JAV ryžtas – pozityvus signalas Lietuvai
Mū­sų ša­lies po­li­ti­kai įsi­ti­ki­nę, kad Ame­ri­ka su pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu prieš­aky­je pa­ga­liau ėmė­si ryž­tin­gų veiks­mų ir par­odė, kas nu­tin­ka, kai per­žen­gia­ma rau­do­na li­ni­ja. Taip jie įver­ti­no JAV oro smū­gius Si­ri­jo­je prieš dik­ta­to­riaus Bas­ha­ro al-As­sa­do re­ži­mą, su­ren­gu­sį che­mi­nę at­aką, per ku­rią žu­vo dau­gy­bė žmo­nių.

JAV smo­gė Šai­ra­to oro pa­jė­gų ba­zei at­sa­ky­da­mos į re­ži­mo su­reng­tą ir daug vai­kų bei su­au­gu­sių­jų pra­žu­džiu­sią che­mi­nę at­aką prieš su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mą mies­tą. Pen­ta­go­nas pra­ne­šė, kad 59 spar­nuo­to­sios ra­ke­tos „To­ma­hawk“ bu­vo pa­leis­tos iš JAV es­kad­ri­nių mi­ni­nin­kų Vi­dur­že­mio jū­ro­je. Kreip­da­ma­sis į vi­suo­me­nę per te­le­vi­zi­ją JAV pre­zi­den­tas D. Trum­pas par­eiš­kė, jog bū­tent iš ba­zės įvyk­dy­ta che­mi­nė at­aka, ir par­agi­no „ci­vi­li­zuo­tas tau­tas pri­si­dė­ti ir baig­ti sker­dy­nes bei krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je, su­nai­kin­ti vi­sų rū­šių te­ro­ris­tus“.

Da­mas­ko re­ži­mui lo­ja­lios pa­jė­gos pra­ne­šė, kad JAV ra­ke­tos pra­žu­dė še­šis žmo­nes ir pa­da­rė daug ma­te­ria­li­nių nuo­sto­lių. Apie smū­gį iš anks­to bu­vo įspė­ta į ka­ri­nį konf­lik­tą Si­ri­jo­je ak­ty­viai įsi­trau­ku­si Ru­si­ja. Krem­lius JAV veiks­mus pa­va­di­no „ag­re­si­jos ak­tu prieš su­ve­re­nią vals­ty­bę“ ir pers­pė­jo, kad tai pa­kenks dvi­ša­liams san­ty­kiams.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­va ne­abe­jo­ja JAV ka­ri­nio smū­gio bū­ti­ny­be at­sa­kant į che­mi­nę at­aką. „Sup­ran­ta­me Jung­ti­nių Vals­ti­jų veiks­mų bū­ti­nu­mą ir pa­si­ti­ki­me in­for­ma­ci­ja, ku­rią mums su­tei­kė są­jun­gi­nin­kai“, – sa­kė jis.

Anot L. Lin­ke­vi­čiaus, B. al-As­sa­do re­ži­mas per­žen­gė bet ko­kias ri­bas. „Į­kal­bi­nė­ji­mai ir įti­ki­nė­ji­mai tu­ri tam ti­kras ri­bas, to­dėl tie veiks­mai (JAV – aut.) yra vi­siš­kai su­pran­ta­mi. Šiuo at­ve­ju su­reng­ti tiks­li­niai oro smū­giai į ba­zę, iš ku­rios bu­vo vyk­do­ma che­mi­nė at­aka“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­tras.

Tvir­tos lai­ky­se­nos pavyzdys

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) na­rys, bu­vęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Va­šing­to­ne Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis įsi­ti­ki­nęs, kad penk­ta­die­nio nak­tis, kai JAV su­da­vė oro smū­gį Si­ri­jo­je, bu­vo pir­ma to­kia ge­ra po aš­tuo­ne­rių me­tų per­trau­kos. Esą pa­sta­ruo­ju lai­ko­tar­piu į bai­sius dik­ta­to­rių veiks­mus rea­guo­ta pa­vė­luo­tai ir ne­adek­va­čiai. „Pir­mą kar­tą Ame­ri­ka žen­gė žings­nius, į ku­riuos rea­guo­ja ki­ti. Tai ro­do ver­ty­bi­nį stu­bu­rą, ka­ri­nę ir po­li­ti­nę ga­lią. To se­niai ti­kė­jo­mės iš sa­vo pa­grin­di­nio są­jun­gi­nin­ko Va­ka­ruo­se. Tik vi­lia­mės, jog te­ri­to­ri­jos bus gi­na­mos ne vien Pie­tuo­se, bet ir Ry­tuo­se, kur rau­do­nos li­ni­jos se­niai įžū­liai per­ženg­tos, ly­giai taip pat nu­žu­dy­ta de­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių“, – pa­brė­žė jis.

Ž. Pa­vi­lio­nis no­rė­tų, kad ryž­tin­gi JAV veiks­mai bū­tų ne vien­kar­ti­niai ir tap­tų sis­te­ma, Ame­ri­kos lai­ky­se­nos tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je pa­vyz­džiu. „To­kių dik­ta­to­rių, ku­rie nai­ki­na žmo­nes, de­mo­kra­ti­ją, lais­ves, yra la­bai daug. Jie se­niai la­bai glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras. Ir pri­mi­nė, kad pa­sta­rai­siais me­tais lais­va­sis pa­sau­lis ge­ro­kai su­si­trau­kė.

Anot Ž. Pa­vi­lio­nio, JAV oro smū­giai yra tar­si prie­kaiš­tas ana­li­ti­kams, tei­gu­siems, jog Ru­si­ja „su­si­kū­rė“ Si­ri­ją tam, kad par­duo­tų Ame­ri­kai mai­nais į kai ku­rias te­ri­to­ri­jas ki­tuo­se fron­tuo­se. „A­tro­do, tų mai­nų ne­bus. D. Trum­pas bau­džia dik­ta­to­rius pats, jam ne­rei­kia pa­gal­bos. Tai la­bai ge­rai. Mask­vos ca­rai gar­sė­da­vo vie­nos te­ri­to­ri­jos iš­mai­ny­mu į ki­tą. Ma­nau, šį kar­tą toks žai­di­mas ne­pa­vyks. Prieš­iš­ka reak­ci­ja ro­do, kad jie šiek tiek nu­ste­bę, tad šam­pa­no ar deg­ti­nės šį va­ka­rą teks iš­ger­ti ma­žiau“, – iro­ni­za­vo Sei­mo na­rys.

Ž. Pa­vi­lio­nis ak­cen­ta­vo, kad da­bar­ti­nė pa­dė­tis pa­to­gi mū­sų ša­liai. Esą Lie­tu­vos po­li­ti­kai tu­ri vyk­ti į Va­šing­to­ną ir pri­min­ti, jog rau­do­nos li­ni­jos per­ženg­tos ne tik Pie­tuo­se, bet ir Ry­tuo­se, Ukrai­no­je, nes at­mos­fe­ra tam la­bai pa­lan­ki. Lig­šio­li­niai mū­sų po­li­ti­kų su­si­ti­ki­mai su ko­le­go­mis iš JAV par­odė, kad įvai­rūs būgš­ta­vi­mai dėl D. Trum­po po­li­ti­kos bu­vo ne­pag­rįs­ti.

Grįž­ta prie ryž­tin­ges­nės politikos

Kal­bė­da­ma apie pa­dė­tį Si­ri­jo­je Sei­mo URK na­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė tvir­ti­no, kad D. Trum­pas bu­vo vi­siš­kai tei­sus, kai sa­kė, jog per­ženg­tos ne tik rau­do­nos li­ni­jos, bet aps­kri­tai vi­sos įma­no­mos ri­bos. „Tai, ką JAV pla­na­vo pa­da­ry­ti 2013 me­tais po che­mi­nės at­akos, įvyk­dė 2017-ai­siais. Ko ge­ro, ta si­tua­ci­ja bren­do ir, pa­si­kei­tus ad­mi­nis­tra­ci­jai, at­si­da­rė ga­li­my­bių lan­gas rea­guo­ti“, – tei­gė ji.

Po smū­gio Si­ri­jo­je, anot A. Ar­mo­nai­tės, jau ga­li­ma da­ry­ti iš­va­das apie nau­ją­ją JAV už­sie­nio po­li­ti­ką. Par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, Ame­ri­ka grįž­ta prie ryž­tin­ges­nės už­kar­dy­mo po­li­ti­kos. „Ki­taip ta­riant, tai ženk­las vi­siems ki­tiems vals­ty­bių va­do­vams, kad ne­bus to­le­ruo­ja­mas te­ro­riz­mas, iš­puo­liai prieš sa­vo žmo­nes. Pre­zi­den­tas D. Trum­pas pa­sa­kė: „Aš ži­niask­lai­dai ne­pra­ne­šiu, ar mes im­si­mės ko­kių nors veiks­mų ir ka­da.“ Jie tie­siog at­li­ko dar­bą, ku­ris šio­je si­tua­ci­jo­je at­ro­dė bū­ti­nas“, – dės­tė po­li­ti­kė.

Pa­sak jos, kol kas anks­ti spė­lio­ti, kaip to­liau klos­ty­sis JAV ir Ru­si­jos san­ty­kiai. Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją D. Trum­pas ak­cen­ta­vo, kad juos rei­kia ge­rin­ti. Ta­čiau tai, kas įvy­ko Si­ri­jo­je, tarp Va­šing­to­no ir Mask­vos ga­li su­kel­ti įtam­pą. „Bu­vo per­duo­ta tam ti­kra ži­nia ne vien Si­ri­jos, Šiau­rės Ko­rė­jos, bet ir ki­tiems to­ta­li­ta­ri­niams, au­to­ri­ta­ri­niams va­do­vams, kad bai­gia­si lai­kai, kai kal­ba­ma tik dek­la­ra­ci­jo­mis. JAV vėl grįž­ta prie ak­ty­vių ka­ri­nių veiks­mų ir ga­li­mų ope­ra­ci­jų“, – sa­kė ji.

Pa­siun­tė aiš­kų signalą

59 sparnuotosios raketos „Tomahawk“ buvo paleistos iš JAV eskadrinių minininkų Viduržemio jūroje.Reuters/Scanpix nuotrauka

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas Li­nas Ko­ja­la pri­mi­nė, kad po che­mi­nės at­akos Si­ri­jo­je D. Trum­pas įspė­jo apie smū­gį B. al-As­sa­do re­ži­mui, nes dūs­tan­čių, kon­vul­si­jų trau­ko­mų žmo­nių vaiz­dai jį la­bai su­krė­tė.

„JAV pre­zi­den­tas jau­tė par­ei­gą su­rea­guo­ti. Ir ta reak­ci­ja bu­vo pa­nau­do­ti ka­ri­nę jė­gą, nors il­gą lai­ką D. Trum­pas ga­na skep­tiš­kai žiū­rė­jo į in­ter­ven­ci­nius veiks­mus Si­ri­jos konf­lik­to at­ve­ju. Skep­tiš­kai jis kal­bė­jo ir apie ka­ri­nį smū­gį. Ta­čiau aki­vaiz­du, jog su­vok­da­mas sa­vo at­sa­ko­my­bę ne tik Ame­ri­kos pi­lie­čiams, bet ir at­sa­ko­my­bę kaip lais­vo­jo pa­sau­lio ly­de­ris, jis ne­ga­lė­jo ig­no­ruo­ti fak­to, kad Si­ri­jos konf­lik­tas jau yra pra­žu­dęs ke­lis šim­tus tūks­tan­čių gy­vy­bių ir, re­gis, to­liau nau­do­ja­mas ma­si­nio nai­ki­ni­mo gink­las. Vie­no­kia ar ki­to­kia ame­ri­kie­čių reak­ci­ja tu­ri bū­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

Do­nal­das Trum­pas par­agi­no ci­vi­li­zuo­tas tau­tas pri­si­dė­ti ir baig­ti sker­dy­nes bei krau­jo lie­ji­mą Si­ri­jo­je.

L. Ko­ja­la pa­brė­žė, kad JAV pa­siun­tė aiš­kų sig­na­lą. Oro smū­gis – dar pa­ly­gin­ti at­sar­gus veiks­mas (pa­si­rink­tas kon­kre­tus tai­ki­nys, ne­pa­siųs­ta ka­rių ir pan.), ta­čiau tai ne­bū­ti­nai reiš­kia, jog vis­kas tuo ir baig­sis.

Po che­mi­nės at­akos Si­ri­jo­je 2013 me­tais tuo­me­tis pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ap­si­ri­bo­jo švel­nio­mis po­vei­kio prie­mo­nė­mis. „Šiuo at­ve­ju reak­ci­ja yra vi­siš­kai ki­to­kia, ir tai sig­na­las. Su­nku prog­no­zuo­ti, kas bus to­liau. Teo­riš­kai ga­lė­tu­me svars­ty­ti to­kius va­rian­tus kaip va­di­na­mų­jų sau­gių zo­nų Si­ri­jo­je kū­ri­mas, kad bū­tų ap­sau­go­ti ci­vi­liai žmo­nės, su­kur­tas bent są­ly­giš­kas sta­bi­lu­mas kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se. Ta­čiau tam rei­kia vi­siš­kai ki­to­kio spren­di­mo – siųs­ti ir ka­rius. Ta­da iš­ky­la grės­mė dėl ga­li­mo su­si­dū­ri­mo su Ru­si­ja, ku­ri to­liau ak­ty­viai da­ly­vau­ja Si­ri­jos ka­re. Si­tua­ci­ja tap­tų la­biau komp­li­kuo­ta. Kol kas D. Trum­pas ne­sku­ba to da­ry­ti. Bet pa­sta­ruo­ju žings­niu jis, ko ge­ro, par­odė, kad ir ki­ti, daug su­dė­tin­ges­ni va­rian­tai da­bar rea­liau įgy­ven­di­na­mi nei ka­da nors anks­čiau“, – svars­tė L. Ko­ja­la.

59 spar­nuo­to­sios ra­ke­tos „To­ma­hawk“ bu­vo pa­leis­tos iš JAV es­kad­ri­nių mi­ni­nin­kų Vi­dur­že­mio jū­ro­je.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, D. Trum­pas vis la­biau įsisp­rau­džia į tra­di­ci­nius JAV už­sie­nio po­li­ti­kos, ver­ty­bių rė­mus. Tai stip­ri­na ir jį su­pan­tys žmo­nės, pa­vyz­džiui, gy­ny­bos se­kre­to­rius Ji­mas Mat­ti­sas, ku­ris bu­vo tie­sio­giai at­sa­kin­gas už penk­ta­die­nio nak­ties smū­gius Si­ri­jo­je.

„Žvel­giant iš mū­sų var­pi­nės tai po­zi­ty­vu, nes reiš­kia, kad ame­ri­kie­čiai ne­at­si­sa­ko įsi­pa­rei­go­ji­mų są­jun­gi­nin­kams, sa­vo ly­de­rys­tės pa­sau­ly­je, ne­lei­džia su­si­da­ry­ti va­kuu­mui įvai­riuo­se re­gio­nuo­se. Lie­tu­vai, ku­ri kliau­na­si Ame­ri­kos sau­gu­mo ga­ran­ti­jo­mis, tai po­zi­ty­vi ten­den­ci­ja. No­rė­tų­si ti­kė­ti, jog D. Trum­po ne­nus­pė­ja­mu­mas ne­reikš, kad iš tų vė­žių ka­da nors bus iš­ei­ta“, – sa­kė L. Ko­ja­la.