JK ambasadorė: staigių pokyčių lietuviams Britanijoje nebus
Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei nu­spren­dus pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, ša­lies am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je tei­gia, kad stai­gių po­ky­čių lie­tu­viams Bri­ta­ni­jo­je ne­bus. Pa­sak Clai­re Law­ren­ce, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­ras Da­vi­das Ca­me­ro­nas penk­ta­die­nį aiš­kiai par­eiš­kė, kad im­ig­ran­tams są­ly­gos ar­ti­miau­siu me­tu ne­si­keis.

„Pir­miau­sia, mi­nis­tras pir­mi­nin­kas šį­ryt la­bai aiš­kiai pa­sa­kė, kad no­rė­tų nu­ra­min­ti Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čius Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čius, kad ne­bus jo­kių sku­bių pa­si­kei­ti­mų jų pa­dė­ty­je, tad vi­siems lie­tu­viams, gy­ve­nan­tiems JK, ne­bus jo­kių stai­gių po­ky­čių“, – BNS sa­kė C.Law­ren­ce.

Ji ti­ki­no, kad Lie­tu­va ir Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir to­liau iš­liks par­tne­rė­mis.

Ket­vir­ta­die­nė be­veik 52 proc. bal­sa­vu­sių Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės gy­ven­to­jų re­fe­ren­du­me iš­reiš­kė va­lią pa­si­trauk­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Ša­liai ofi­cia­liai par­eiš­kus no­rą iš­sto­ti iš Bend­ri­jos, de­ry­bos dėl pa­si­trau­ki­mo truks dve­jus me­tus.