ne, Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je. Lie­tu­va to­liau skirs dė­me­sį tei­sės vir­še­ny­bės ir žmo­gaus tei­sių stip­ri­ni­mui, ko­vai su ne­tei­sė­ta pre­ky­ba gink­lais, žur­na­lis­tų sau­gu­mui ir konf­lik­tų pre­ven­ci­jai, pa­žy­mi­ma pra­ne­ši­me.

2015 me­tų ge­gu­žę Lie­tu­va an­trą kar­tą pir­mi­nin­kaus Sau­gu­mo Ta­ry­bai. Lie­tu­va ne­nuo­la­ti­ne Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re iš­rink­ta 2014–2015 me­tų lai­ko­tar­piui. 2015 me­tais Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je bus šios ša­lys: An­go­la, Ča­das, Či­lė, Is­pa­ni­ja, Jor­da­ni­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, JAV, Ki­ni­ja, Lie­tu­va, Ma­lai­zi­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja, Ni­ge­ri­ja, Pra­ncū­zi­ja, Ru­si­ja, Ve­ne­sue­la.