JAV Valstybės departamentas paviešino Lietuvai svarbius istorinius dokumentus
JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas iš­lei­do 32 nau­jai su­skait­me­nin­tų do­ku­men­tų to­mus apie JAV san­ty­kius su už­sie­nio vals­ty­bė­mis, tarp ku­rių pa­tei­kia­mi ir Lie­tu­vai svar­būs do­ku­men­tai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Internetinėje platformoje publikuojamas Valstybės departamento susirašinėjimas su JAV atstovybėmis užsienyje, susijęs su įvairiais 1920–1941 metų laikotarpio tarptautinio gyvenimo įvykiais.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriaus ypatingiems pavedimams dr. Vytauto Žalio, JAV užsienio politikos dokumentų suskaitmeninimas labai palengvins tyrinėtojų darbą visame pasaulyje ir suteiks galimybę dirbti su archyvine medžiaga nuotoliniu būdu.

„Tai yra didelė dovana Lietuvos akademinei bendruomenei, lobis visiems, kurie domisi tarptautiniais santykiais“, – teigia jis.

Pasak ministerijos, šie dokumentai pirmą kartą buvo paskelbti 1935–1943 metais daugiatomiame leidinyje, kuris šiuo metu jau yra tapęs didele retenybe.