Jono Basanavičiaus paminklas palauks dar 100 metų?
Gal­būt 2018 me­tų va­sa­rio 16 die­ną mi­nint Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Vil­niu­je dr. Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui skir­tas pa­mink­las dar ne­sto­vės. Svar­bu, kad skulp­tū­ra ne­bū­tų gė­da dėl že­mos me­ni­nės ver­tės. Taip pat svar­bu, jog idė­ja ne­bū­tų vi­sai pa­mirš­ta.

Vil­niaus ro­tu­šės Ka­me­ri­nė­je sa­lė­je iki va­sa­rio 16 die­nos vei­kia pa­mink­lo ir aikš­tės dr. J. Ba­sa­na­vi­čiui idė­jų kon­kur­so par­oda. Su­kur­ti pa­mink­lą ir su­tvar­ky­ti aikš­tę nu­spren­dė ban­dy­ti 16 skulp­to­rių ir ar­chi­tek­tų pa­jė­gos – tiek dar­bų pa­teik­ta sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me vie­ša­ja­me kon­kur­se. Nors ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja at­rin­ko ge­riau­sius dar­bus, jos pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius pri­pa­ži­no, kad nė vie­no jų ne­ma­to sos­ti­nė­je.

Ar de­rė­tų rea­li­zuo­ti dar­bą, pri­pa­žin­tą ge­riau­siu?

Dėl to vie­šo­je erd­vė­je ne­rims­ta dis­ku­si­jos. Ko­mi­si­jo­je da­ly­va­vęs Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) Vil­niaus sky­riaus va­do­vas Vi­tas Kar­čiaus­kas LŽ sa­kė, kad rei­kė­tų at­si­dus­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui, ne­ma­tan­čiam nė vie­no iš kon­kur­sui pa­teik­tų dar­bų, įgy­ven­din­to Vil­niu­je.

„Iš 16 dar­bų į pa­vel­do­sau­gi­nius rei­ka­la­vi­mus ir si­tua­ci­ją mi­ni­ma­liai at­siž­velg­ta tik pen­kiuo­se. Po il­gų dis­ku­si­jų pa­vy­ko dar šeš­tą ras­ti, – pa­vel­do­sau­gos as­pek­tu ko­men­ta­vo V. Kar­čiaus­kas. – Ne­kal­bu apie pa­čią skulp­tū­rą, bet apie tai, kaip ga­li­ma bū­tų įreng­ti – rei­kia dar la­bai daug dar­bo. Nė­ra nei vie­no pro­jek­to, ku­rį da­bar ga­li­ma bū­tų rea­li­zuo­ti. Jei iš es­mės ga­li­ma bū­tų pa­keis­ti tiek pa­siū­ly­mus dėl aikš­tės, tiek dėl skulp­tū­ros, su kai ku­rių au­to­rių dar­bais gal ir ga­li­ma siek­ti re­zul­ta­to.“

Ar bū­ti­na su­spė­ti per me­tus?

„Pir­miau­sia ma­nau, kad ne­rei­kė­tų sku­bė­ti. Ne kar­tą apie tai sa­kiau, – pa­žy­mė­jo V. Kar­čiaus­kas. – Net ren­giant są­ly­gas sa­vi­val­dy­bė­je, ak­cen­ta­vo­me, nė­ra jo­kių šan­sų su­spė­ti iki 2018 me­tų va­sa­rio 16 die­nos.“

Tad maž­daug per me­tus – tiek li­ko iki Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio – pa­siek­ti, kad sto­vė­tų pa­mink­las dr. J. Ba­sa­na­vi­čiui, ne­gy­ve­ni­miš­ka. „Vien tik pa­ju­di­nus že­mę to­je vie­to­je, tai jau bu­vo pa­da­ry­ta gruo­džio mė­ne­sį, at­si­vė­rė rū­siai. Be jo­kių su­de­ri­ni­mų, be jo­kių kon­ser­va­vi­mo dar­bų jie bu­vo už­pil­ti. Čia jau nu­si­žen­gi­mas, – de­ta­li­za­vo V. Kar­čiaus­kas. – Tai­gi no­rint ką nors sta­ty­ti, tek­tų kon­ser­vuo­ti ten esan­čius rū­sius. Tai ir­gi užim­tų lai­ko. Sku­bė­ti, vers­tis per gal­vą, da­ry­ti pro­gi­nius da­ly­kus ne­ver­ta. Į vi­są prob­le­mą rei­kia žiū­rė­ti sis­te­miš­kai.“ Be to, jis siū­ly­tų dar kar­tą rim­tai pa­dis­ku­tuo­ti, ku­ri Vil­niaus vie­ta tik­tų to­kiam pa­mink­lui.

Dr. doc. Ra­mu­tės Rach­le­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, to­kia pro­ga, kaip Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tis, ga­li bū­ti mi­ni­ma il­ges­nį lai­ko­tar­pį, net ko­kius tre­jus me­tus. Ji tei­gė, kad pa­na­šiai spren­džia­ma ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se – Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. O per tą lai­ką, kol vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, ga­li­ma be sku­bė­ji­mo su­kur­ti ir Vil­niu­je pa­sta­ty­ti ge­rą pa­mink­lą J. Ba­sa­na­vi­čiui. „Ge­rai, pa­sta­ty­si­me, tar­ki­me, 2019 me­tais. Ne­ga­li­ma sku­bė­ti, lyg tai bū­tų vie­na­die­nės ak­ci­jos“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Rach­le­vi­čiū­tė. Ki­ta ver­tus, ji siū­lė at­kreip­ti dė­me­sį, kad, ati­de­dant to­kio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą, ga­liau­siai ne­bū­tų aps­kri­tai jo at­si­sa­ky­ta.

Vil­niaus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Pa­luc­kas ma­no pa­na­šiai: „Gal ir lo­giš­ka ne­sku­bė­ti. Pa­žiū­rė­si­me, koks at­ran­kos ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mas, ko­kie kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai. Ati­tin­ka­mai dis­ku­tuo­si­me. Įver­tin­si­me ir me­no­ty­ri­nin­kų, dai­lės is­to­ri­kų bei ki­tų par­eikš­tą ko­lek­ty­vi­nę ir in­di­vi­dua­lią kri­ti­ką. Ta­da sprę­si­me. Šis kon­kur­so eta­pas bai­gė­si. O ar bus rea­li­zuo­ja­ma ku­ri nors iš ge­riau­siai įver­tin­tų idė­jų, bus spren­džia­ma an­tra­me eta­pe.“

Gal reng­ti nau­ją kon­kur­są?

„Tai pa­mink­las – Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio ju­bi­lie­jui. Ne­ga­li­ma for­suo­ti. Tai lie­ka vi­siems lai­kams, is­to­ri­jai“, – sa­kė R. Rach­le­vi­čiū­tė, Tarp­tau­ti­nės dai­lės kri­ti­kų aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sek­ci­jos pir­mi­nin­kė. Ji siū­lė ge­rai pa­gal­vo­ti, ar ver­ta rea­li­zuo­ti ku­rį nors iš ko­mi­si­jos at­rink­tų dar­bų.

G. Pa­luc­kas ne­at­me­tė, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ga­li pri­im­ti spren­di­mą aps­kri­tai ne­įgy­ven­din­ti nei vie­no šio kon­kur­so dar­bo. „Tai reikš­tų, kad bū­tų dar vie­nas kon­kur­sas. Gal kiek ki­to­kios for­mos – ne­be at­vi­ras, bet, sa­ky­ki­me, kvie­čiant da­ly­vau­ti iš­skir­ti­nius skulp­to­rius, – svars­tė vi­ce­me­ras. – Bu­vo de­da­mos vi­sos pa­stan­gos, jog įvyk­tų de­mo­kra­tiš­kas, at­vi­ras ir skaid­rus kon­kur­sas, kad ga­lė­tų da­ly­vau­ti vi­si skulp­to­riai, ku­rie no­ri. Ska­ti­nant da­ly­vau­ti spe­cia­liai bu­vo su­kur­tas pri­zi­nis fon­das pen­kiems, o ne trims dar­bams, kaip pa­pras­tai. Ta­čiau kon­kur­sas nė­ra sa­vi­tiks­lis. Vi­suo­me­nei ne­mie­lo J. Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga nie­kas ne­si­ruo­šia sta­ty­ti.“

Ne iki ga­lo su­si­kal­ba?

G. Pa­luc­kas at­sklei­dė, kad šiuo me­tu vie­ni kri­ti­kuo­ja, ki­ti prieš­in­gai – siū­lo ne­pa­si­duo­ti spau­di­mui. Spren­di­mai, pa­ti­ki­no jis, bus pri­ima­mi vė­liau, at­siž­vel­gus į ver­ti­ni­mus ir nuo­mo­nes.

R. Rach­le­vi­čiū­tė ma­no, kad nuo pat pra­džių bu­vo da­ro­ma ne vi­sai ne­tei­sin­gai. „Pa­mink­lo pro­jek­to są­ly­gas tu­rė­tų for­muo­ti eks­per­tai, įsi­gi­li­nę į pa­dė­tį. Ta­čiau, kaip iš­siaiš­ki­no­me, tai da­rė sa­vi­val­dy­bės Ūkio eksp­loa­ta­ci­jos sky­rius.“ Ji taip pat ma­no, kad į kon­kur­so dar­bų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją de­rė­jo įtrauk­ti au­to­rius, tu­rin­čius to­kių pa­mink­lų kū­ri­mo ir sta­ty­mo pa­tir­ties, taip pat dai­lė­ty­ri­nin­kus.

V. Kar­čiaus­kas LRT ra­di­jui yra sa­kęs, jog ko­mi­si­jos at­rink­ta­me pen­ke­tu­ke yra trys mo­der­nūs dar­bai, bet ko­kie – ne­atsk­lei­dė. Jis ste­bė­jo­si, kad eks­per­tų spren­di­mas pri­im­tas dau­giau kaip prieš dvi sa­vai­tes, o Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė re­zul­ta­tų vis dar ne­skel­bia.

Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius tuo me­tu BNS tvir­ti­no: „Ne­si­ruo­šiu nė kiek kves­tio­nuo­ti eks­per­tų nuo­mo­nės ir ti­kiuo­si, kad yra iš­rink­ta to­kia skulp­tū­ra tarp la­bai įvai­raus me­ni­nio ly­gio skulp­tū­rų, ku­rią pa­to­bu­li­nus, bū­tų ga­li­ma rea­li­zuo­ti.“

Ne­pa­kan­ka­mas ar­ba že­mas me­ni­nis ly­gis?

„Kai pir­mą kar­tą per­žiū­rė­ję dar­bus su­sė­do­me svars­ty­ti, pir­miau­sia pa­klau­siau, ar aps­kri­tai įma­no­ma tai ver­tin­ti, – pri­si­mi­nė ko­mi­si­jos na­rys V. Kar­čiaus­kas. – Pir­mas ma­no įspū­dis bu­vo – nė­ra ką ver­tin­ti. Po to jau gi­li­nan­tis į kiek­vie­ną dar­bą, pa­gal ku­rį bu­vo ma­ty­ti, kad įdė­ta kaž­kiek pa­stan­gų, ga­liau­siai pa­vy­ko su­dė­lio­ti pen­kis iš 16. Apie ki­tus nė ne­kal­ba­me.“

Kai dr. J. Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lui skir­ti kon­kur­si­niai dar­bai bu­vo vie­šai pri­sta­ty­ti vi­suo­me­nei Vil­niaus ro­tu­šė­je, po so­cia­li­nius tink­lus pa­skli­do jiems skir­ti me­mai. Bu­vo skel­bia­ma daug iro­niš­kų ko­men­ta­rų. Kon­kur­si­niai pro­jek­tai daž­niau ver­ti­na­mi pa­šai­piai ir kri­tiš­kai, ne­gu pa­lan­kiai.

Dai­lės kri­ti­kę ir is­to­ri­kę R. Rach­le­vi­čiū­tę par­odo­je pa­ma­ty­tas bend­ras vaiz­das su­krė­tė. „Že­mas me­ni­nis ly­gis, – api­bū­di­no ji. – Spren­di­mai tra­fa­re­ti­niai, tar­ki­me, sė­di fo­te­ly­je, ant so­fos ar­ba sos­te. Nė­ra por­tre­ti­nio pa­na­šu­mo.“

G. Pa­luc­kas LRT ra­di­jui api­bū­di­no sa­vo reak­ci­ją, pa­ma­čius kon­kur­sui pa­teik­tus kū­ri­nius: „Sub­jek­ty­viai ver­ti­nant kai ku­riuos es­ki­zus, idė­jas, ma­no reak­ci­ja bu­vo pa­na­ši, kaip ir vi­suo­me­nės. Dau­giau­sia dė­me­sio su­lau­kė to­kie dar­bai, kaip J. Ba­sa­na­vi­čius su šluo­ta, J. Ba­sa­na­va­čius – hips­te­ris, J. Ba­sa­na­vi­čius (tar­si) nu­žen­gęs iš iko­nos „bo­žen­ka“, at­leis­ki­te už iš­si­reiš­ki­mą. Bu­vo to­kių „į­do­mių“ dar­bų, bet tam su­for­muo­ta žiu­ri ko­mi­si­ja, kad iš pa­teik­tų dar­bų iš­rink­tų ge­riau­sią.“

„Ge­rai, kad Vil­niaus mies­tas sky­rė vie­ną sa­kra­liau­sių erd­vių J. Ba­sa­na­vi­čiaus at­mi­ni­mui ir pa­skel­bė pa­mink­lo kon­kur­są. Blo­gai, kad Vil­nius kol kas ne­su­lau­kė iš­ties stip­rių kū­ry­bi­nių idė­jų ir me­ni­nių spren­di­mų. Nė­ra blo­gai, kad da­lis kon­kur­so da­ly­vių ne­sto­ko­ja kan­džios iro­ni­jos ir au­toi­ro­ni­jos, šai­po­si iš pa­čios kon­kur­so idė­jos. Blo­gai, kad iro­ni­ja tam­pa ryš­kiau­sia šio kon­kur­so žy­me. Ge­rai, kad kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai su­ti­ko va­do­vau­ti skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius. Blo­gai, kad va­do­va­vi­mą ko­mi­si­jai vie­šu­mo­je tar­si mė­gi­na pe­rim­ti Vil­niaus me­ras“, – kas ge­rai ir blo­gai so­cia­li­nia­me tink­le ko­men­ta­vo kul­tū­ros is­to­ri­jos ty­ri­nė­to­jas Da­rius Kuo­lys.

Me­no kū­rė­jų ir kri­ti­kų or­ga­ni­za­ci­jos iš­pla­ti­no vie­šą par­eiš­ki­mą, ku­ria­me iš­sa­kė nuo­mo­nę dėl pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui kon­kur­so re­zul­ta­tų. Par­eiš­ki­me iš­sa­ko­ma nuo­mo­nė, kad me­ni­niu po­žiū­riu kon­kur­sas ne­pa­vy­ko: „Vil­niaus ro­tu­šės Ka­me­ri­nė­je sa­lė­je vyks­ta kon­kur­so, skir­to pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui Vil­niu­je, pro­jek­tų par­oda. Me­no eks­per­tų or­ga­ni­za­ci­jos – Tarp­tau­ti­nės dai­lės kri­ti­kų aso­cia­ci­jos Lie­tu­vos sek­ci­ja, Lie­tu­vos dai­lės is­to­ri­kų drau­gi­ja, Lie­tu­vos tarp­dis­cip­li­ni­nio me­no kū­rė­jų są­jun­ga, Mo­der­naus me­no cen­tras – kvie­čia J. Ba­sa­na­vi­čiaus įam­ži­ni­mo kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius ir žiu­ri pri­pa­žin­ti, kad me­ni­niu po­žiū­riu kon­kur­sas ne­pa­vy­ko. Siū­lo­me ne­skir­ti jo­kios pre­mi­jos, nes 2017 me­tų iki va­sa­rio 16 die­nos vie­šai ver­ti­ni­mui pri­sta­ty­ti dar­bai yra ne­pa­kan­ka­mo ar­ba že­mo me­ni­nio ly­gio ir tin­ka­mai ne­įp­ras­mi­na pa­triar­cho as­me­ny­bės bei veik­los. Kai ku­rių pa­teik­tų­jų pro­jek­tų rea­li­za­vi­mas – tap­tų vei­kiau J. Ba­sa­na­vi­čiaus at­mi­ni­mo pa­nie­ki­ni­mu, o ne įam­ži­ni­mu. Ma­no­me, kad pro­jek­tai ne­pa­tei­si­na vi­suo­me­nės lū­kes­čių, o me­no spe­cia­lis­tams ke­lia di­de­lį su­si­rū­pi­ni­mą, to­dėl re­ko­men­duo­ja­me ieš­ko­ti bū­dų pri­trauk­ti dau­giau kū­rė­jų, kad bū­tų pa­siek­tas Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės iš­si­kel­tas tiks­las.“

Vi­si no­rin­tie­ji pa­ma­ty­ti pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui ir aikš­tės su­tvar­ky­mo idė­jų kon­kur­so par­odą, dar ga­li tai pa­da­ry­ti, iki va­sa­rio 16 die­nos ap­si­lan­ky­da­mi Vil­niaus ro­tu­šės Ka­me­ri­nė­je sa­lė­je, esan­čio­je an­tra­me aukš­te.

Es­te­tiš­kai su­tvar­ky­ti sos­ti­nės aikš­tę ir iš­kil­min­gai ati­deng­ti skulp­tū­rą dr. J. Ba­sa­na­vi­čiaus no­rė­ta iki 167-ųjų gi­mi­mo me­ti­nių 2018 me­tais. Mi­nė­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, Vil­nius ti­kė­jo­si su­kvies­ti vi­sus su­si­bur­ti ap­link pa­mink­lą tau­tos pa­triar­chui su­tvar­ky­to­je aikš­tė­je prieš­ais Fil­har­mo­ni­ją, ku­rio­je 1905 me­tais bu­vo su­šauk­tas Di­dy­sis Vil­niaus sei­mas.

Kon­kur­so lai­mė­to­jams bu­vo nu­ma­ty­tos pre­mi­jos: už pir­mą vie­tą lai­mė­to­jui ke­tin­ta skir­ti 5 tūkst. eu­rų, an­tro­sios – 4 tūkst., tre­čio­sios – 3 tūkst. eu­rų. Dvi pa­ska­ti­na­mo­sios pre­mi­jos – po 2,5 tūkst. eu­rų ati­tek­tų užė­mu­siems ket­vir­tą ir penk­tą vie­tas.