Jonavos mero rinkimuose prireiks antrojo turo
Jo­na­vos me­ro rin­ki­muo­se bus ren­gia­mas an­tra­sis tu­ras, nors pir­mą­jį bal­sa­vi­mą sek­ma­die­nį už­ti­krin­tai lai­mė­jo so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas Eu­ge­ni­jus Sa­bu­tis, ro­do sek­ma­die­nio va­ka­rą Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos skel­bia­mi ne­ga­lu­ti­niai duo­me­nys.

Su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus vi­so­se 26-io­se apy­lin­kė­se, E.Sa­bu­tis su­rin­ko 61,32 proc. bal­sų. Kad lai­mė­tų jau pir­ma­ja­me tu­re, kan­di­da­tas tu­rė­jo su­rink­ti dau­giau nei 50 proc. bal­sų, jei­gu rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ne ma­žiau kaip 40 proc. į apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų.

Ka­dan­gi rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ma­žiau kaip 40 proc., iš­rink­tu lai­ko­mas tas kan­di­da­tas, ku­ris ga­vo dau­giau­siai bal­sų, bet ne ma­žiau kaip penk­ta­da­lį vi­sų į tos rin­ki­mų apy­gar­dos rin­kė­jų są­ra­šus įra­šy­tų rin­kė­jų bal­sų.

E.Sa­bu­tis su­rin­ko 5407 bal­sus, o rin­kė­jų są­ra­še bu­vo įra­šy­ti 33 322 žmo­nės, to­dėl Jo­na­vo­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mas an­tra­sis rin­ki­mų tu­ras.

An­tras rin­ki­muo­se li­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tas Re­mi­gi­jus Osaus­kas su 16,02 proc. bal­sų.

Rin­ki­mų ak­ty­vu­mas Jo­na­vo­je sie­kė 26,69 proc. Rin­ki­mai čia vy­ko, per­nai bu­vu­siam me­rui so­cial­de­mo­kra­tui Min­dau­gui Sin­ke­vi­čiui ta­pus ūkio mi­nis­tru.