JAV tvirtai laikosi NATO 5 straipsnio įsipareigojimų
Lie­tu­vo­je vie­šin­ti Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) Kong­re­so pa­ta­rė­jų de­le­ga­ci­ja, su­si­ti­ku­si su Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos po­li­ti­kos di­rek­to­riu­mi Vai­do­tu Ur­be­liu pa­ti­ki­no, kad JAV iš­lie­ka tvir­tai įsi­pa­rei­go­ju­si Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties 5 straips­niui ir ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai.

„JAV Kong­re­se pra­ktiš­kai vie­nin­gai su­ta­ria­ma ir dėl Eu­ro­pos sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo ini­cia­ty­vos rei­ka­lin­gu­mo“, – tei­gė de­le­ga­ci­jos va­do­vas, vy­riau­sia­sis Kong­re­so už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­ta­rė­jas Dou­gas Seayas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog su­si­ti­ki­mo me­tu JAV de­le­ga­ci­ja do­mė­jo­si gy­ny­bos po­li­ti­kos ir ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­ci­jos pri­ori­te­tais, Lie­tu­vos po­rei­kiu to­liau stip­ri­nant at­gra­sy­mą ir gy­ny­bą re­gio­ne.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos po­li­ti­kos di­rek­to­rius V. Ur­be­lis pa­brė­žė, kad JAV ka­ri­nių pa­jė­gu­mų bu­vi­mas yra la­bai svar­bus ir ne­pa­mai­no­mas Lie­tu­vai ir vi­sam Bal­ti­jos re­gio­nui.

V. Ur­be­lis ak­cen­ta­vo, kad Lie­tu­vai sa­va­ran­kiš­kai stip­ri­nant na­cio­na­li­nius pa­jė­gu­mus, JAV vi­sa­pu­sė par­ama la­bai nau­din­ga stip­ri­nant šias pa­stan­gas, kar­tu tai lei­džia vys­ty­ti na­cio­na­li­nius pa­jė­gu­mus grei­čiau ir efek­ty­viau, at­siž­vel­giant į ne­ge­rė­jan­čią sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne.

JAV Kong­re­so pa­ta­rė­jų de­le­ga­ci­ja taip pat lan­kė­si Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se ir su­si­pa­ži­no su NA­TO oro po­li­ci­jos vyk­dy­mu. Ap­lan­kė Ruk­lo­je dis­lo­kuo­tus JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rius ir su­si­pa­ži­no su jų tar­ny­bos ir gy­ve­ni­mo są­ly­go­mis.

Šiuo me­tu su mū­sų ša­lies ka­riais tre­ni­ruo­ja­si Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­riai iš 173-osios oro de­san­to bri­ga­dos, ku­rie dis­lo­kuo­ti Lie­tu­vo­je nuo 2016 m. rug­sė­jo vi­du­rio.

Taip pat de­le­ga­ci­ja lan­kė­si Vil­niu­je vei­kian­čia­me NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­te (NFIU). Toks vie­ne­tas Lie­tu­vo­je yra vie­nas iš še­šių šta­bų, ku­riuos Al­jan­sas įstei­gė Vi­du­rio ir Ry­tų ša­ly­se na­rė­se, rea­guo­da­mas į kin­tan­čią sau­gu­mo ap­lin­ką.

.