Jensenas Stoltenbergas: pratybos turi būti rengiamos, laikantis tarptautinių įsipareigojimų
NA­TO ati­džiai ste­bės Ru­si­jos ka­ri­nius mo­ky­mus gre­ta Bal­ti­jos ša­lių, įskai­tant bend­ras pra­ty­bas su Bal­ta­ru­si­ja ir Ki­ni­ja, an­tra­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vo­je vie­šin­tis Al­jan­so ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

NA­TO va­do­vas par­agi­no už­ti­krin­ti skaid­ru­mą per bir­že­lio pa­bai­go­je pla­nuo­ja­mas Ru­si­jos ir Ki­ni­jos lai­vy­nų pra­ty­bas Bal­ti­jos jū­ro­je bei rug­sė­jį nu­ma­to­mas Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos pra­ty­bas „Za­pad“.

Ki­nų ka­ro laivai

Ki­ni­jos ži­niask­lai­da pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad trys šios ša­lies ka­ro lai­vai ne­tru­kus pri­si­dės prie Ru­si­jos lai­vų ir da­ly­vaus pra­ty­bo­se prie Sankt Pe­ter­bur­go ir Ka­ra­liau­čiaus. Pra­ne­ša­ma, kad mo­ky­muo­se da­ly­vaus ir ki­nų sraig­tas­par­niai.

J.Stol­ten­ber­gas žur­na­lis­tams Jo­na­vos ra­jo­ne sa­kė, kad Al­jan­sas ati­džiai ste­bi vi­są ka­ri­nę veik­lą prie NA­TO te­ri­to­ri­nių van­de­nų.

„Ži­no­ma, kad mes se­ka­me vi­sas pra­ty­bas ir ka­ri­nį bu­vi­mą Bal­ti­jos jū­ro­je dau­gy­bės ša­lių, įskai­tant Ki­ni­ją. Ša­lys tu­ri tei­sę mo­ky­ti sa­vo pa­jė­gas, bet mums svar­bu, kad tai bū­tų da­ro­ma lai­kan­tis tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų ir tai­syk­lių“, – sa­kė J.Stol­ten­ber­gas.

Ru­si­ja ir Ki­ni­ja bend­ras pra­ty­bas „Joint Sea“ ren­gia pa­kai­to­mis nuo 2012 me­tų, bet kai ku­rie ste­bė­to­jai at­krei­pė dė­me­sį, kad Bal­ti­jos jū­ro­je jos įvyks prieš pat JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po vi­zi­tą į Len­ki­ją.

„Za­pad“ mokymai

J.Stol­ten­ber­gas tei­gė, kad NA­TO taip pat la­bai ati­džiai seks rug­sė­jį vyk­sian­čius Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nius mo­ky­mus „Za­pad“, o klau­si­mus dėl skaid­ru­mo kels per Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ją (ES­BO) bei NA­TO ir Ru­si­jos at­sto­vų su­si­ti­ki­mus.

„Ke­ti­na­me la­bai ati­džiai sek­ti ir ste­bė­ti „Za­pad“ pra­ty­bas (...). Ra­gi­na­me Ru­si­ją ir Bal­ta­ru­si­ją pa­gal Vie­nos do­ku­men­tą už­ti­krin­ti skaid­ru­mą ir prog­no­zuo­ja­mu­mą. Taip pat dir­ba­me NA­TO – Ru­si­jos ta­ry­bos for­ma­te, kad tu­rė­tu­me dau­giau skaid­ru­mo tiek dėl ka­ri­nių pa­jė­gu­mų, tiek dėl pra­ty­bų. Tai svar­bu vi­sa­da, bet ypač šiuo me­tu, kai ma­to­me di­des­nį ka­ri­nį bu­vi­mą pa­lei mū­sų sie­nas re­gio­ne“, – kal­bė­jo NA­TO va­do­vas.

Lie­tu­vos ka­ri­nė žval­gy­ba tei­gia, kad per „Za­pad“ pra­ty­bas Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja si­mu­liuos ka­ri­nį konf­lik­tą su NA­TO, per jas ga­li­mos pro­vo­ka­ci­jos pa­sie­ny­je.

Bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad pa­jė­gu­mus Ry­tų Eu­ro­po­je su­stip­ri­nu­si NA­TO pa­de­mons­tra­vo ryž­tą už­ti­krin­ti at­gra­sy­mą ir gy­ny­bą, bet Lie­tu­va sieks dar grei­tes­nio spren­di­mų pri­ėmi­mo ir stip­res­nių oro gy­ny­bos pa­jė­gu­mų re­gio­ne.

Nau­ji batalionai

Rea­guo­da­ma į Ru­si­jos in­ter­ven­ci­ją Ukrai­no­je ir ka­ri­nį ak­ty­vu­mą Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne, NA­TO šie­met dis­lo­kuo­ja maž­daug po tūks­tan­tį ka­rių Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je ir Len­ki­jo­je.

J.Stol­ten­ber­gas sa­kė, kad ba­ta­lio­nų dis­lo­ka­vi­mas siun­čia tvir­tą sig­na­lą dėl NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos pri­nci­po.

Sa­vait­ga­lį lie­tu­vių, len­kų, ame­ri­kie­čių ir bri­tų ka­riai pir­mą kar­tą tre­ni­ra­vo­si gin­ti va­di­na­mą­jį Su­val­kų ko­ri­do­rių – pa­sie­nio ruo­žą, ku­riuo kri­zės at­ve­ju Bal­ti­jos ša­lis ga­lė­tų pa­siek­ti par­ama iš Len­ki­jos.

Ru­si­ja ti­ki­na ne­tu­rin­ti jo­kių te­ri­to­ri­nių am­bi­ci­jų ir kal­ti­na NA­TO, esą siųs­da­ma ka­rius į ry­tų Eu­ro­pą ji pa­žei­džia nu­sis­to­vė­ju­sią jė­gų pu­siaus­vy­rą.

Da­lia Gry­baus­kai­tė: dau­gia­ša­lis NA­TO ba­ta­lio­nas ta­po in­teg­ra­lia Lie­tu­vos gy­ny­bos dalimi

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kar­tu su NA­TO ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi Jen­su Stol­ten­ber­gu Sta­šė­nuo­se, Jo­na­vos r., ste­bė­jo di­džiau­sias šiais me­tais ka­ri­nes pra­ty­bas Lie­tu­vo­je „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“.

Prieš pra­ty­bas įvy­ko dvi­ša­lis Lie­tu­vos ir Al­jan­so va­do­vų su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ap­tar­ta geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, sau­gu­mo grės­mės re­gio­ne ir to­les­nės prie­mo­nės joms at­rem­ti.

Pra­ty­bų „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“ me­tu įver­tin­tas Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­to tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no pa­si­re­gi­mas, pa­jė­gu­mai kar­tu su Lie­tu­vos bei ki­tų są­jun­gi­nin­kų ka­riais at­lik­ti ko­vi­nes už­duo­tis ir ma­nev­ruo­ti „Su­val­kų ko­ri­do­riaus“ ruo­že.

Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, dau­gia­ša­lis NA­TO ba­ta­lio­nas ta­po in­teg­ra­lia Lie­tu­vos gy­ny­bos da­li­mi. Aukš­ta ba­ta­lio­no ka­rių par­eng­tis, ge­bė­ji­mas kar­tu su Lie­tu­vos ir ki­tų vals­ty­bių ka­ri­niais da­li­niais vyk­dy­ti pla­taus mas­to te­ri­to­ri­nę gy­ny­bą ro­do, kad Al­jan­sas su­ge­ba grei­tai įver­tin­ti re­gio­no sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes ir už­ti­krin­ti veiks­min­gas at­gra­sy­mo prie­mo­nes.

Prieš­aki­nių NA­TO pa­jė­gų ba­ta­lio­nas Lie­tu­vo­je – pir­mo­ji baig­ta for­muo­ti ir pil­ną par­eng­tį pa­sie­ku­si tarp­tau­ti­nė Al­jan­so ko­vi­nė gru­pė Bal­ti­jos vals­ty­bė­se ir Len­ki­jo­je. Jos su­dė­ty­je šiuo me­tu tar­nau­ja 4 NA­TO ša­lių ka­riai. Ki­tą­met at­vyks­tant į Lie­tu­vą lau­kia­ma ka­rių iš dar 5 vals­ty­bių. Vi­sa­me re­gio­ne bus dis­lo­kuo­tos 20 Al­jan­so na­rių ka­ri­nės pa­jė­gos ir tech­ni­ka.

Pa­sak Pre­zi­den­tės, di­de­lis NA­TO są­jun­gi­nin­kų ak­ty­vu­mas bei pa­si­ry­ži­mas už­ti­krin­ti Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą de­mons­truo­ja Al­jan­so vie­ny­bę ir tvir­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai. Siun­čia­ma la­bai aiš­ki ži­nia – NA­TO yra ne­da­lo­mas, grei­tas ir stip­riau­sias gy­ny­bi­nis Al­jan­sas pa­sau­ly­je. Ag­re­si­ja prieš vie­ną NA­TO na­rę su­lauks ga­lin­go 29 Al­jan­so ša­lių at­sa­ko.

Pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“ da­ly­va­vo 5300 ka­rių iš 12 NA­TO vals­ty­bių. Jų me­tu at­lik­ta su­nkio­sios ko­vi­nės tech­ni­kos per­si­kė­li­mo per upę, ag­re­so­riaus su­stab­dy­mo, te­ri­to­ri­jos at­ko­vo­ji­mo ir kon­tra­ta­kos ope­ra­ci­jos. Pra­ty­bas taip pat ste­bė­jo Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos ka­ri­nių pa­jė­gų va­dai, ki­tų są­jun­gi­nin­kių vals­ty­bių aukš­ta ka­ri­nė va­do­vy­bė.