JT giria Lietuvos pažangą, sudarant sąlygas prieglobsčio prašytojų vaikams
Jung­ti­nių Tau­tų pa­bė­gė­lių agen­tū­ra gi­ria Lie­tu­vos žings­nius, su­da­rant ge­res­nes są­ly­gas pa­bė­gė­lių pra­šy­to­jų vai­kams. Šią sa­vai­tę pa­skelb­to­je at­as­kai­to­je at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad Lie­tu­vo­je ir dar vie­nuo­li­ko­je ša­lių pa­da­ry­ta pa­žan­ga, at­si­sa­kant vai­kų su­lai­ky­mo pra­kti­kos.

„Lie­tu­vo­je at­si­sa­ky­ta prie­globs­čio pra­šy­to­jų vai­kų (iki 18 me­tų) su­lai­ky­mo pra­kti­kos, šei­mos su vai­kais ne­su­lai­ko­mos dėl pa­si­kei­tu­sios teis­mi­nės pra­kti­kos, taip pat vis daž­niau pa­žei­džia­miems as­me­nims tai­ko­mos al­ter­na­ty­vios su­lai­ky­mui prie­mo­nės, pa­vyz­džiui, ap­gy­ven­di­ni­mas, o Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­me su­lai­ky­mo tai­ky­mui bu­vo įtvir­tin­ti pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai“, – BNS sa­kė Re­na­ta Ku­leš, at­sto­vau­jan­ti JT pa­bė­gė­lių agen­tū­rai Lie­tu­vo­je.

Stra­te­gi­ja „Ne tik su­lai­ky­mas“ pra­dė­ta įgy­ven­din­ti prieš dve­jus me­tus. Bend­ra­dar­biau­jant su vals­ty­bi­nė­mis ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jo­mis ji pra­dė­ta vyk­dy­ti Ka­na­do­je, Veng­ri­jo­je, In­do­ne­zi­jo­je, Iz­rae­ly­je, Lie­tu­vo­je, Ma­lai­zi­jo­je, Mal­to­je, Mek­si­ko­je, Tai­lan­de, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ir Zam­bi­jo­je.

Šios 12 ša­lių bu­vo pa­si­rink­tos pa­gal tam ti­krus kri­te­ri­jus: re­gio­ni­nė ir te­mi­nė įvai­ro­vė, prob­le­mos mas­tas ir svar­ba, nu­ma­to­ma pa­žan­ga per pra­di­nį stra­te­gi­jos vyk­dy­mo lai­ko­tar­pį. Vi­so­se 12 ša­lių bu­vo par­eng­ti na­cio­na­li­niai veiks­mų pla­nai, ku­rie tu­rė­jo pa­dė­ti įgy­ven­din­ti stra­te­gi­ją ir pri­si­dė­ti prie po­ky­čių.