JAV senatorius: Lietuvai kyla grėsmė, nes Rusija siekia atkurti imperiją
Lie­tu­vai ky­la grės­mė, nes at­gims­tan­ti Ru­si­ja sie­kia at­kur­ti im­pe­ri­ją, sa­ko sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas.

Po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu bei par­la­men­ta­rais ap­lan­kęs Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lą prie par­la­men­to rū­mų, se­na­to­rius krei­pė­si į ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sius lie­tu­vių ir ame­ri­kie­čių ka­rius.

„A­čiū už tar­ny­bą, ačiū už jū­sų pa­siau­ko­ji­mą. Prieš 25 me­tus šios di­džios ir pui­kios tau­tos is­to­ri­jo­je bu­vo svar­bus mo­men­tas. Vėl jūs ga­li­te bū­ti pa­šauk­ti tar­nau­ti, nes yra grės­mė, yra at­gims­tan­ti Ru­si­ja, ku­ri sie­kia at­kur­ti im­pe­ri­ją“, – į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si J.McCai­nas.

„Ir mes rem­si­mės ju­mis, kad ap­gin­tu­mė­te šią tau­tą ir kiek­vie­nam, no­rin­čiam pa­žeis­ti Lie­tu­vos su­ve­re­ni­te­tą, įro­dy­tu­mė­te, kad esa­me pa­si­ren­gę ją ap­gin­ti“, – sa­kė se­na­to­rius.

Kar­tu jis pa­brė­žė, kad ge­riau­sias bū­das iš­veng­ti konf­lik­to – bū­ti pa­si­ren­gus, kad kiek­vie­nas po­ten­cia­lus ag­re­so­rius su­vok­tų, jog to kai­na bus per di­de­lė.

Anks­čiau po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te JAV se­na­to­rius sa­kė, kad Lie­tu­vo­je nuo­lat tu­rė­tų bū­ti JAV ka­rių, jog „drau­gai su­pras­tų, jog JAV vi­sa­da su jais“.

„Ma­nau, kad klau­si­mai dėl pa­jė­gų kie­kio yra su­si­ję su po­rei­kiu, vyks­tan­čio­mis pra­ty­bo­mis, ope­ra­ci­jo­mis, ku­rias kar­tu vyk­do­me, bet, ma­nau, svar­bus nuo­la­ti­nis (JAV pa­jė­gų) bu­vi­mas – kad čia vi­sa­da bū­tų tam ti­kras skai­čius JAV pa­jė­gų“, – po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te žur­na­lis­tams sa­kė J.McCai­nas.

Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį ir penk­ta­die­nį lan­ko­si trys JAV se­na­to­riai – res­pub­li­ko­nai J.McCai­nas ir Lind­sey Gra­ha­mas (Lind­sis Gre­je­mas) bei de­mo­kra­tų se­na­to­rė Amy Klo­bu­char (Ei­mi Klou­bu­šar), jie su vals­ty­bės va­do­vais ap­ta­rė sau­gu­mo klau­si­mus.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, JAV se­na­to­rių vi­zi­tas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip sie­kis dar kar­tą pa­tvir­tin­ti Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lims, ša­lies pre­zi­den­tu iš­rin­kus Do­nal­dą Trum­pą (Do­nal­dą Tram­pą).