JAV vaidmuo Europoje ir regione – mūsų saugumo garantas
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Se­na­to Gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Joh­nu McCai­nu, šio ko­mi­te­to na­riu se­na­to­riu­mi Lind­say Gra­ha­mu ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te dir­ban­čia se­na­to­re Amy Klo­bu­char.

Su­si­ti­ki­me ap­tar­tas Lie­tu­vos ir JAV bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je, NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas bei sau­gu­mo pa­dė­tis Eu­ro­po­je ir mū­sų re­gio­ne, pra­ne­ša Pre­zi­den­tū­ra.

Pa­sak pre­zi­den­tės, Lie­tu­va pa­si­ti­ki JAV – lais­vo ir de­mo­kra­ti­nio pa­sau­lio ly­de­re. Ši ša­lis ne kar­tą pa­de­mons­tra­vo tvir­tus ir kon­kre­čiais pa­jė­gu­mais grįs­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai. Kin­tant glo­ba­liai geo­po­li­ti­nei ap­lin­kai, ak­ty­vus JAV vaid­muo Eu­ro­po­je ir mū­sų re­gio­ne iš­lie­ka pa­ti­ki­miau­siu Bal­ti­jos ša­lių ir vi­so tran­sat­lan­ti­nio sau­gu­mo ga­ran­tu.

JAV Se­na­to na­riai ge­rai su­pran­ta mū­sų re­gio­nui ir tarp­tau­ti­niam sau­gu­mui ky­lan­čias grės­mes. Kar­tu pa­si­sa­ko­me už pri­nci­pin­gą at­sa­ką ša­lims, griau­nan­čioms tarp­tau­ti­nę tai­ką, tvir­tai re­mia­me Ukrai­ną, vie­no­dai su­pran­ta­me bū­ti­ny­bę ko­vo­ti su pro­pa­gan­da ir ki­to­mis hib­ri­di­nė­mis grės­mė­mis. Stra­te­gi­niai Lie­tu­vos ir JAV ry­šiai bu­vo dar kar­tą įtvir­tin­ti šių me­tų rugp­jū­tį tri­jų Bal­ti­jos pre­zi­den­tų ir JAV vi­cep­re­zi­den­to Joe Bi­de­no pa­si­ra­šy­to­je po­li­ti­nė­je dek­la­ra­ci­jo­je dėl di­des­nio sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je.

Ša­lies va­do­vė su JAV se­na­to­riais ap­ta­rė, kaip įgy­ven­di­na­mos NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tos at­gra­sy­mo prie­mo­nės. Lie­tu­vo­je jau ki­tų me­tų pra­džio­je bus pra­dė­tas dau­gia­ša­lio NA­TO ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mas, pla­nuo­ja­ma ir JAV ka­rių ba­ta­lio­no ro­ta­ci­ja Bal­ti­jos ša­ly­se. Lie­tu­va ir pa­ti nuo­sek­liai stip­ri­na sa­vo pa­jė­gu­mus di­din­da­ma fi­nan­sa­vi­mą kraš­to gy­ny­bai, mo­der­ni­zuo­da­ma ka­ri­nes pa­jė­gas, ge­rin­da­ma inf­ras­truk­tū­rą.

JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­gai pa­ti­riant koor­di­nuo­tas ki­ber­ne­ti­nes at­akas, su­si­ti­ki­me daug dė­me­sio skir­ta ir ša­lių at­sa­kui į iš­puo­lius vir­tua­lio­je erd­vė­je. Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, jog ki­ber­ne­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti bū­ti­na ne tik stip­rin­ti duo­me­nų ap­sau­gą, bet ir sau­go­ti vals­ty­bės ki­ber­ne­ti­nes sis­te­mas nuo ken­kė­jiš­ko už­val­dy­mo, nuo­lat ti­krin­ti jų at­spa­ru­mą.

Su JAV Se­na­to na­riais taip pat kal­bė­ta apie Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nį bei ener­ge­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Jau ki­tais me­tais Lie­tu­va pla­nuo­ja įsi­gy­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų iš JAV kom­pa­ni­jų.

Lie­tu­vo­je vie­šin­tys JAV se­na­to­riai dir­ba įta­kin­guo­se gy­ny­bos, gink­luo­tų­jų pa­jė­gų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­tuo­se, ku­rie nu­sta­to JAV gy­ny­bos po­li­ti­kos kryp­tis ir iš­lai­das.