JAV senatoriai kalbėjo be užuolankų
Lie­tu­vo­je su dviem ko­le­go­mis vie­šin­tis JAV se­na­to­rius Joh­nas McCai­nas va­kar pa­žy­mė­jo, kad mū­sų ša­liai ky­la grės­mė, nes at­gims­tan­ti Ru­si­ja sie­kia at­kur­ti im­pe­ri­ją. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įsi­ti­ki­nu­si, jog JAV vaid­muo Eu­ro­po­je ir mū­sų re­gio­ne iš­lie­ka pa­ti­ki­miau­siu Bal­ti­jos ša­lių ir vi­so tran­sat­lan­ti­nio sau­gu­mo ga­ran­tu.

Dvie­jų die­nų vi­zi­tą Vil­niu­je va­kar pra­dė­jo trys JAV se­na­to­riai – res­pub­li­ko­nai J. McCai­nas ir Lind­sey Gra­ha­mas bei de­mo­kra­tė Amy Klo­bu­char. Per se­na­to­rių ir pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės su­si­ti­ki­mą ap­tar­tas Lie­tu­vos ir JAV bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je, NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tų spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mas bei sau­gu­mo pa­dė­tis Eu­ro­po­je ir mū­sų re­gio­ne.

Ka­rių bu­vi­mas – būtinas

Po šio su­si­ti­ki­mo se­na­to­rius J. McCai­nas žur­na­lis­tams tei­gė, kad Lie­tu­vo­je nuo­lat tu­rė­tų bū­ti JAV ka­rių. „Ma­nau, jog klau­si­mai dėl pa­jė­gų yra su­si­ję su po­rei­kiu, pra­ty­bo­mis, ope­ra­ci­jo­mis, ku­rias kar­tu vyk­do­me, bet, ma­nau, svar­bu, kad čia vi­sa­da bū­tų tam ti­kras skai­čius JAV pa­jė­gų“, – sa­kė jis. Anot J. McCai­no, svar­bu, kad „drau­gai su­pras­tų, jog JAV vi­sa­da su jais“.

Se­na­to­rius L. Gra­ha­mas dės­tė, jog JAV ka­rių bu­vi­mas Lie­tu­vo­je yra sie­kis par­ody­ti, kad ša­lys tu­ri bend­rų ver­ty­bių. „Ti­kiuo­si, pre­zi­den­tas D. Trum­pas su­pras, kad V. Pu­ti­nas nė­ra de­mo­kra­ti­jos drau­gas“, – sa­kė jis. Be ki­ta ko, se­na­to­rius svei­ki­no spren­di­mus di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai ir vy­lė­si, kad Lie­tu­vos pa­vyz­džiu seks ki­tos NA­TO ša­lys.

Pa­si­ti­ki JAV

Pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė per su­si­ti­ki­mą su JAV se­na­to­riais pa­brė­žė šios ša­lies vaid­me­nį tran­sat­lan­ti­niam sau­gu­mui. „Kin­tant glo­ba­liai geo­po­li­ti­nei ap­lin­kai, ak­ty­vus JAV vaid­muo Eu­ro­po­je ir mū­sų re­gio­ne iš­lie­ka pa­ti­ki­miau­siu Bal­ti­jos ša­lių ir vi­so tran­sat­lan­ti­nio sau­gu­mo ga­ran­tu“, – tei­gia­ma po su­si­ti­ki­mo pre­zi­den­tū­ros iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vo­je jau ki­tų me­tų pra­džio­je bus pra­dė­tas dau­gia­ša­lio NA­TO ba­ta­lio­no dis­lo­ka­vi­mas, pla­nuo­ja­ma ir JAV ka­rių ba­ta­lio­no ro­ta­ci­ja Bal­ti­jos ša­ly­se.

Anot pre­zi­den­tės, Lie­tu­va pa­si­ti­ki JAV – lais­vo ir de­mo­kra­ti­nio pa­sau­lio ly­de­re. „Ši ša­lis ne kar­tą pa­de­mons­tra­vo tvir­tus ir kon­kre­čiais pa­jė­gu­mais grįs­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO ko­lek­ty­vi­nei gy­ny­bai“, – pa­žy­mi­ma pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me.

JAV ir Eu­ro­pos Są­jun­gai pa­ti­riant koor­di­nuo­tas ki­ber­ne­ti­nes at­akas, su­si­ti­ki­me daug dė­me­sio skir­ta ir ša­lių at­sa­kui į iš­puo­lius vir­tua­lio­je erd­vė­je. L. Gra­ha­mas dės­tė, kad su Ru­si­jos pa­stan­go­mis kiš­tis į ki­tų ša­lių rei­ka­lus per ki­ber­ne­ti­nes at­akas rei­kia ko­vo­ti nau­jo­mis sank­ci­jo­mis, nors pri­pa­ži­no, kad dėl to ga­li tek­ti su­si­dur­ti su su­nku­mais, jei nau­jos sank­ci­jos bū­tų pri­tai­ky­tos, pa­vyz­džiui, ener­ge­ti­kos sek­to­riui. „Ban­dau pa­sa­ky­ti, kad rei­kės mo­kė­ti kai­ną, bet jei to ne­sus­tab­dy­si­me, ky­la grės­mė pa­čiai de­mo­kra­ti­jai“, – kal­bė­jo jis.

Anot pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės, ki­ber­ne­ti­niam sau­gu­mui už­ti­krin­ti bū­ti­na ne tik stip­rin­ti duo­me­nų ap­sau­gą, bet ir sau­go­ti vals­ty­bės ki­ber­ne­ti­nes sis­te­mas nuo ken­kė­jiš­ko už­val­dy­mo, nuo­lat ti­krin­ti jų at­spa­ru­mą.

Su se­na­to­riais taip pat kal­bė­ta apie Lie­tu­vos ir JAV eko­no­mi­nį bei ener­ge­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Jau ki­tais me­tais Lie­tu­va pla­nuo­ja įsi­gy­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų iš JAV bend­ro­vių.

Rei­kia bū­ti pasirengusiems

Po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu bei par­la­men­ta­rais ap­lan­kęs Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lą prie par­la­men­to rū­mų, se­na­to­rius J. McCai­nas krei­pė­si į ren­gi­ny­je da­ly­vau­jan­čius lie­tu­vių ir ame­ri­kie­čių ka­rius.

„A­čiū už tar­ny­bą, ačiū už jū­sų pa­siau­ko­ji­mą. Prieš 25 me­tus šios di­džios ir pui­kios tau­tos is­to­ri­jo­je bu­vo svar­bus mo­men­tas. Jūs vėl ga­li­te bū­ti pa­šauk­ti tar­nau­ti, nes yra grės­mė, yra at­gims­tan­ti Ru­si­ja, ku­ri sie­kia at­kur­ti im­pe­ri­ją, – į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si jis. – Ir mes rem­si­mės ju­mis, kad ap­gin­tu­mė­te šią tau­tą ir kiek­vie­nam, no­rin­čiam pa­žeis­ti Lie­tu­vos su­ve­re­ni­te­tą, įro­dy­tu­mė­te, kad esa­me pa­si­ren­gę ją ap­gin­ti“, – sa­kė se­na­to­rius.

Kar­tu jis pa­brė­žė, kad ge­riau­sias bū­das iš­veng­ti konf­lik­to – bū­ti pa­si­ren­gu­siems, kad kiek­vie­nas po­ten­cia­lus ag­re­so­rius su­vok­tų, jog to kai­na bus per di­de­lė.

Lie­tu­vos dip­lo­ma­tų tei­gi­mu, JAV se­na­to­rių vi­zi­tas ga­li bū­ti ver­ti­na­mas kaip sie­kis dar kar­tą pa­tvir­tin­ti Ame­ri­kos įsi­pa­rei­go­ji­mus Bal­ti­jos ša­lims, ša­lies pre­zi­den­tu iš­rin­kus Do­nal­dą Trum­pą.