Jonavos rajone prasideda kariuomenės žvalgų pratybos
Pir­ma­die­nį Gai­žiū­nų po­li­go­ne Jo­na­vos ra­jo­ne pra­si­de­da sau­su­mos pa­jė­gų žval­gy­bos pa­da­li­nių ko­lek­ty­vi­nių įgū­džių pra­ty­bos „Žval­go pė­da 2015“.

Jos vyks pen­kias die­nas Gai­žiū­nų po­li­go­ne, Jo­na­vos, Kai­šia­do­rių ir Kė­dai­nių ra­jo­nuo­se. Žval­gai mo­ky­sis vyk­dy­ti mo­bi­lios žval­gy­bos už­duo­tis sky­riaus su­dė­ty­je. Ka­riai da­lin­sis pra­ty­bo­se ir kur­suo­se Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je įgy­to­mis ži­nio­mis, taip pat tarp­tau­ti­nių mi­si­jų me­tu su­kaup­ta pa­tir­ti­mi.

Šio­se pra­ty­bo­se da­ly­vaus žval­gai iš Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“, Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­no, Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no, Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­no ir Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no, taip pat žval­gai iš Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų rink­ti­nių.

Iš vi­so pra­ty­bo­se „Žval­go pė­da 2015“ da­ly­vaus apie 200 ka­rių iš Sau­su­mos pa­jė­gų pa­da­li­nių, pra­ne­šė ka­riuo­me­nė.

Šios pra­ty­bos yra pir­mos to­kio po­bū­džio tik sau­su­mos pa­jė­gų žval­gy­bos pa­da­li­niams or­ga­ni­zuo­ja­mos pra­ty­bos. Iki šiol žval­gai in­di­vi­dua­lius įgū­džius at­nau­jin­da­vo da­ly­vau­da­mi kas­me­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Žval­go akis“. At­ei­ty­je nu­ma­ty­ta or­ga­ni­zuo­ti kas­me­ti­nes žval­gy­bos pa­da­li­nių ver­ti­ni­mo pra­ty­bas, ku­rio­se bū­tų įver­ti­na­mi žval­gų in­di­vi­dua­lūs ir ko­lek­ty­vi­niai įgū­džiai.