JAV valstybės sekretorius sveikina ir pavyzdžiu vadina Lietuvą
Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį šven­čian­čią Lie­tu­vą svei­ki­na JAV dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Re­xas Til­ler­so­nas, ku­rias dar kar­tą ak­cen­tuo­ja Lie­tu­vos pa­stan­gas skir­ti 2 proc. BVP gy­ny­bai. 

JAV Valstybės departamento paskelbtame laiške Rexo Tillersono rašoma: „Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės vardu, noriu pasveikinti Lietuvos žmones, švenčiančius nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines. Lietuva yra viena svarbiausių mūsų sąjungininkių skleidžiant demokratiją ir žmogaus laisves. JAV ir Lietuvos santykiai yra giliai įsišakniję mūsų bendrose vertybėse ir atsidavimui transatlantinei vienybei.“

JAV valstybės sekretorius taip pat pažymėjo Lietuvos indėlį į gynybą ir įvardino Lietuvą, kaip pavyzdį.

„Lietuva yra gyvybiškai svarbi sąjungininkė NATO. Sąjungininkė, kuri duoda puikų pavyzdį, 2018 metais gynybai skirdama 2 procentus BVP ir skirdama karius mūsų kovai prieš terorizmą užsienyje. Šiais ypatingais šimtmečio metais aš žvelgiu į ateitį stiprinant mūsų santykius, ypatingai bendradarbiavimo saugumo klausimais srityje, tiesioginių kontaktų tarp žmonių srityje bei stiprinant mūsų ekonominius ir prekybinius ryšius“, – teigė Rexas Tillersonas bei pridūrė:

„Dar kartą sveikinu jus su visu tuo, ką jus pasiekėte per pastaruosius 100 metų ir tikiuosi šiais metais dar ne kartą pagerbti šią sukaktį.“